Za odrasle

« 1 2 »
 • Svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, ki se izvaja kot javna služba
  Brezplačna svetovalna dejavnost za odrasle, ki želijo pridobiti, razširiti oziroma poglobiti svoje znanje in spretnosti.
 • RIBAsador
  Z inovativnimi poslovnimi rešitvami do višje dodane vrednosti v akvakulturi
 • GozdNega
  GozdNega, Aktiven in opolnomočen lastnik – negovan in podnebno odporen gozd
 • Podeželje in dediščina v dolini Soče
  Podeželje in dediščina
 • LokAlp, Alpsko partnerstvo za lokalne podnebne ukrepe
  Alpsko partnerstvo za lokalne podnebne ukrepe
 • Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče II
  Razvoj temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih s pomočjo različnih izobraževalnih programov
 • Razvojni program Soča
  Program spodbujanja razvoja v Posočju 2007–2013 (SOČA 2013)
 • Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče
  Razvoj temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih s pomočjo različnih izobraževalnih programov
 • Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O)
  Kaj ponujamo? - Pomoč pri iskanju zaposlitve - Učna pomoč - Dobra družba - Zanimive delavnice - Pogovor o resnih in malo manj resnih zadevah
 • Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM)
  Ne hodiš v šolo, nisi zaposlen/a, si star/a med 15 in 25 let? Imaš željo po nadaljevanju šolanja? Ne čakaj, pridruži se nam!
 • Večgeneracijski center (VGC)
  Osrednji prostor zbiranja v lokalnem okolju, namenjen druženju, ohranjanju oziroma širjenju socialne mreže in zadovoljevanju potreb različnih oblik družin, posameznih družinskih članov v vseh življenjskih obdobjih, starejših in drugih ranljivih skupin.
 • Točka vseživljenjskega učenja
  Kako brezplačno do znanja? Točka je namenjena vsem, ne glede na znanje in starost, nudi možnost srečevanja različnih skupin ljudi, izmenjave informacij in izkušenj. Preizkusite nekaj novega in zanimivega!
 • Sklad dela Posočje
  Samostojna neprofitna institucija, ki je z instrumenti Aktivne politike zaposlovanja pripomogla k uravnavanju strukturnega neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela ter zmanjševanju brezposelnosti
 • Dvig ravni pismenosti (DRP)
  Predstavitev operacije Dvig ravni pismenosti (DRP)
 • Sam svoje sreče kovač
  Izobraževalni program
 • Časovni splet besed, plesa in druženja
  Zbiranje in zapisovanje ter s tem ohranjanje še obstoječe duhovne dediščine.
 • Zgodovinska pot Idrsko
  Pet kilometrov dolga krožna pot, ki povezuje Kobarid z Idrskim.
 • Pravljica v Bovcu - Tematske sprehajalne poti za revitalizacijo naravne dediščine
  Sanacija in ureditev sprehajalnih poti v okolici Bovca.
 • Promocijsko oko Baške grape
  Določitev smernic in temeljev za trajnostni razvoj Baške grape.
 • Puntarski dnevi
  300-letnica tolminskega punta
 • Informacijske točke v parkih območja »LAS za razvoj«
  Projekt ureja informacijske točke na zavarovanih območjih LAS za razvoj in skozi vsakodnevne dejavnosti lokalnih prebivalcev osvešča širšo javnost o pomenu varovanja narave.
 • Vem točka
  Vem točka na Posoškem razvojnem centru
 • Računalniška pismenost za odrasle (RPO)
  Javnoveljavni program računalniškega opismenjevanja
 • Računalniško in digitalno opismenjevanje (RDO)
  Neformalni izobraževalni program računalniškega in digitalnega opismenjevanja
 • Knjige so zame
  Naj postane branje literature užitek, veselje in potreba.
 • Bogatim, ker se učim
  Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih
 • Podpora prireditvam NVO na območju LAS
  S povezovanjem, usposabljanjem in sodelovanjem nevladnih organizacij bomo doprinesli k vsebinskemu bogatenju tistih prireditev NVO na podeželju, katerih namen je ohranjanje in izboljševanje kulturne dediščine.
 • Vzpodbujanje kmetijstva, rokodelstva in domače obrti ter gastronomije ob Smaragdni poti
  Projekt prispeva k povečanju podjetniških in funkcionalnih veščin in znanj, povezovanju ponudnikov in ponudbe ter večanju prepoznavnosti lokalnih produktov. Tako bo pozitivno vplival na hitrejši razvoj podjetništva, ustvarjanje novih delovnih mest v nekmetijskih in s kmetijstvom povezanih dejavnosti.
 • GRAPE - dobro pridelano doma
  Z ureditvijo uporabe blagovne znamke za lokalne pridelke, izdelke in storitve na območju LAS se bo prispevalo k razvoju lokalnih produktov, povezovanju ponudnikov ter iskanju novih možnosti prodaje.
 • Življenje ob meji
  Z organizacijo prireditev na osnovi ohranjanja kulturne dediščine in medgeneracijskega sodelovanja, druženje z ljudmi na drugi strani meje, vzdrževanjem prostorov za druženje krajanov bomo naredili območje bolj zanimivo za obiskovalce in ustvarili pogoje za razvoj turistične ponudbe.
 • Narava in turistično–rekreacijske dejavnosti
  Z umestitvijo primernih dejavnosti v varovana in zavarovana območja bomo podprli podjetniške priložnosti ter ustanavljanje mikropodjetij na podeželju in diverzifikacijo v nekmetijske dejavnosti.
 • Izjemna drevesa Severne Primorske
  Izjemna drevesa kot posledica načrtnega ohranjanja narave predstavljajo edinstveno naravno dediščino podeželja. S popularizacijo sonaravnega gospodarjenja in rabe gozdov in trajnostih oblik turizma se bo prispevalo k popestritvi turistične ponudbe podeželja.
