GEOPARK – Priložnost idrijskega podeželja


Aktivnosti projekta


A: Koordinacija in vodenje projekta

B: Promocija in obveščanje javnosti
- priprava in izvedba 6 obvestil za javnost (medije, objava na spletnih straneh,..) ter obvestila o zaključku projekta in doseženih rezultatih,
- informiranje in obveščanje ciljne javnosti projekta (vabila, dogodki, aktivnosti) v lokalnem časopisu – 3 oglasi in 152 ur programa na lokalnem radiu.

C: Večanje prepoznavnosti endogenih potencialov območja s poudarkom na naravoslovni dediščini
- priprava in izvedba predstavitveno-izobraževalnih delavnic za prebivalce območij s poudarkom na naravoslovni dediščini v sodelovanju s strokovnjaki (geolog, botanik)– 3 delavnice (Idrija, Vojsko, Kanomlja),
- priprava in izvedba 2 kreativnih delovnih srečanj na tematskih poteh v okviru Geoparka z ogledom prepoznanih lokacij/točk z namenom spodbujanja prebivalcev k razmišljanju o nadgradnji in dopolnitvi tematskih poti geoparka z dodatno ponudbo ter vključevanje le-te v celovito ponudbo območja,
- priprava gradiva s poročilom z usmeritvami za nadaljnjo delo pri načrtovanju razvoja in povezovanja dejavnosti in ponudbe območja geoparka – pripravljeno strnjeno poročilo z usmeritvami in zabeležka odzivov prebivalstva.

D: Animacija in motivacija prebivalcev
- priprava in izvedba ciljno usmerjenih animacijsko-motivacijskih delavnic (priprava dveh tematsko usmerjenih delavnic za območje Vojskega in Kanomlje ter ene motivacijske delavnice za predstavnike krajevnih skupnosti z namenom opredelitve razvojnih ciljev, interesov ter prioritet ter oblikovanje projektnih idej/predlogov različnih deležnikov),
- priprava poročila z naborom projektnih idej ter izborom prioritet.

E: Izobraževanja, usposabljanja in svetovanja
- priprava načrta izobraževalnega programa in programa usposabljanja skladno z evidentiranimi interesi in potrebami,
- priprava in izvedba treh splošnih delavnic s poudarkom na pripravi projektnih predlogov in investicij za pridobitev sofinanciranja ter predstavitvijo virov financiranja,
- priprava in izvedba 3 ciljno usmerjenih specializiranih delavnic/izobraževanj predvsem na temo pristopov k vzpostavitvi poslovnih dejavnosti, pri pripravi skupnih programov (prireditev, turističnih in drugih storitvenih,..), na temo pridobivanja posebnih znanj s področja opravljanja dejavnosti, organizacije dejavnosti, dogodkov, prireditev, organizacije skupnih projektov …,
- izvedba različnih strokovnih svetovanj s področja opravljanja dopolnilnih in drugih vrst dejavnosti, (pogoji za opravljanje dejavnosti, vodenje računovodstva, možnosti za sofinanciranje aktivnosti iz različnih razpisov, svetovanje za pripravo projektov/investicij in pripravo prijav …) – izvedba cca 100 ur svetovanj,
- izvedba 6 strokovnih ogledov in svetovanj za ureditev treh pilotnih lokacij v podporo skupnim/individualnim programom (pripravljene izvedbene skice za ureditev lokacije oz. zasnove prostorskega razvoja lokacije – za do 3 lokacije).

F: Priprava in pilotna izvedba programov (skupnih/individualnih)
- identifikacija primerov dobrih praks na območju LAS za razvoj v občinah Tolmin, Kobarid in Bovec, dogovori za sodelovanje s potencialnimi sogovorniki – nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, turistični ponudniki itd., Priprava in izvedba pogovornih oddaj z namenom prenosa dobrih praks iz drugih območij LAS-a (občine Bovec, občine Tolmin in občine Kobarid), (3 pogovorne – predstavitvene oddaje),
- oblikovanje delovnih skupin za pripravo skupnih programov in skupine za pripravo individualnih programov, ki bodo podlaga za pripravo turističnih programov, določitev vodij posamezne delovne skupine – predvidoma 3 delovne skupine, medskupinska koordinacija in izmenjava izkušenj; predstavitev primera dobrih praks iz predhodne aktivnosti na delovnih skupinah,
- priprava skupnih in individualnih programov – cca 3 skupni, cca 2 individualna programa; priprava in izvedba obvestil ter informativnih radijskih oddaj (3 pogovorne oddaje),
- nakup in priprava didaktičnih pripomočkov za izvedbo programov: nakup oziroma priprava učnih materialov in pripomočkov za izvedbo tematskih programov: »učnega programa za otroke«, programa »zdravja in vitalnosti« in programa »dediščine« (stroški storitev in materiala) ter pilotna izvedba programov.

G: Diseminacija rezultatov projekta
- izdelava fotografij za namene promocije in pripravo tiskanih programov;
- priprava vsebinske zasnove, oblikovanje, priprava za tisk in tisk programov za promocijo,
- nakup opreme za predstavitev (vitrine, stojala za turistični informativni center),
- priprava digitalnih materialov za predstavitev na spletnih straneh partnerjev v projektu ter turističnem portalu ter vnos na spletne strani.

Osnovni podatki o projektu

Ime projekta: GEOPARK – Priložnost idrijskega podeželja
Nosilec: Občina Idrija
Partner: Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija, Društvo kmečkih žena in deklet Vojsko, Turistično kulturno društvo Kanomlja, Radio Cerkno d.o.o.
Celotna vrednost projekta: 44.387,68 €
Sredstva LEADER: do 35.179,53 €
Projektni vodja: Tatjana Bedene Benčina, tel. št.: 05/37- 34-521, e-pošta: #EM#74607669656b67296a6c646865636f4f7975607a7e74386471#EM#