Fenix – utrip Kanomlje


Vsebina projekta

Projekt je zasnovan tako, da sledi cilju izboljšanja družabnega življenja in s tem krepitev socialnih stikov in ponovnega povezovanja med krajani doline, vzpostavitev in krepitev lokalne identitete pri vseh generacijah, poznavanje kulturne in naravne dediščine kraja. Poznavanje in ohranjanje, znanj in spodbujanja sonaravnega razvoja kraja, kjer je narava še dokaj neokrnjena in ohranjena. Projekt se izvaja v celotni dolini Kanomlje, ki je vplivno območje projekta, velika večina aktivnosti v projektu je lociranih na domačiji Šturmajce, ki je vzoren primer varovanja in ohranjanja kulturne dediščine ter zavzetosti lastnikov pri varovanju in oživljanju naravne in kulturne dediščine tudi v sodelovanju s širšo skupnostjo. Tu se bo na originalnih orodjih in napravah po tradicionalnih postopkih in v avtohtonem okolju spoznavalo način življenja domačinov v preteklosti.

Rezultati projekta

Rezultati projekta v 1. fazi

Aktivnost 1: Izvedba etnološkega tabora
- Zbrana snovna in nesnovna dediščina Kanomlje na terenu in popis dediščine na domačiji Šturmajce – etnološko kulturni spomenik.
- Dediščina dokumentirana in urejena (avdio, video in zapisi pripovedi).
- Izdelani izvlečki iz gradiv, ki bodo podlaga za pripravo brošure.

Etnološki tabor je potekal od 27. junija 2010 do 4. julija 2010 v Kanomlji.
Pet študentk etnologije in kulturne antropologije so z domačini spregovorile o preteklem življenju v Kanomlji. Tako so nastali zapisi študentk:
- Jana Jurčič: Način življenja v Kanomlji,
- Mojca Ramovš: Pripovedno slovstvena folklora,
- Petra Špehar: Ljudski pevci in godci,
- Lenka Grošelj in Simona Stipič: Bivalna kultura – Šturmajce.

Po zaključku tabora pripravili predstavitev o njegovem poteku. Predstavitev izvedena na novinarski konferenci. Predstavitev najdete tukaj.


Aktivnost 2: 4x izvedba otroških delavnic
- Pripravljen program delavnic.
- Zbran potreben material za izvedbo delavnice
- Na domačiji Šturmajce izvedene štiri delavnice na temo: ličkanja koruze, uporabe in izdelave izdelka iz ličkanja ter šeg in navad ob tem opravilu na domačijah. Delavnice so pozornost usmerjale še na prehrano z lokalno pridelanimi pridelki in izdelki, spodbujale zavedanje vrednosti naravne in kulturne dediščine ter se izvajale preko medgeneracijskega prenosa znanj. Delavnice so bile poimenovane s skupnim imenom »Ličkalnice«. Potekale so v času krompirjevih počitnic in sicer od ponedeljka 25. oktobra do četrtka 28. oktobra 2010.
Delavnic se je udeležilo:
- 25. 10. 2010 - 17 otrok,
- 26. 10. 2010 - 16 otrok,
- 27. 10. 2010 - 17 otrok,
- 28. 10. 2010 - 18 otrok.
- Izvedena evalvacija delavnic in pristopa k izvedbi med udeleženci


Aktivnost 3: Oživitev kulturne in pevske dejavnosti v kraju
- Uskladitev s »strokovno vodjo« za prevzem skupine in njeno vodenje.
- Izvedena avdicija za sestavo glasbene skupine. Avdicije se je udeležilo 21 pevk.
- Pripravljen program za delo s skupino.
- Izvedeni dve vaji.

Pri vseh aktivnostih je bilo:
- Vodenje in koordinacija aktivnosti

Nakup opreme:
- Mize – 2 leseni mizi
- Prenosni računalnik 2x, programska oprema
- Dodatne tipkovnice + miške, dodatni monitor
- Tiskalnik
- Diktafon
- Scener
- Fotokopirni stroj
- Fotoaparat, kamera

Priprava predstavitvenega gradiva za različne medije pred začetkom.
- Radijske oddaje – Radio Odmev 2x oddaja
- Vabila po pošti 266 kom.
- Tiskovna konferenca – 1x.


Rezultati projekta v 2. fazi

Aktivnost 1: Izvedba etnološkega tabora
Aktivnost se je večinoma odvijala korespondenčno med študentkami - udeleženkami, mentorico, glavno urednico in vodjo projekta. Iz I. faze pridobljena in urejena gradiva se je izbralo najpomembnejše s katerimi smo predstavili potek in izsledke etnološkega tabora v brošuri, ki hkrati predstavlja tudi prvi poznani samostojni strokovni zapis o Kanomlji. Velik del rezultatov (pripovedke, pesmi, običaji, opis načina življenja, posebneži ...), ki so bili v toku tabora pridobljeni na terenu, je zapisan in dokumentiran prvič ter na ta način ohranjen. K sodelovanju smo povabili tudi vidca, katerega ugotovitve osvetlijo bralcu pogled na domačijo še z drugačnega zornega kota. Brošura ohranja in veča poznavanje in zavedanje dediščine pri krajanih in obiskovalcih ter drugih bralcih in utrjuje lokalno identiteto. Brošure so bile brezplačno razdeljene osebno zainteresiranim na zaključni prireditvi, poslane po pošti vsem gospodinjstvom v kraju, krajanom, ki živijo izven občine Idrija, ostalim zainteresiranim informatorjem, sodelavcem v projektu,…institucijam (NUK, Mestna knjižnica Idrija, Občina Idrija, OŠ Sp. Idrija, Župniji Sp. Idrija,..).

