Za osnovnošolce

 • GozdNega
  GozdNega, Aktiven in opolnomočen lastnik – negovan in podnebno odporen gozd
 • Podeželje in dediščina v dolini Soče
  Podeželje in dediščina
 • LokAlp, Alpsko partnerstvo za lokalne podnebne ukrepe
  Alpsko partnerstvo za lokalne podnebne ukrepe
 • Večgeneracijski center (VGC)
  Osrednji prostor zbiranja v lokalnem okolju, namenjen druženju, ohranjanju oziroma širjenju socialne mreže in zadovoljevanju potreb različnih oblik družin, posameznih družinskih članov v vseh življenjskih obdobjih, starejših in drugih ranljivih skupin.
 • Časovni splet besed, plesa in druženja
  Zbiranje in zapisovanje ter s tem ohranjanje še obstoječe duhovne dediščine.
 • Zgodovinska pot Idrsko
  Pet kilometrov dolga krožna pot, ki povezuje Kobarid z Idrskim.
 • Pravljica v Bovcu - Tematske sprehajalne poti za revitalizacijo naravne dediščine
  Sanacija in ureditev sprehajalnih poti v okolici Bovca.
 • Promocijsko oko Baške grape
  Določitev smernic in temeljev za trajnostni razvoj Baške grape.
 • Informacijske točke v parkih območja »LAS za razvoj«
  Projekt ureja informacijske točke na zavarovanih območjih LAS za razvoj in skozi vsakodnevne dejavnosti lokalnih prebivalcev osvešča širšo javnost o pomenu varovanja narave.
 • Življenje ob meji
  Z organizacijo prireditev na osnovi ohranjanja kulturne dediščine in medgeneracijskega sodelovanja, druženje z ljudmi na drugi strani meje, vzdrževanjem prostorov za druženje krajanov bomo naredili območje bolj zanimivo za obiskovalce in ustvarili pogoje za razvoj turistične ponudbe.
 • Narava in turistično–rekreacijske dejavnosti
  Z umestitvijo primernih dejavnosti v varovana in zavarovana območja bomo podprli podjetniške priložnosti ter ustanavljanje mikropodjetij na podeželju in diverzifikacijo v nekmetijske dejavnosti.
 • Izjemna drevesa Severne Primorske
  Izjemna drevesa kot posledica načrtnega ohranjanja narave predstavljajo edinstveno naravno dediščino podeželja. S popularizacijo sonaravnega gospodarjenja in rabe gozdov in trajnostih oblik turizma se bo prispevalo k popestritvi turistične ponudbe podeželja.
 • GEOPARK – Priložnost idrijskega podeželja
  Z doseganjem dodane vrednosti delovanja Geoparka Idrija ter trajnostnega razvoja na območju prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja na podeželju, k diverzifikaciji v nekmetijske dejavnosti, nudijo podporo ustanavljanju in razvoju mikro podjetij ter hkrati prispevajo tudi k ohranjanju in izboljševanju dediščine podeželja.
 • Lokalno pridelana hrana v vrtce in šole
  Na podlagi popisa potencialne ponudbe lokalno pridelane hrane se lahko vzpostavi sistem povezave s skupnim ciljem zagotavljanja oskrbe vrtcev in šol s kakovostno lokalno pridelano hrano; spodbujanje vključevanja kmetijskih proizvajalcev v oskrbo vrtcev in šol z doma pridelano kakovostno hrano.
 • Zeliščna pot skozi prostor in čas
  Projekt bo spodbuda prebivalcem Trnovsko Banjške planote za ohranjanje naravne in kulturne dediščine. Ljudi bomo ozavestili in spodbudili k bolj pozornemu in pazljivemu ravnanju z naravno dediščino, k oživljanju običajev in navad povezanih z zeliščarstvom in skrbi za ohranjanje narave.
 • Podeželski elektronski vodič
  Z uporabo novih IKT in telekomunikacijskih tehnologij se bo povečal obisk in prepoznavnost podeželja na območju LAS. Z uvedbo nove tehnološke rešitve na podlagi informacijske tehnologije in telekomunikacij se bo omogočilo obiskovalcem ogled turističnih znamenitosti brez vodiča in tako posredno prispevalo k ohranjanju in izboljševanju dediščine na podeželju.
 • Sir Tolminc – kralj planinskega raja
  Z dodano vrednostjo razvoja sira Tolminc ter z zagotavljanjem kakovosti, oblikovanjem celostne podobe izdelka, organiziranjem različnih oblik trženja in povezovanjem ponudnikov bomo doprinesli k prepoznavnosti slovenskega avtohtonega sira ter posledično pospešili prodajo.
