NENA


Deset partnerjev iz vseh alpskih držav (krovna združenja, raziskovalne ustanove ter vladne in nevladne organizacije z različnih strokovnih področij) namerava s projektom NENA vzpostaviti vsealpsko mrežo malih in srednje velikih podjetij in podpreti podjetja, katerih dejavnost je usmerjena v trajnostni razvoj.
Projekt Network Enterprise Alps – Enhancing sustainable development, competitiveness and innovation through SME and cluster co-operation (NENA), za katerega so zagotovljena sredstva v višini 2,38 mio €, je bil odobren v okviru evropskega programa INTERREG III B konec februarja 2006. Ključna vsebinska sklopa projekta se navezujeta na področje obnovljivih virov s poudarkom na oplemenitenju lesno predelovalne verige, energije iz obnovljivih virov in varčevanja z energijo pri gradnji pasivnih hiš ter na področje inovacij in tehnologije s poudarkom na upravljanju inovacij, nadaljnjem izobraževanju, procesnem optimiranju, certificiranju in upravljanju presečišč različnih področij.


V okviru projekta NENA je bila izvedena strokovna ekskurzija v Lambrecht, kjer
so si udeleženci ogledali primer daljinskega ogrevanja na lesno biomaso.
Druga ekskurzija je potekala v Bregenzu, kjer so si udeleženci ogledali primere
pasivnih hiš.NENA v Sloveniji
V Sloveniji se bo projekt NENA izvajal na območju občin Bovec, Cerkno, Kanal, Kobarid in Tolmin vse do februarja 2008. Zanj bo kot edini slovenski partner v projektu skrbel Posoški razvojni center, ki bo s pomočjo analize možnosti uporabe novih oblik lesne biomase za ogrevanje skušal spodbuditi in povečati uporabo lesne biomase za ogrevanje v javnem in zasebnem sektorju ter pridobiti strokovne podlage za izvedbo več manjših projektov na področju obnovljivih virov energije.
Študija izvedljivosti uporabe lesne biomase bo preverila: • zaloge, letno prirast in dostopnost lesne biomase na predvidenem območju, • prostorsko sprejemljivost in možne lokacije za skladišča zbrane lesne biomase in • smotrnost organiziranja trga s klasično lesno biomaso. V okviru projekta se bo • beležilo potencialne povezave zainteresiranih uporabnikov za skupno gradnjo in • pregledalo prostorsko in okoljsko sprejemljivost za navedene primere. Pomembno vlogo bodo odigrali • primeri dobrih praks ter • obveščanje javnosti in dvig zavedanja prebivalcev o pomembnosti obnovljivih virov energije.
Oblikovanje trga lesne biomase

V študiji izvedljivosti uporabe novih oblik lesne biomase bodo predstavljena izhodišča za oblikovanje trga lesne biomase. Študija bo uporabna za izpeljavo treh do petih konkretnih investicijskih projektov na področju obnovljivih virov energije. Po ocenah mag. Romana Medveda, direktorja Posoškega razvojnega centra, bodo izvedene aktivnosti spodbudile sodelovanje javnega in zasebnega sektorja ter tako povečale možnosti za boljše izkoriščanje danih možnosti obnovljivih virov energije v regiji. S prenosom dobrih praks se bodo zmanjšale razlike v znanju o koriščenju obnovljivih virov energije.


Aktivnosti

Izdelane so bile naslednje študije:

    * Študija izvedljivosti daljinskega sistema ogrevanja na lesno biomaso v kraju_Bovec;
    * Študija izvedljivosti daljinskega sistema ogrevanja na lesno biomaso v poslovni coni Poljubinj;
    * Študija izvedljivosti daljinskega sistema ogrevanja na lesno biomaso v kraju Kanal;
    * Analiza potencialov lesne biomase na območju občin Bovec, Cerkno, Kanal ob Soči, Kobarid in Tolmin.

Program pobude skupnosti INTERREG III B, območje Alp: projekt NENA (»Network Enterprise Alps – Enhanching sustainable development, competitiveness and innovation throught SMEe and cluster co-operation«)
Ta dokument je bil pripravljen s finančno pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj prek programa pobude skupnosti INTERREG III B. Njegova vsebina je izključna odgovornost Posoškega razvojnega centra in se nikakor ne more obravnavati kot uradno stališče Evropske unije

Ta dokument je bil pripravljen s finančno pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj prek programa pobude skupnosti INTERREG III B. Njegova vsebina je izključna odgovornost Posoškega razvojnega centra in se nikakor ne more obravnavati kot uradno stališče Evropske unije