Podeželje

« 1 2 »
 • RIBAsador
  Z inovativnimi poslovnimi rešitvami do višje dodane vrednosti v akvakulturi
 • Podeželje in dediščina v dolini Soče
  Podeželje in dediščina
 • Ocenjevanje ribjih izdelkov
  Skupni projekt LAS
 • Revitalizacija prostora in uma
  REVITUM
 • Sam svoje sreče kovač
  Izobraževalni program
 • Zgodovinska pot Idrsko
  Pet kilometrov dolga krožna pot, ki povezuje Kobarid z Idrskim.
 • Pravljica v Bovcu - Tematske sprehajalne poti za revitalizacijo naravne dediščine
  Sanacija in ureditev sprehajalnih poti v okolici Bovca.
 • Promocijsko oko Baške grape
  Določitev smernic in temeljev za trajnostni razvoj Baške grape.
 • Puntarski dnevi
  300-letnica tolminskega punta
 • Informacijske točke v parkih območja »LAS za razvoj«
  Projekt ureja informacijske točke na zavarovanih območjih LAS za razvoj in skozi vsakodnevne dejavnosti lokalnih prebivalcev osvešča širšo javnost o pomenu varovanja narave.
 • Podpora prireditvam NVO na območju LAS
  S povezovanjem, usposabljanjem in sodelovanjem nevladnih organizacij bomo doprinesli k vsebinskemu bogatenju tistih prireditev NVO na podeželju, katerih namen je ohranjanje in izboljševanje kulturne dediščine.
 • Vzpodbujanje kmetijstva, rokodelstva in domače obrti ter gastronomije ob Smaragdni poti
  Projekt prispeva k povečanju podjetniških in funkcionalnih veščin in znanj, povezovanju ponudnikov in ponudbe ter večanju prepoznavnosti lokalnih produktov. Tako bo pozitivno vplival na hitrejši razvoj podjetništva, ustvarjanje novih delovnih mest v nekmetijskih in s kmetijstvom povezanih dejavnosti.
 • GRAPE - dobro pridelano doma
  Z ureditvijo uporabe blagovne znamke za lokalne pridelke, izdelke in storitve na območju LAS se bo prispevalo k razvoju lokalnih produktov, povezovanju ponudnikov ter iskanju novih možnosti prodaje.
 • Življenje ob meji
  Z organizacijo prireditev na osnovi ohranjanja kulturne dediščine in medgeneracijskega sodelovanja, druženje z ljudmi na drugi strani meje, vzdrževanjem prostorov za druženje krajanov bomo naredili območje bolj zanimivo za obiskovalce in ustvarili pogoje za razvoj turistične ponudbe.
 • Narava in turistično–rekreacijske dejavnosti
  Z umestitvijo primernih dejavnosti v varovana in zavarovana območja bomo podprli podjetniške priložnosti ter ustanavljanje mikropodjetij na podeželju in diverzifikacijo v nekmetijske dejavnosti.
 • Izjemna drevesa Severne Primorske
  Izjemna drevesa kot posledica načrtnega ohranjanja narave predstavljajo edinstveno naravno dediščino podeželja. S popularizacijo sonaravnega gospodarjenja in rabe gozdov in trajnostih oblik turizma se bo prispevalo k popestritvi turistične ponudbe podeželja.
 • GEOPARK – Priložnost idrijskega podeželja
  Z doseganjem dodane vrednosti delovanja Geoparka Idrija ter trajnostnega razvoja na območju prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja na podeželju, k diverzifikaciji v nekmetijske dejavnosti, nudijo podporo ustanavljanju in razvoju mikro podjetij ter hkrati prispevajo tudi k ohranjanju in izboljševanju dediščine podeželja.
 • Lokalno pridelana hrana v vrtce in šole
  Na podlagi popisa potencialne ponudbe lokalno pridelane hrane se lahko vzpostavi sistem povezave s skupnim ciljem zagotavljanja oskrbe vrtcev in šol s kakovostno lokalno pridelano hrano; spodbujanje vključevanja kmetijskih proizvajalcev v oskrbo vrtcev in šol z doma pridelano kakovostno hrano.
