Za brezposelne

 • Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O)
  Kaj ponujamo? - Pomoč pri iskanju zaposlitve - Učna pomoč - Dobra družba - Zanimive delavnice - Pogovor o resnih in malo manj resnih zadevah
 • Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM)
  Ne hodiš v šolo, nisi zaposlen/a, si star/a med 15 in 25 let? Imaš željo po nadaljevanju šolanja? Ne čakaj, pridruži se nam!
 • Točka vseživljenjskega učenja
  Kako brezplačno do znanja? Točka je namenjena vsem, ne glede na znanje in starost, nudi možnost srečevanja različnih skupin ljudi, izmenjave informacij in izkušenj. Preizkusite nekaj novega in zanimivega!
 • Financiranje neformalnih izobraževalnih programov za brezposelne v letu 2018
  Neformalni izobraževalni programi in izpiti za brezposelne osebe
 • Sklad dela Posočje
  Samostojna neprofitna institucija, ki je z instrumenti Aktivne politike zaposlovanja pripomogla k uravnavanju strukturnega neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela ter zmanjševanju brezposelnosti
 • Dvig ravni pismenosti (DRP)
  Predstavitev operacije Dvig ravni pismenosti (DRP)
 • Sam svoje sreče kovač
  Izobraževalni program
 • Promocijsko oko Baške grape
  Določitev smernic in temeljev za trajnostni razvoj Baške grape.
 • Informacijske točke v parkih območja »LAS za razvoj«
  Projekt ureja informacijske točke na zavarovanih območjih LAS za razvoj in skozi vsakodnevne dejavnosti lokalnih prebivalcev osvešča širšo javnost o pomenu varovanja narave.
 • Vem točka
  Vem točka na Posoškem razvojnem centru
 • Računalniška pismenost za odrasle (RPO)
  Javnoveljavni program računalniškega opismenjevanja
 • Računalniško in digitalno opismenjevanje (RDO)
  Neformalni izobraževalni program računalniškega in digitalnega opismenjevanja
 • Bogatim, ker se učim
  Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih
 • GRAPE - dobro pridelano doma
  Z ureditvijo uporabe blagovne znamke za lokalne pridelke, izdelke in storitve na območju LAS se bo prispevalo k razvoju lokalnih produktov, povezovanju ponudnikov ter iskanju novih možnosti prodaje.
 • Življenje ob meji
  Z organizacijo prireditev na osnovi ohranjanja kulturne dediščine in medgeneracijskega sodelovanja, druženje z ljudmi na drugi strani meje, vzdrževanjem prostorov za druženje krajanov bomo naredili območje bolj zanimivo za obiskovalce in ustvarili pogoje za razvoj turistične ponudbe.
 • Narava in turistično–rekreacijske dejavnosti
  Z umestitvijo primernih dejavnosti v varovana in zavarovana območja bomo podprli podjetniške priložnosti ter ustanavljanje mikropodjetij na podeželju in diverzifikacijo v nekmetijske dejavnosti.
 • Od zadruge do socialnega podjetja
  Z inovativno prakso učnega socialnega podjetja na podeželju in uvedbo nove oblike podjetja bomo prispevali k izboljšanju kakovosti življenja. Podeželsko gospodarstvo pa se bo lahko diverzificiralo v nekmetijske dejavnosti. Raziskava zadružništva kot dobre prakse sodelovanja na vasi v preteklosti bo prispevek k ohranjanju dediščine podeželja.
 • Zeliščna pot skozi prostor in čas
  Projekt bo spodbuda prebivalcem Trnovsko Banjške planote za ohranjanje naravne in kulturne dediščine. Ljudi bomo ozavestili in spodbudili k bolj pozornemu in pazljivemu ravnanju z naravno dediščino, k oživljanju običajev in navad povezanih z zeliščarstvom in skrbi za ohranjanje narave.
 • Podeželski elektronski vodič
  Z uporabo novih IKT in telekomunikacijskih tehnologij se bo povečal obisk in prepoznavnost podeželja na območju LAS. Z uvedbo nove tehnološke rešitve na podlagi informacijske tehnologije in telekomunikacij se bo omogočilo obiskovalcem ogled turističnih znamenitosti brez vodiča in tako posredno prispevalo k ohranjanju in izboljševanju dediščine na podeželju.
 • Sir Tolminc – kralj planinskega raja
  Z dodano vrednostjo razvoja sira Tolminc ter z zagotavljanjem kakovosti, oblikovanjem celostne podobe izdelka, organiziranjem različnih oblik trženja in povezovanjem ponudnikov bomo doprinesli k prepoznavnosti slovenskega avtohtonega sira ter posledično pospešili prodajo.
 • Razvoj idrijske čipke in tržne znamke »IDRIA LACE«
  Z raziskovanjem, iskanjem novih podjetniških možnosti in priložnosti za Idrijsko čipko, ki igra pomemben element kulturne dediščine celotnega območja LAS za razvoj, se bo zasnovalo nove, uporabne in inovativne produkte z Idrijsko čipko, ki bodo obogatili turistično ponudbo območja.
 • Prehrana in tradicija v Zgornjem Posočju
  Izobraževanja, informiranje in vzpostavitev pogojev za predelavo lokalne rastlinske hrane bo pripomoglo k dodajanju vrednosti kmetijskim proizvodom ter k razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
 • Delavnice aktivne politike zaposlovanja 2011
  Posoški razvojni center izvaja delavnice za brezposelne.
 • Več znanja na podeželju – III. del
  Vsebina projektaProjekt Več znanja na podeželju se bo izvajal že tretje leto zapored, saj se je izkazal za zelo koristnega za naše podeželsko prebivalstvo. V okviru projekta se bo pripravilo izobražev ...
 • Delavnice Aktivne politike zaposlovanja
  Posoški razvojni center izvaja delavnice za brezposelne
 • Dejavnosti Središča vseživljenjskega učenja v Tolminu
  Središče vseživljenjskega učenja v Tolminu deluje v okviru Centra vseživljenjskega učenja Severne Primorske, katerega nosilec je Ljudska univerza v Novi Gorici.
 • Most do izobrazbe (UŽU–MI)
  Program za brezposelne, usposabljanje odraslih za nadaljevanje šolanja.
 • Računalniška pismenost za odrasle
  Spoznajte se z osnovami računalništva.