 • GEOPARK – Priložnost idrijskega podeželja
  Z doseganjem dodane vrednosti delovanja Geoparka Idrija ter trajnostnega razvoja na območju prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja na podeželju, k diverzifikaciji v nekmetijske dejavnosti, nudijo podporo ustanavljanju in razvoju mikro podjetij ter hkrati prispevajo tudi k ohranjanju in izboljševanju dediščine podeželja.
 • Lokalno pridelana hrana v vrtce in šole
  Na podlagi popisa potencialne ponudbe lokalno pridelane hrane se lahko vzpostavi sistem povezave s skupnim ciljem zagotavljanja oskrbe vrtcev in šol s kakovostno lokalno pridelano hrano; spodbujanje vključevanja kmetijskih proizvajalcev v oskrbo vrtcev in šol z doma pridelano kakovostno hrano.
 • Podeželje ima več
  Projekt podpira splošno promocijo lokalno tipičnih proizvodov, tako osnovnih kmetijskih proizvodov, kot tudi proizvodov iz dopolnilnih dejavnosti na kmetiji oz. drugih podjetniških dejavnosti. Del projekta še posebej podpira razvoj ekološkega kmetijstva, oziroma spodbujanje okolju prijazne kmetijske prakse.
 • Od zadruge do socialnega podjetja
  Z inovativno prakso učnega socialnega podjetja na podeželju in uvedbo nove oblike podjetja bomo prispevali k izboljšanju kakovosti življenja. Podeželsko gospodarstvo pa se bo lahko diverzificiralo v nekmetijske dejavnosti. Raziskava zadružništva kot dobre prakse sodelovanja na vasi v preteklosti bo prispevek k ohranjanju dediščine podeželja.
 • Zeliščna pot skozi prostor in čas
  Projekt bo spodbuda prebivalcem Trnovsko Banjške planote za ohranjanje naravne in kulturne dediščine. Ljudi bomo ozavestili in spodbudili k bolj pozornemu in pazljivemu ravnanju z naravno dediščino, k oživljanju običajev in navad povezanih z zeliščarstvom in skrbi za ohranjanje narave.
 • Podeželski elektronski vodič
  Z uporabo novih IKT in telekomunikacijskih tehnologij se bo povečal obisk in prepoznavnost podeželja na območju LAS. Z uvedbo nove tehnološke rešitve na podlagi informacijske tehnologije in telekomunikacij se bo omogočilo obiskovalcem ogled turističnih znamenitosti brez vodiča in tako posredno prispevalo k ohranjanju in izboljševanju dediščine na podeželju.
 • Povezujmo kobariško podeželje
  S spodbujanjem kulturnih društev za izvedbo tradicionalnih prireditev se bo ohranilo izročilo, dediščino ter krepilo lokalno identiteto. S turističnimi informacijskimi tablami pa se bo zagotovilo primerno infrastrukturo za razvoj turizma.
 • Sir Tolminc – kralj planinskega raja
  Z dodano vrednostjo razvoja sira Tolminc ter z zagotavljanjem kakovosti, oblikovanjem celostne podobe izdelka, organiziranjem različnih oblik trženja in povezovanjem ponudnikov bomo doprinesli k prepoznavnosti slovenskega avtohtonega sira ter posledično pospešili prodajo.
 • Razvoj idrijske čipke in tržne znamke »IDRIA LACE«
  Z raziskovanjem, iskanjem novih podjetniških možnosti in priložnosti za Idrijsko čipko, ki igra pomemben element kulturne dediščine celotnega območja LAS za razvoj, se bo zasnovalo nove, uporabne in inovativne produkte z Idrijsko čipko, ki bodo obogatili turistično ponudbo območja.
 • Prehrana in tradicija v Zgornjem Posočju
  Izobraževanja, informiranje in vzpostavitev pogojev za predelavo lokalne rastlinske hrane bo pripomoglo k dodajanju vrednosti kmetijskim proizvodom ter k razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
 • Tematska pot Na svoji zemlji
  Tematska pot Na svoji zemlji predstavlja novo interpretacijo filmske dediščine z vidika lokalne skupnosti in prostora. Obogatila bo kulturno ponudbo Baške grape, dvignila samozavedanje domačinov o kulturni dediščini svojega prostora, povečala prepoznavnost Baške grape.
 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost - Moj korak (UŽU-MK)
  Usposabljanje za življenjsko uspešnost-Moj korak (UŽU-MK) je izobraževalni program za odrasle s posebnimi potrebami.
 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost - Moje delovno mesto (UŽU-MDM)
  Izobraževalni program za odrasle, v okviru katerega razvijamo temeljno usposobljenost za ohranjanje delovnega mesta ter konkurenčnost na trgu dela.
 • Branje za znanje in branje za zabavo (BZZ)
  Program za spodbujanje družinske pismenosti.
 • Krajinski park Zgornja Idrijca
  Projekt Krajinski park Zgornja Idrijca želi ta izjemni biser naravne in tehnične dediščine približati ljudem.
 • V krogotoku
  Projekt v veliki meri razvija sistem ekoloških vrednot.
 • Les in živali v Trnovskem gozdu
  Cilj projekta je predvsem varovanje in ohranjanje narave in spoznavanje posebnosti v gozdu.
 • Več znanja na podeželju – III. del
  Vsebina projektaProjekt Več znanja na podeželju se bo izvajal že tretje leto zapored, saj se je izkazal za zelo koristnega za naše podeželsko prebivalstvo. V okviru projekta se bo pripravilo izobražev ...
« 1 2 »