RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica prevzema organizacijo izvedbe programov Fakultete za management Koper


Obveščamo vas, da s študijskim letom 2006/07 RRA severne Primorske Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica prevzema organizacijo izvedbe programov UP, Fakultete za management Koper.

Fakulteta za management je v desetih letih postala celovita visokošolska institucija, znana in cenjena v Sloveniji ter po vsej Evropi. Uspešnost fakultete je rezultat delovanja vsakega zaposlenega in vsakega študenta, ki s svojim znanjem, izkušnjami in trdno voljo vzpodbuja rast institucije. Tudi v prihodnje bodo razvijali kakovost vseh dejavnosti fakultete in Univerze na Primorskem, razširjali raziskovalno delo, ponujali privlačne študijske programe, poglabljali partnerstvo z gospodarstvom in drugimi družbenimi dejavnostmi ter internacionalizirali fakulteto.

Na Fakulteti za management v okviru Dodiplomske šole izvajajo nov (bolonjski) visokošolski in univerzitetni študijski program Management. Oba študijska programa sta usklajena s smernicami bolonjske deklaracije in z ZViS 2004 ter sta primerljiva, sodobna, atraktivna in zanimiva. Usmerjena sta v spoznavanje temeljnih konceptov in pojmov s področja managementa, ekonomskih in poslovnih ved. V obeh študijskih programih je poudarjena izbirnost ter mobilnost študentov, saj lahko študentje del študijskih obveznosti opravljajo na drugih visokošolskih organizacijah v Sloveniji in v tujini.

Bodočim študentom Podiplomske šole so na voljo dosedanji specialistični, magistrski (znanstveni magisterij) in doktorski programi, prav tako pa tudi novi bolonjski podiplomski programi 2. stopnje (strokovni magisterij), družboslovni študijski programi s poudarkom na managementu, ki interdisciplinarno povezujejo ekonomske, poslovne, pravne, organizacijske in vedenjske vede z namenom izobraziti strokovnjake in vrhunske znanstvenike, ki so sposobni z učinkovitim in uspešnim managementom organizacij zagotavljati trajnostni razvoj družbe, kar je tudi poslanstvo UP FM.

Vse dodatne informacije o študijskih programi so vam na voljo na spletni strani UP, FM (www.fm-kp.si) oziroma na telefonski številki 040-187-435.

Povezave: