Kozolčki na podeželju


Vsebina projekta

Projekt zajema območje naselij Vojsko, Kanomlja, Čekovnik in Idrijska Bela. Del območja (Čekovnik, Idrijska Bela) se nahaja na območju Krajinskega parka Zgornja Idrijca. V projektu gre za postavitev velikih informacijskih tabel (kozolčki s tablami v velikosti 150 cm x 200 cm), usmerjevalno-označevalne table za isto območje so že v fazi izvedbenih del in niso predmet prijave na ta razpis. S projektom se bo nadgradilo aktivnosti, ki že potekajo ter na preprost in shematski način predstavilo lokalno ureditev ter turistične značilnosti idrijskega podeželja. Za izvedbo so predvideni naravni materiali in oblika tabel, ki ne bodo moteče za okolje.

Rezultati projekta

Aktivnost št. 1: Izvedba popisov lokalnih poti, tematskih poti in turističnih zanimivosti.
Izvedeni so bili štirje popisi za potrebe pridobitve podatkov za postavitev informacijskih tabel: popis lokalnih poti, tematskih poti in turističnih zanimivosti v KS mesto Idrija, KS Kanomlja in KS Vojsko. Popise so izvedli člani krajevnih skupnosti s pomočjo obiska in pridobivanja informacij na terenu ter pregleda obstoječih informacij. Metodologija za obstoječe popise je osnova za pridobitev popisov za preostali del podeželja v občini Idrija.

Aktivnost št. 2: Priprava tabel: izvedba zemljevida občine Idrija in izvedba izsekov zemljevida za potrebe predstavitve določenih območij; tisk zemljevidov.
Pred pričetkom izdelave se je izdelalo zemljevid občine Idrija z vsemi znamenitostmi; izdelalo se je 16 izsekov iz zemljevida za potrebe predstavitve določenih območij na tablah. Natisnilo se je trinajst izsekov za potrebe priprave vsebine trinajstih informacijskih tabel. Aktivnost je izvedel zunanji izvajalec s pomočjo prijavitelja projekta. Izvedba je glede na specifičnost dela in zahtevnost izvedbe potekala postopoma, časovno pa od meseca marca do septembra 2010. Izdelava izrisa in izgleda trinajstih informacijskih tabel, umestitev zemljevidov in ostalih informacij na table je potekala v skladu s predpisi (Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah Ur.l. RS, št. 46/2000). Aktivnost je izvedel zunanji izvajalec s pomočjo prijavitelja projekta. Za potrebe postavitve dveh tabel je bilo potrebno izdelati Lokacijski predlog postavitve informacijskih tabel in ureditve prostora za ustavljanje vozil ob regionalni cesti R3 610.

Aktivnost št. 3: Izdelava trinajstih informacijskih tabel
Izvedla se je izdelava trinajstih tabel po dimenziji 240x135cm. Izdelava je zajemala nosilno konstrukcijo, tisk po predlogi na ALU pločevino.

Aktivnost št. 4: Postavitev trinajstih informacijskih tabel na izbrana mesta.
Postavilo se je trinajst informacijskih tabel na za to določenih, v skladu s predpisi ustreznih lokacijah v KS Kanomlja, KS mesto Idrija in KS Vojsko. Postavitev je zajemala tudi izdelavo betonskih temeljev (26 kosov). Aktivnost je izvedel zunanji izvajalec s pomočjo prijavitelja projekta. Informacijske table so se zaradi neugodnih vremenskih razmer in posledično podaljšanja trajanja projekta postavljale meseca novembra 2010 ter aprila in maja v letu 2011.

Partnerji v projektu:
Partnerji KS mesto Idrija, KS Vojsko, KS Kanomlja so imeli vlogo izvajalcev popisov lokalnih poti, tematskih poti in turističnih zanimivosti. Ob popisovanju značilnosti na terenu in ob iskanju virov je bilo potrebno stopiti v stik z lokalnim prebivalstvom, strokovnimi in na področju turizma delujočimi institucijami na terenu kot so TIC Idrija, ICRA d.o.o. Idrija, Mestni muzej Idrija, župnišče Idrija.
KS Vojsko je pripravila popis za območje KS Vojsko. KS Kanomlja je izvedla popis za območje Kanomlje. KS mesto Idrija je izvedla popis na območju krajevne skupnosti mesto Idrija.
Občina Idrija ima kot nosilec projekta vlogo sofinanciranja, vodenja projekta in koordiniranja izvedbe aktivnosti z zunanjimi izvajalci.

Osnovni podatki o projektu

Ime projekta: Kozolčki na podeželju
Nosilec: Občina Idrija
Partnerji: Krajevna skupnost Vojsko, Krajevna skupnost Kanomlja, Krajevna skupnost mesto Idrija
Celotna vrednost projekta: 30.720,00 €
Sredstva LEADER: do 10.240,00 €
Obdobje izvajanja projekta: januar 2010–oktober 2010
Projektni vodja: Karmen Makuc, tel. št.: 05/37-34-514, e-pošta: #EM#6b60706e616b286a69627f684c646a7d797b733d677c#EM#