Za starejše občane

 • RIBAsador
  Z inovativnimi poslovnimi rešitvami do višje dodane vrednosti v akvakulturi
 • GozdNega
  GozdNega, Aktiven in opolnomočen lastnik – negovan in podnebno odporen gozd
 • Podeželje in dediščina v dolini Soče
  Podeželje in dediščina
 • LokAlp, Alpsko partnerstvo za lokalne podnebne ukrepe
  Alpsko partnerstvo za lokalne podnebne ukrepe
 • Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče II
  Razvoj temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih s pomočjo različnih izobraževalnih programov
 • Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče
  Razvoj temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih s pomočjo različnih izobraževalnih programov
 • Večgeneracijski center (VGC)
  Osrednji prostor zbiranja v lokalnem okolju, namenjen druženju, ohranjanju oziroma širjenju socialne mreže in zadovoljevanju potreb različnih oblik družin, posameznih družinskih članov v vseh življenjskih obdobjih, starejših in drugih ranljivih skupin.
 • Točka vseživljenjskega učenja
  Kako brezplačno do znanja? Točka je namenjena vsem, ne glede na znanje in starost, nudi možnost srečevanja različnih skupin ljudi, izmenjave informacij in izkušenj. Preizkusite nekaj novega in zanimivega!
 • Dvig ravni pismenosti (DRP)
  Predstavitev operacije Dvig ravni pismenosti (DRP)
 • Časovni splet besed, plesa in druženja
  Zbiranje in zapisovanje ter s tem ohranjanje še obstoječe duhovne dediščine.
 • Zgodovinska pot Idrsko
  Pet kilometrov dolga krožna pot, ki povezuje Kobarid z Idrskim.
 • Pravljica v Bovcu - Tematske sprehajalne poti za revitalizacijo naravne dediščine
  Sanacija in ureditev sprehajalnih poti v okolici Bovca.
 • Promocijsko oko Baške grape
  Določitev smernic in temeljev za trajnostni razvoj Baške grape.
 • Informacijske točke v parkih območja »LAS za razvoj«
  Projekt ureja informacijske točke na zavarovanih območjih LAS za razvoj in skozi vsakodnevne dejavnosti lokalnih prebivalcev osvešča širšo javnost o pomenu varovanja narave.
 • Računalniška pismenost za odrasle (RPO)
  Javnoveljavni program računalniškega opismenjevanja
 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Razgibajmo življenje z učenjem (UŽU–RŽU)
  Izobraževalni program za starejše odrasle, v okviru katerega pridobijo temeljna znanja in spretnosti, s katerimi bodo lažje prepoznali in ocenili lastne možnosti in sposobnosti za izboljšanje kakovosti življenja.
 • Bogatim, ker se učim
  Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih
 • Podpora prireditvam NVO na območju LAS
  S povezovanjem, usposabljanjem in sodelovanjem nevladnih organizacij bomo doprinesli k vsebinskemu bogatenju tistih prireditev NVO na podeželju, katerih namen je ohranjanje in izboljševanje kulturne dediščine.
 • Vzpodbujanje kmetijstva, rokodelstva in domače obrti ter gastronomije ob Smaragdni poti
  Projekt prispeva k povečanju podjetniških in funkcionalnih veščin in znanj, povezovanju ponudnikov in ponudbe ter večanju prepoznavnosti lokalnih produktov. Tako bo pozitivno vplival na hitrejši razvoj podjetništva, ustvarjanje novih delovnih mest v nekmetijskih in s kmetijstvom povezanih dejavnosti.
 • GRAPE - dobro pridelano doma
  Z ureditvijo uporabe blagovne znamke za lokalne pridelke, izdelke in storitve na območju LAS se bo prispevalo k razvoju lokalnih produktov, povezovanju ponudnikov ter iskanju novih možnosti prodaje.
 • Življenje ob meji
  Z organizacijo prireditev na osnovi ohranjanja kulturne dediščine in medgeneracijskega sodelovanja, druženje z ljudmi na drugi strani meje, vzdrževanjem prostorov za druženje krajanov bomo naredili območje bolj zanimivo za obiskovalce in ustvarili pogoje za razvoj turistične ponudbe.
