Geološke poti – predstavitev naravne dediščine


Vsebina projekta

Na območju Idrijske občine je ohranjena bogata naravna in zgodovinska dediščina. Darilo narave, ki so ga nam zapustili predniki, danes večinoma naključnemu obiskovalcu in domačinom nepoznan. Na izbranih obstoječih poteh bomo predstavili naravoslovno dediščino, geološke zanimivosti, zoološke in botanične posebnosti, gozdne združbe ter vključili tehnično in kulturno dediščino. S povezavo vsega naštetega, njihovo medsebojno odvisnostjo želimo le-to na zanimiv in privlačen način predstaviti obiskovalcem. Naravna dediščina v LAS okolju še ni bila obdelana in prestavljena, zato ta projekt na inovativen način predstavlja avtentičnost, edinstvenost krajinskih elementov, naravnih znamenitosti idrijsko in delno cerkljanskega ter tolminskega podeželja. Z vključevanjem društev se bo ustvarilo trdno vez med strokovnimi – naravoslovnimi, izobraževalnimi institucijami in lokalnim prebivalstvom. Vez je tudi temelj za sporočanje – komuniciranje znanja in spodbujanje naravoslovja pri šolajočih otrocih in mladih (osnovna šola, gimnazija). Narava je čudoviti splet različnih dejavnikov, ki jih ljudje ločimo in si ji razlagamo v različnih naravoslovnih vedah. In ne nazadnje, narava ima vpliv na delovanje človeka, ki so v preteklosti tu zapustili izjemno pomembno kulturno (tehniško) dediščino in je bil ključni akter pri oblikovanju kulturne krajine, v današnjem času pa pri ohranjanju le-te. Tako bomo ljudem podali celovit pregled razvoja območja v geološki preteklosti, predstavili naravno dediščino na mestu samem ter povezali različne naravoslovne vede. V to bomo vključili kulturno dediščino.

Rezultati projekta

Aktivnost št.1: Koordinacija in vodenje projekta
Izvedeni delovni sestanki z Muzejskim društvom, Občino Tolmin.
Skupni sestanki: Idrija, dne 2. 7. 2010 in 13. 7. 2010 in Tolmin, dne 17. 6. 2010 in 28. 6. 2010

Aktivnost št. 2: Priprava publikacije o Idrijskih geoloških poteh
Terensko delo: Vojsko in Krajinski park Zgornja Idrijca
Priprava koncepta publikacije: V prvem konceptu je bilo izdelanih petnajst poti.
Opisi in zemljevidi so priloženi
Naravno (geološke, botanične…) in kulturno dediščino smo opisali in povezali v izbranih treh tematskih poteh: Krajinski park Zgornja Idrijca in Vojsko – najvišja ležeča vas na Primorskem v idrijski občini ter Med Gorenjo Trebušo in Tolminom - nekatere geomorfološke in kulturne posebnosti v tolminski občini. Za izbrane poti smo:

Aktivnost št. 3: Programi osveščanja šolske mladine in lokalnih skupnosti
1. Priprava PowerPoint predstavitev za učne ure in pripravljena dva delovna lista.
2. Izveden GEODAN 2010
• 2. 6.2010 GEODAN - predstavitev dediščine Rudnika živega srebra Idrija, topilnice in poti živega srebra Idrija. GEO dneva se je udeležilo 74 učencev. (ZVEZA: Priloge: Poročilo, lista prisotnosti,
3. Izvedba programa predstavitve šolski mladini (Gimnazijo Jurija Vega in OŠ Idrija):
• 5. 1. 2011 Delavnica in učna ura »Sedimentne kamnine na Idrijskem« na OŠ Idrija se je udeležilo 24 učencev.
• 16.,18., in 23. junij 2010 Učna ura »Izpusti rudniške vode - opazovanje vplivnega območja rudnika živega srebra Idrija« na OŠ Idrija se je udeležilo (20 + 23 + 23 = 66 učencev).
• 4. 2. 2011 Učna ura »O virih ionizirajočega sevanja v Idriji« na Gimnazija Jurija Vege Idrija se je udeležilo 19 dijakov.
• 14. 1. 2011 Učna ura »Lišaji kot indikatorji onesnaženosti zraka v Idriji z živim srebrom« na Gimnazija Jurija Vege Idrija se je udeležilo 23 dijakov.
• 9. 3. 2011 Učna ura »Opazovanje vplivnega območja Rudnika živega srebra Idrija – izpusti jamske vode« na Gimnazija Jurija Vege Idrija se je udeležilo 23 dijakov.
4. Izvedba programa predstavitve Muzejsko društvo in terenske vaje:
• 12. 4. 2011 Spoznavanje cinabaritnih rud in nastanek idrijskega ozemlja za muzejsko društvo, 23 udeležencev.
• 8. in 9. 7. 2010 Terenske vaje za študente »Univerze v Zagrebu«, vaj se je udeležilo 16 študentov.

Aktivnost št. 4: Razširjanje/diseminacija
1. Dopolnjena spletna stran (postavitev internetne strani Geoparka)
2. Oblikovan plakat za predstavitev.
3. Predstavitev projekta na mednarodni konferenci: Evropske mreže geoparkov v Grčiji, Lesvos.
4. Mednarodna konferenca Evropske mreže geoparkov je bila v letu 2010 na otoku Lesvos v Grčiji in je potekala od 1. do 5. oktobra. Konference se je udeležilo več kot 300 predstavnikov iz celega sveta.
5. Strokovni članki:
• Tektonski pojavi na Idrijskem (Idrijski razgledi 2011);
• Geološka dediščina v občini Idrija (Geografski obzornik, 2011);
• »Geological heritage as an integral part of natural heritage conservation through its sustainable use in the Idrija region« (Geoheritage, 2010);
• »Natural, Cultural and Industrial Heritage as a Basis for Sustainable Regional Development within the Geopark Idrija Project”(Geotrends, 2011).

Osnovni podatki o projektu

Ime projekta: Geološke poti – predstavitev naravne dediščine
Nosilec: Občina Idrija
Partnerji: Rudnik živega srebra Idrija d.o.o., Občina Tolmin, Muzejsko društvo Idrija, Gimnazija Jurija Vege Idrija, Osnovan šola Idrija
Celotna vrednost projekta: 53.506,67 €
Sredstva LEADER: do 20.180,00 €
Obdobje izvajanja projekta: maj 2010
december 2010
Projektni vodja: mag. Marko Cigale, tel. št.: 05/37-43-921, e-pošta: #EM#6d6070776d6b67297a73792565697c667a705260213b78726c#EM#