 • Podeželje ima več
  Projekt podpira splošno promocijo lokalno tipičnih proizvodov, tako osnovnih kmetijskih proizvodov, kot tudi proizvodov iz dopolnilnih dejavnosti na kmetiji oz. drugih podjetniških dejavnosti. Del projekta še posebej podpira razvoj ekološkega kmetijstva, oziroma spodbujanje okolju prijazne kmetijske prakse.
 • Od zadruge do socialnega podjetja
  Z inovativno prakso učnega socialnega podjetja na podeželju in uvedbo nove oblike podjetja bomo prispevali k izboljšanju kakovosti življenja. Podeželsko gospodarstvo pa se bo lahko diverzificiralo v nekmetijske dejavnosti. Raziskava zadružništva kot dobre prakse sodelovanja na vasi v preteklosti bo prispevek k ohranjanju dediščine podeželja.
 • Zeliščna pot skozi prostor in čas
  Projekt bo spodbuda prebivalcem Trnovsko Banjške planote za ohranjanje naravne in kulturne dediščine. Ljudi bomo ozavestili in spodbudili k bolj pozornemu in pazljivemu ravnanju z naravno dediščino, k oživljanju običajev in navad povezanih z zeliščarstvom in skrbi za ohranjanje narave.
 • Podeželski elektronski vodič
  Z uporabo novih IKT in telekomunikacijskih tehnologij se bo povečal obisk in prepoznavnost podeželja na območju LAS. Z uvedbo nove tehnološke rešitve na podlagi informacijske tehnologije in telekomunikacij se bo omogočilo obiskovalcem ogled turističnih znamenitosti brez vodiča in tako posredno prispevalo k ohranjanju in izboljševanju dediščine na podeželju.
 • Povezujmo kobariško podeželje
  S spodbujanjem kulturnih društev za izvedbo tradicionalnih prireditev se bo ohranilo izročilo, dediščino ter krepilo lokalno identiteto. S turističnimi informacijskimi tablami pa se bo zagotovilo primerno infrastrukturo za razvoj turizma.
 • Sir Tolminc – kralj planinskega raja
  Z dodano vrednostjo razvoja sira Tolminc ter z zagotavljanjem kakovosti, oblikovanjem celostne podobe izdelka, organiziranjem različnih oblik trženja in povezovanjem ponudnikov bomo doprinesli k prepoznavnosti slovenskega avtohtonega sira ter posledično pospešili prodajo.
 • Razvoj idrijske čipke in tržne znamke »IDRIA LACE«
  Z raziskovanjem, iskanjem novih podjetniških možnosti in priložnosti za Idrijsko čipko, ki igra pomemben element kulturne dediščine celotnega območja LAS za razvoj, se bo zasnovalo nove, uporabne in inovativne produkte z Idrijsko čipko, ki bodo obogatili turistično ponudbo območja.
 • Prehrana in tradicija v Zgornjem Posočju
  Izobraževanja, informiranje in vzpostavitev pogojev za predelavo lokalne rastlinske hrane bo pripomoglo k dodajanju vrednosti kmetijskim proizvodom ter k razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
 • Tematska pot Na svoji zemlji
  Tematska pot Na svoji zemlji predstavlja novo interpretacijo filmske dediščine z vidika lokalne skupnosti in prostora. Obogatila bo kulturno ponudbo Baške grape, dvignila samozavedanje domačinov o kulturni dediščini svojega prostora, povečala prepoznavnost Baške grape.
 • Krajinski park Zgornja Idrijca
  Projekt Krajinski park Zgornja Idrijca želi ta izjemni biser naravne in tehnične dediščine približati ljudem.
 • V krogotoku
  Projekt v veliki meri razvija sistem ekoloških vrednot.
 • Les in živali v Trnovskem gozdu
  Cilj projekta je predvsem varovanje in ohranjanje narave in spoznavanje posebnosti v gozdu.
 • Več znanja na podeželju – III. del
  Vsebina projektaProjekt Več znanja na podeželju se bo izvajal že tretje leto zapored, saj se je izkazal za zelo koristnega za naše podeželsko prebivalstvo. V okviru projekta se bo pripravilo izobražev ...
 • Podpora prireditvam NVO na območju LAS
  Namen projekta je promovirati delovanje NVO in jih usmerjati, da se povezujejo, usklajujejo termine prireditev in jim seveda pomagamo, da lahko izvedejo tudi manjše prireditve, s katerimi bodo lažje pridobili tudi nove člane, ki bodo videli smisel sodelovanja pri skupnih aktivnostih.