 • Razvoj idrijske čipke in tržne znamke »IDRIA LACE«
  Z raziskovanjem, iskanjem novih podjetniških možnosti in priložnosti za Idrijsko čipko, ki igra pomemben element kulturne dediščine celotnega območja LAS za razvoj, se bo zasnovalo nove, uporabne in inovativne produkte z Idrijsko čipko, ki bodo obogatili turistično ponudbo območja.
 • Tematska pot Na svoji zemlji
  Tematska pot Na svoji zemlji predstavlja novo interpretacijo filmske dediščine z vidika lokalne skupnosti in prostora. Obogatila bo kulturno ponudbo Baške grape, dvignila samozavedanje domačinov o kulturni dediščini svojega prostora, povečala prepoznavnost Baške grape.
 • Branje za znanje in branje za zabavo (BZZ)
  Program za spodbujanje družinske pismenosti.
 • Krajinski park Zgornja Idrijca
  Projekt Krajinski park Zgornja Idrijca želi ta izjemni biser naravne in tehnične dediščine približati ljudem.
 • V krogotoku
  Projekt v veliki meri razvija sistem ekoloških vrednot.
 • Les in živali v Trnovskem gozdu
  Cilj projekta je predvsem varovanje in ohranjanje narave in spoznavanje posebnosti v gozdu.
 • Osnovnošolci in ekološko kmetovanje
  Projekt se osredotoča na krepitev znanja med osnovnošolci.
 • Revitalizacija prostorov čipkarske šole
  V okviru projekta bodo uredili kabinet risarke vzorcev za klekljanje ter preuredili in opremili razstavno galerijo idrijskih čipk.
 • Fenix – utrip Kanomlje
  Cilj projekta je izboljšanje družabnega življenja in s tem krepitev socialnih stikov in ponovnega povezovanja med krajani doline, vzpostavitev in krepitev lokalne identitete pri vseh generacijah, poznavanje kulturne in naravne dediščine kraja.
 • Geološke poti – predstavitev naravne dediščine
  Ljudem želijo podati celovit pregled razvoja območja v geološki preteklosti, predstaviti naravno dediščino na mestu samem ter povezati različne naravoslovne vede.
 • Kulturna dediščina v oblačilih podeželja
  Društvi želita na osnovi pisnih in ustnih virov izdelati tipično podeželsko žensko in moško pražnje oblačilo.
 • Vključitev geološke dediščine v podeželski turizem na območju porečja Idrijce (Idrijskega in Tolminskega)
  Z nastajajočim geoparkom na geografsko zaključenem območju želimo povezati naravno in kulturno dediščino na edinstven in izviren način.
 • Krog parkov – ERA
  S projektom želimo na območju Zgornjega Posočja z oblikovanjem novih izobraževalno-turističnih produktov nadgraditi obstoječe rezultate, ki so plod sodelovanja Triglavskega narodnega parka s parkoma iz Italije in Avstrije.
 • Sonce - moj vir energije
  S projektom vam bomo poskušali čim bolj približati vsebine za boljše razumevanje rabe obnovljivih virov energije in vas hkrati motivirati za bolj učinkovito rabo energije.
 • Beremo in pišemo skupaj (UŽU–BIPS)
  Izboljšajte pismenost in razvijajte bralno kulturo.
 • Osnovnošolcem v Posočju približujemo deficitarne poklice
  V Posoškem razvojnem centru (PRC) smo v okviru razvojnega programa Soča v letu 2003 zastavili nekaj aktivnosti, ki dolgoročno vodijo k realizaciji ključnih ciljev na področju razvoja človeških virov. To je zagotavljanje ustreznih kadrov gospodarstvu in ohranjanje mladih izobražencev v Posočju.
 • Deficitarni poklici pod drobnogledom
  Deficitarni poklici pod drobnogledom je projekt, za katerega je Posoški razvojni center konec leta 2004 pridobil sredstva na razpisu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve RS.
 • S promočjo deficitarnih poklicev do ustreznih kadrov
  Leta 2004 je Posoški razvojni center v partnerstvu z ostalimi razvojnimi agencijami v regiji (razvojno agencijo ROD iz Ajdovščine, agencijo ICRA iz Idrije in RRA severne Primorske iz Nove Gorice) na Javni razpis za sofinanciranje projektov regionalnih razvojnih programov za razvoj človeških virov v letu 2004 prijavil projekt Mladim v regiji približujemo deficitarne poklice – podjetjem pomagamo pridobiti ustrezne kadre.