Pomoč za omilitev posledic epidemije covid-19 na področju gospodarstva

12.5.2021

Občina Tolmin je na svoji spletni strani objavlja Javni razpis za dodelitev pomoči za omilitev posledic epidemije COVID-19 na področju gospodarstva v občini Tolmin v letu 2021.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni covid-19 podjetjem v občini Tolmin, ki skladno s predpisom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, izdelajo oceno biološkega tveganja.

Razpis je odprt od dneva objave (11. maja 2021) do vključno petka, 19. novembra 2021, do 11. ure, oziroma do porabe razpoložljivih proračunskih sredstev.
Posamezni vmesni roki za oddajo vloge so (velja pravilo dospetja vloge):
• zadnji delovni dan v maju 2021 do 11.00,
• zadnji delovni dan v juniju 2021 do 11.00,
• zadnji delovni dan v juliju 2021 do 11.00,
• zadnji delovni dan v septembru 2021 do 11.00.
Zadnji rok za oddajo vloge pa je 19. november 2021 do 11.00.

Razpisna dokumentacija:
Brezplačna razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Tolmin, vlagatelji pa jo lahko v času uradnih ur v tajništvu Občine Tolmin (Ulica padlih borcev 2, Tolmin) dvignejo tudi osebno.

Način oddaje vlog:
Vloge je potrebno poslati priporočeno po pošti ali dostaviti osebno na naslov OBČINA TOLMIN, ULICA PADLIH BORCEV 2, 5220 TOLMIN, in sicer v zaprti ovojnici, opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z ustrezno oznako namena: »NE ODPIRAJ, JAVNI RAZPIS – Pomoč gospodarstvu po epidemiji 2021«. Vlagatelj lahko predloži največ eno vlogo.

Dodatne informacije:
Podrobnejše informacije, razpis in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletni strani občine.
Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani ob ponedeljkih, sredah in petkih od 8.00 do 11.00 dobijo pri Janji Bičič (tel. št. 05/381 95 30 ali e-naslov #EM#6a606c69652b646e6b60694b78626262797f3c607d#EM#) in Moniki Klemenčič (tel. št. 05/381 95 19 ali e-naslov #EM#6d6e6c6a6f64286c646c676e626e676c50657d7f797c78396b70#EM#).