 • Etnološko tematska pot Bovec
  Projekt ima za cilj vzpostaviti tematsko pot in jo označiti, izdelati brošuro in tako obiskovalcem Bovca popeljati po označeni poti in jim predstaviti vsebino poti v zgibankah.
 • Sirarska skuta in sirotka – ohranjanje tradicije
  V projektu bodo ovrednotili lastnosti albuminske skute in sirotke, ki nastaneta v procesu sirjenja.
 • Osnovnošolci in ekološko kmetovanje
  Projekt se osredotoča na krepitev znanja med osnovnošolci.
 • Kozolčki na podeželju
  V okviru projekta bodo postavili velike informacijske table (kozolčke s tablami v velikosti 150 cm x 200 cm.
 • Revitalizacija prostorov čipkarske šole
  V okviru projekta bodo uredili kabinet risarke vzorcev za klekljanje ter preuredili in opremili razstavno galerijo idrijskih čipk.
 • Oživitev »prostora za trženje in promocijo Idrijsko-Cerkljanskega podeželja«
  Projekt bo pripomogel k temu, da bo prostor v centru Idrije zaživel z dejavnostmi, ki bodo predstavljale podeželje in lokalno tipične produkte idrijsko -cerkljanskega podeželja.
 • Fenix – utrip Kanomlje
  Cilj projekta je izboljšanje družabnega življenja in s tem krepitev socialnih stikov in ponovnega povezovanja med krajani doline, vzpostavitev in krepitev lokalne identitete pri vseh generacijah, poznavanje kulturne in naravne dediščine kraja.
 • Geološke poti – predstavitev naravne dediščine
  Ljudem želijo podati celovit pregled razvoja območja v geološki preteklosti, predstaviti naravno dediščino na mestu samem ter povezati različne naravoslovne vede.
 • Kulturna dediščina v oblačilih podeželja
  Društvi želita na osnovi pisnih in ustnih virov izdelati tipično podeželsko žensko in moško pražnje oblačilo.
 • Vzpostavitev regijskega parka Nanos - Trnovski gozd
  Vzpostavitev regijskega parka Nanos - Trnovski gozd – preverjanje pogojev za vzpostavitev na območju LAS za razvoj
 • Krepitev lokalne identitete
  V okviru projekta bomo sofinancirali etnološke prireditve po celotnem območju LAS.
 • Vključitev geološke dediščine v podeželski turizem na območju porečja Idrijce (Idrijskega in Tolminskega)
  Z nastajajočim geoparkom na geografsko zaključenem območju želimo povezati naravno in kulturno dediščino na edinstven in izviren način.
 • Pridobitev dokumentacije za enostavno gradbeno dovoljenje za pot na planino Božca na Stolu, za odsek Sedlo-Božca
  Prek pridobitve enostavnega gradbenega dovoljenja na dostopni poti Sedlo-Božca bo Občini Kobarid omogočeno trajno vzdrževanje ceste, predvsem pa bo zagotovljena večja varnost uporabnikom poti.
 • Več znanja na podeželju - Izobraževalni program na območju LAS II. del/2009
  Cilj projekta je usposobiti podeželsko prebivalstvo, da s pridobljenim znanjem izkoristijo prednosti, ki jih ponuja podeželje.
 • Krog parkov – ERA
  S projektom želimo na območju Zgornjega Posočja z oblikovanjem novih izobraževalno-turističnih produktov nadgraditi obstoječe rezultate, ki so plod sodelovanja Triglavskega narodnega parka s parkoma iz Italije in Avstrije.
 • Povezovanje lokalno tipičnih produktov s turistično ponudbo
  Na informativni prireditvi bomo predstavili tipične produkte z območja LAS za razvoj, posebno pozornost pa bomo posvetili blagovni znamki Grape.
 • Informacijski center kot dejavnik povezovanja kmetijstva in turizma
  V Zeleni hiši v Kobaridu bomo opremili prostore, posvetili pa se bomo tudi promojici avtohtonih pasem prek učne poti in informacijskih tabel.
 • Meso drobnice priložnost in izziv - Ugotovitev stanja drobnice na območju LAS
  Projekt je usmerjen v ozavščanje širše javnosti o uporabnosti mesa drobnice in v povezovanje društev, ki delujejo v okviru reje drobnice
« 1 2 »