Aktivnost 2: 4x izvedba otroških delavnic
Drugi del Otroških delavnic je nadgrajeval in prilagajal vsebino izvedenih delavnic v prvem delu za predstavitev na skupni prireditvi. Udeleženci delavnic so bili večinoma isti otroci, kot udeleženci izvedenih delavnic v prvi fazi. Otroci so pripravili in predstavili izdelke, ki so jih tekom delavnic v prvi fazi izdelali in pripravili predstavitve nekaterih šeg, navad ter običajev s katerimi so se srečali na delavnicah.

Aktivnost 3: Oživitev kulturne in pevske dejavnosti v kraju
Z nastalo skupino so se odvijale vaje pod vodstvom zborovodkinje po zastavljenem programu. Pevska skupina se je predstavila na skupni prireditvi ob zaključku projekta. Tako krepijo socialne stike ter bogatijo kulturno življenje v kraju. Izdelanih in nabavljenih je 18 enotnih oblek za pevski zbor.

Aktivnost 4: Inštitut podeželskih znanj
Delavnice in njihova vsebina je bila vezana na vremenske pogoje in predvsem zimski letni čas. Pripravljene so bile na način, da so k delu vključevale tako odrasle kot otroke, ki so si delo med sabo delili kot nekoč na takih domačijah. Številčni odziv udeležencev delavnic je bil daleč nad pričakovanji, udeleževali in aktivno sodelovali so se jih tudi posamezniki iz sosednjih podeželskih krajev in tudi Idrije in Spodnje Idrije. Ob izvedbi delavnic smo poskušali vključiti čim več lokalnih mojstrov in poznavalcev postopkov, nekatere mentorje oziroma poznavalce pa smo k sodelovanju povabili iz bližnjih krajev.
V okviru Inštituta podeželskih znanj je bilo izvedenih 7 delavnic, ki so se odvijale na domačiji Šturmajce in sicer:
- 31. 10. 2010 na temo: Peka prešc – šega za praznik Vseh svetih
- 28. 12. 2010 na temo: Priprava sadja za sušenje in žganjekuho
- 13. 1. do 15. 1. 2011 na temo: Koline
- 22. 1. 2011 na temo: Izdelava klekljarske bule
- 26. 2. 2011 na temo: Predstavitev postopka opletanja steklenic
- 26. 2. 2011 na temo: Preja volne na kolovrat in izdelki iz volne
- 28. 5. 2011 na temo: Poznavanje vrst lesa ter uporaba lesa kot vir energije

Aktivnost 5: Predstavitev rezultatov
Prireditev se je odvijala na domačiji Šturmajce in na prireditvenem prostoru pred šolo v Srednji Kanomlji dne, 16. julija 2011. Na domačiji Šturmajce sta bili v avtohtonem okolju predstavljeni rezultati Etnološkega tabora in aktivnosti iz sklopa delavnic »Inštitut podeželskih znanj« ter izvedena tiskovna konferenca ob zaključku projekta. Pred šolo pa smo uredili prostor za prireditev in predstavitev rezultatov, lažje dostopen in primeren za večje število obiskovalcev. Na tem mestu je bila tudi javnosti prvič predstavljena v projektu izdana brošura in DVD s predstavitvijo projekta. Oboje je bilo tudi brezplačno na voljo zainteresiranim. Vabljenim, mentorjem in drugim sodelujočim smo se za sodelovanje v projektu javno zahvalili z izdano brošuro in DVD- jem, ki predstavlja projekt. Najpomembnejšim gostom pa še z zahvalo, izpisano v kaligrafski tehniki in vloženo v okrasni tulec.

Nakup opreme:
- Projektor
- Platno projekcijsko stensko
- Police (pleksi steklo) vitrine, stojala za prikaz rezultatov
- Mini ozvočenje, prenosni mikrofon

O poteku projekta in izvedenih aktivnostih smo širšo javnost seznanjali preko
Radijskih oddaj skupaj 5 oddaj (2x v prvi fazi in 3x v drugi fazi)
Člankov v medijih preko direktne komunikacije z novinarji in pripravljenih poročil – Primorske novice, Idrijske novice, Spletni portali Občina Idrija, Idrija turizem, Idrija.ws, radio Odmev,…), obveščanje na FB.

Tiskovnih konferenc ob zaključku projekta na domačiji Šturmajce

Partnerji v projektu:
Občina Idrija – je pasivni partner v projektu. Finančna pomoč pri sami izvedbi projekta.

Osnovni podatki o projektu

Ime projekta: Fenix – utrip Kanomlje
Nosilec: Turistično društvo Kanomlja
Partner: Občina Idrija
Celotna vrednost projekta: 53.940,00 €
Sredstva LEADER: do 44.758,33 €
Obdobje izvajanja projekta: maj 2010september 2011
Projektni vodja: Nada Golja Vastič, tel. št.: 041/766-179, e-pošta: #EM#6e6066622a62696b62684a78656262217e7466#EM#