Sprejeta SOČA 2013 in Soča 2007


Vlada RS je 15. marca na svoji redni seji sprejela Program spodbujanja razvoja v Posočju 2007–2013 (SOČA 2013) ter Izvedbeni program razvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid in Tolmin za leto 2007.

Program Soča 2013, ki pomeni nadaljevanje in nadgradnjo državne pomoči iz preteklih let, ima dva ključna strateška cilja območja v programskem obdobju 2007–2013:
• dvig konkurenčnosti v gospodarstvu in
• izboljšanje kadrovskega potenciala regije.

Specifični cilji in usmeritve Programa Soča 2013 so:
• zagotavljanje prostorskih pogojev za gospodarsko dejavnost,
• pospeševanje in razvoj podjetništva ter podjetniške miselnosti,
• ustanavljanje novih majhnih podjetij, novih delovnih mest ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega,
• štipendiranje mladih, vključevanje zaposlenih v usposabljanja in izobraževanja,
• povezovanje in sodelovanje s sosednjimi območji na gospodarskem in drugih področjih družbenega življenja.

Vsakoletno izvajanje Programa Soča 2013 se izvaja na podlagi letnih Izvedbenih programov, ki jih pripravi Posoški razvojni center v sodelovanju s Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko in jih sprejme vlada.

Izvedbeni program razvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid in Tolmin za leto 2007 je, glede na proračun Republike Slovenije, določen v višini 1.886.164 EUR. V letu 2007 se bodo tako izvajali ukrepi za doseganje vseh treh temeljnih namenov:
• Ukrep I: Vzpostavljanje razvojne infrastrukture,
• Ukrep II: Pospeševanje podjetniških vlaganj, razvoja gospodarstva in odpiranja novih delovnih mest,
• Ukrep III: Usposabljanje in razvoj kadrov: razvoj človeškega potenciala v Posočju.
Datoteke:
Priloga 3 Soca 2013(5 3 07).doc (490.00 kB)
Priloga 4 Soca 2007(5 3 07).doc (122.00 kB)