 • Narava in turistično–rekreacijske dejavnosti
  Z umestitvijo primernih dejavnosti v varovana in zavarovana območja bomo podprli podjetniške priložnosti ter ustanavljanje mikropodjetij na podeželju in diverzifikacijo v nekmetijske dejavnosti.
 • GEOPARK – Priložnost idrijskega podeželja
  Z doseganjem dodane vrednosti delovanja Geoparka Idrija ter trajnostnega razvoja na območju prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja na podeželju, k diverzifikaciji v nekmetijske dejavnosti, nudijo podporo ustanavljanju in razvoju mikro podjetij ter hkrati prispevajo tudi k ohranjanju in izboljševanju dediščine podeželja.
 • Podeželje ima več
  Projekt podpira splošno promocijo lokalno tipičnih proizvodov, tako osnovnih kmetijskih proizvodov, kot tudi proizvodov iz dopolnilnih dejavnosti na kmetiji oz. drugih podjetniških dejavnosti. Del projekta še posebej podpira razvoj ekološkega kmetijstva, oziroma spodbujanje okolju prijazne kmetijske prakse.
 • Od zadruge do socialnega podjetja
  Z inovativno prakso učnega socialnega podjetja na podeželju in uvedbo nove oblike podjetja bomo prispevali k izboljšanju kakovosti življenja. Podeželsko gospodarstvo pa se bo lahko diverzificiralo v nekmetijske dejavnosti. Raziskava zadružništva kot dobre prakse sodelovanja na vasi v preteklosti bo prispevek k ohranjanju dediščine podeželja.
 • Zeliščna pot skozi prostor in čas
  Projekt bo spodbuda prebivalcem Trnovsko Banjške planote za ohranjanje naravne in kulturne dediščine. Ljudi bomo ozavestili in spodbudili k bolj pozornemu in pazljivemu ravnanju z naravno dediščino, k oživljanju običajev in navad povezanih z zeliščarstvom in skrbi za ohranjanje narave.
 • Podeželski elektronski vodič
  Z uporabo novih IKT in telekomunikacijskih tehnologij se bo povečal obisk in prepoznavnost podeželja na območju LAS. Z uvedbo nove tehnološke rešitve na podlagi informacijske tehnologije in telekomunikacij se bo omogočilo obiskovalcem ogled turističnih znamenitosti brez vodiča in tako posredno prispevalo k ohranjanju in izboljševanju dediščine na podeželju.
 • Povezujmo kobariško podeželje
  S spodbujanjem kulturnih društev za izvedbo tradicionalnih prireditev se bo ohranilo izročilo, dediščino ter krepilo lokalno identiteto. S turističnimi informacijskimi tablami pa se bo zagotovilo primerno infrastrukturo za razvoj turizma.
 • Sir Tolminc – kralj planinskega raja
  Z dodano vrednostjo razvoja sira Tolminc ter z zagotavljanjem kakovosti, oblikovanjem celostne podobe izdelka, organiziranjem različnih oblik trženja in povezovanjem ponudnikov bomo doprinesli k prepoznavnosti slovenskega avtohtonega sira ter posledično pospešili prodajo.
 • Razvoj idrijske čipke in tržne znamke »IDRIA LACE«
  Z raziskovanjem, iskanjem novih podjetniških možnosti in priložnosti za Idrijsko čipko, ki igra pomemben element kulturne dediščine celotnega območja LAS za razvoj, se bo zasnovalo nove, uporabne in inovativne produkte z Idrijsko čipko, ki bodo obogatili turistično ponudbo območja.
 • Prehrana in tradicija v Zgornjem Posočju
  Izobraževanja, informiranje in vzpostavitev pogojev za predelavo lokalne rastlinske hrane bo pripomoglo k dodajanju vrednosti kmetijskim proizvodom ter k razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
 • Tematska pot Na svoji zemlji
  Tematska pot Na svoji zemlji predstavlja novo interpretacijo filmske dediščine z vidika lokalne skupnosti in prostora. Obogatila bo kulturno ponudbo Baške grape, dvignila samozavedanje domačinov o kulturni dediščini svojega prostora, povečala prepoznavnost Baške grape.
