Prijava na javne razpise - I/2020

4.8.2020

Posoški razvojni center vam nudi pomoč pri pripravi vloge - tokrat na dva javna razpisa:


1) Javni razpis za podukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, kar pomeni, da pridejo v poštev:
  • a) naložbe, ki prispevajo k varovanju okolja:
– ureditev čistilnih naprav,
– zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene,
– ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode,
– reciklaža in uporaba odpadnih surovin,
– zmanjševanje količine odpadkov,
– naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine;
  • b) naložbe, ki prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje:
– naložbe v učinkovito rabo energije, kot so energetska učinkovitost stavb in opreme, posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in zmanjšanje toplotnih izgub objektov z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo,
– naložbe v pridobivanje električne in toplotne energije iz obnovljivih virov za namen prodaje,
– ureditev ali vzdrževanje enostavnih ali nezahtevnih objektov z večjo uporabo lesa, če so nadzemni deli teh objektov zgrajeni oziroma sestavljeni iz lesenih konstrukcijskih elementov.


2) Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014–2020 za leto 2020

Upravičeni stroški:
- stroški nakupa in dobave nove mehanizacije oziroma opreme za sečnjo in spravilo lesa ter povečanje ekonomske vrednosti gozda,
- splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe.

-----------------------------------------------------------

Več informacij najdete tukaj.

Za nasvet ali pomoč se obrnite na: Posoški razvojni center, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin

Datoteke:
Pomoč pri pripiravi vlog na javne razpise.pdf (168.76 kB)