 • Več znanja na podeželju – III. del
  Vsebina projektaProjekt Več znanja na podeželju se bo izvajal že tretje leto zapored, saj se je izkazal za zelo koristnega za naše podeželsko prebivalstvo. V okviru projekta se bo pripravilo izobražev ...
 • Oživitev »prostora za trženje in promocijo Idrijsko-Cerkljanskega podeželja«
  Projekt bo pripomogel k temu, da bo prostor v centru Idrije zaživel z dejavnostmi, ki bodo predstavljale podeželje in lokalno tipične produkte idrijsko -cerkljanskega podeželja.
 • Fenix – utrip Kanomlje
  Cilj projekta je izboljšanje družabnega življenja in s tem krepitev socialnih stikov in ponovnega povezovanja med krajani doline, vzpostavitev in krepitev lokalne identitete pri vseh generacijah, poznavanje kulturne in naravne dediščine kraja.
 • Geološke poti – predstavitev naravne dediščine
  Ljudem želijo podati celovit pregled razvoja območja v geološki preteklosti, predstaviti naravno dediščino na mestu samem ter povezati različne naravoslovne vede.
 • Kulturna dediščina v oblačilih podeželja
  Društvi želita na osnovi pisnih in ustnih virov izdelati tipično podeželsko žensko in moško pražnje oblačilo.
 • Večnamenski objekt za KS in ŠKTD Levpa
  Z ureditvijo večnamenskega objekta bomo mladim in starejšim zagotovili možnosti za druženje, športne aktivnosti in predavanja, kjer bodo prebivalci podeželja lahko kakovostno preživljali svoj prosti čas.
 • Vesolje je nad tabo. Odkrij ga!
  V mednarodnem letu astronomije vam želimo v študijskem krožku ponuditi različne aktivnosti, ki vam bodo na zanimiv način približale skrivnosti vesolja.
 • Pridelano in prodano doma
  Zdravo hrano lahko pridelamo sami. Ponujamo vam nekaj nasvetov za boljši pridelek.
 • Teden vseživljenjskega učenja
  Teden vseživljenjskega učenja je najvidnejša promocijska manifestacija na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajuje Andragoški center Slovenije; prirejajo ga v sodelovanju s stot ...
 • Aktivno državljanstvo
  Na Posoškem razvojnem centru se že od leta 2004 trudimo obveščati prebivalstvo o pomenu aktivnega vključevanja v družbo, o t.i. aktivnem državljanstvu
 • Izobraževanje starejših odraslih
  Izobraževanje odraslih
 • Dejavnosti Središča vseživljenjskega učenja v Tolminu
  Središče vseživljenjskega učenja v Tolminu deluje v okviru Centra vseživljenjskega učenja Severne Primorske, katerega nosilec je Ljudska univerza v Novi Gorici.
 • Računalniška pismenost za odrasle
  Spoznajte se z osnovami računalništva.
 • Pilotni programa UŽU za starejše odrasle
  Posoški razvojni center je v drugi polovici leta 2007 v sodelovanju z Andragoškim centrom RS in Društvom upokojencev Tolmin izvedel 120-urni brezplačni pilotni program Usposabljanje za življenjsko uspešnost za starejše odrasle
 • Model vseživljenjskega učenja na SZ delu Goriške regije
  Posoški razvojni center je aprila 2005 na javnem razpisu Ministrstva za šolstvo in šport (MŠŠ) v okviru Nacionalnega programa Phare 2003 - Vseživljenjsko učenje pridobil sredstva za projekt Model vseživljenjskega učenja na SZ delu Goriške regije. Njegova skupna vrednost je okoli 60 mio SIT; sofinanciran bo v višini dobrih 53,5 mio SIT (75 odstotkov Phare in 25 odstotkov MŠŠ).