Oživitev »prostora za trženje in promocijo Idrijsko-Cerkljanskega podeželja«


Vsebina projekta

Projekt je zasnovan kot nadaljevanje dveh prehodnih projektov, kjer sta Občina Idrija in Občina Cerkno skozi neposredne regionalne spodbude kupili prostor za trženje in promocijo idrijsko-cerkljanskega podeželja v centru Idrije, skozi Interregov projekt TIPI NET pa so prostor uredili. Prostor je zasnovan tako, da omogoča izvajanje različnih dejavnosti, tako dejavnosti tržnice, kot tudi različne predstavitve, prireditve in degustacije. Prav tako lahko v prostoru potekajo različni kuharski tečaji in prikazi peke. Možno pa je uporabiti kot skupni predelovalni prostor za nekatere vrste dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Trenutno v njem ob sobotah v obliki prireditve poteka Kmečka tržnica, kjer prodajajo in predstavljajo lokalne produkte idrijski in cerkljanski kmetje. Lokalni prebivalci pretežno kmetje, ki prodajajo različne proizvode na domu (največ ekološko meso) objavljajo v prostoru male oglase, s katerimi promovirajo svoje produkte, obenem pa potrošnike informirajo o možnosti nakupa le teh. Da bi prostor čim bolj namensko uporabili, ga obe Občini nameravata oddati v upravljanje zunanjemu upravljavcu. Del prijavljenih aktivnosti zajema upravljavski del (za izvedbo je predviden en ali več zunanjih izvajalcev). Programski del kot del projekta pri predstavitvi lokalnih produktov, ki ga kot partner izvaja ICRA d.o.o. Idrija. Projekt bo pripomogel k temu, da bo prostor zaživel z dejavnostmi, ki bodo predstavljale podeželje in lokalno tipične produkte idrijsko - cerkljanskega podeželja.

Rezultati projekta

Rezultati projekta v 1. fazi

A. KOORDINACIJA IN VODENJE

B. PROGRAMSKI DEL PRI KMEČKI TRŽNICI
Priprava vsebin in programa: (npr.: delavnice, prireditve, degustacije, predstavitve, tečaji, izobraževanja ponudnikov…). Izvedba vsebin.

1. Izvedba prireditve Kmečka tržnica 1x tedensko ob sobotah:
- ob sobotah med 8:00 in 12:00 (od 6. februarja do 17. novembra 2010)
- 16. 10. 2010 prireditev Kmečka tržnica

2. Kuharske delavnice:
- 27. 8. 2010 v pokriti tržnici, 12 udeleženk delavnice;
- 3. 9. 2010 v pokriti tržnici, 14 udeleženk delavnice;
- 10. 9. 2010 v pokriti tržnici, 12 udeleženk delavnice;
- 17. 9. 2010 v pokriti tržnici, 14 udeleženk delavnice.

3. Izvedba prikazov in tečajev lokalno tipičnih produktov v blagovni znamki Grape
- v pokriti tržnici 27. 3. 2010 tečaj na temo: Izdelava različnih vrst potic. Tečaja se je udeležilo 10 udeleženk.
- v pokriti tržnici 21. 4. 2010 prikaz na temo: Predstavitev izdelave medenih napitkov in namazov. Tečaja se je udeležilo 7 udeleženk.

4. Delavnice za otroke,
- 25. in 26. 10. 2010 na temo: Ročno pletenje za otroke. Delavnice se je udeležilo 12 otrok.
- 6. 5. 2010 na temo: Izdelava izdelkov iz slanega testa. Delavnice se je udeležilo 11 otrok.

5. Izveden likovni natečaj »otroška pobarvanka«

6. Predstavitve:
- 17. 7., 24. 7., 31. 7. 2010 so se predstavila društva Kulturno društvo Planika Vojsko, Društvo podeželske mladine Vrstnik ledine in Turistično društvo Idrijska Krnice
- 10. 4. 2010 so se ponudniki, ki običajno prodajajo v prostoru predstavili na prireditvenem prostoru v okviru prireditve EKO dan, ki ga koordinira Krajevna skupnost Idrija.

7. Javni natečaj za izbiro najboljših turističnih spominkov
- 22. 4. 2010 je bila delavnica na temo: Zavijanja lokalno tipičnih produktov za javni natečaj. Delavnice se je udeležilo 4 udeležencev.

8. Priprava zloženke Kmečka tržnica 2010/2011

9. Ureditev vitrine s produkti lokalnih ponudnikov

- Promocijske aktivnosti, vezane na promocijo lokalnih produktov.
- Objava v ABC, 22. 10. 2010 in 3. 12. 2010
- Objava v Umnem kmetovalcu, december 2010 (ZVEZA: priloge: članek)
- Radio Odmev, dne 12. 10. 2010 (5X), 13. 10. 2010 (4X), 14. 10. 2010 (5X), 15. 10. 2010 (5X), 16. 10. 2010 (3X)

C. PRIPRAVA PODLAG ZA UPRAVLJANJE »PROSTORA ZA TRŽENJE IN PROMOCIJO IDRIJSKO-CERKLJANSKEGA PODEŽELJA«
- Priprava pravil uporabe in delovanja prostora.
- Priprava načrta upravljanja in tržnega reda za dejavnost tržnice.
- Priprava HACCP načrta za prostor in posamezne dejavnosti.


Rezultati projekta v 2. fazi


A. KOORDINACIJA IN VODENJE

B. PROGRAMSKI DEL PRI KMEČKI TRŽNICI
1. Priprava vsebin in programa (priprava programa pri programskem delu Kmečke tržnice)
2. Izvedba prireditve Kmečka tržnica 2X tedensko v sobotah in sredah
čas izvedbe: 20. 11.,  24. 11., 27. 11, 1. 12., 4. 12., 8. 12., 11. 12., 15. 12., 18. 12., 22. 12., 24. 12., 29. 12., 31. 12., 5. 1., 8. 1., 12. 1., 15. 1., 19. 1., 22. 1., 26. 1., 29. 1.
Na prireditvi so prodajali lokalni kmetje svoje pridelke in izdelke iz kmetijske proizvodnje ter izdelovalci izdelkov domačih obrti. Vabljeni so bili tudi kmetje in drugi posamezniki iz drugih območij, ki s svojo ponudbo popestrijo ponudbo lokalno tipičnih produktov iz drugih območij v prostoru. Prireditve so se po posameznih obdobjih popestrilo z degustacijami in predstavitvami v okviru tematskih sklopov.
Ob sobotah med 8.00 in 12.00 in sredah med 14.00 in 18.00 se je izvajala v Prostoru za trženje in promocijo idrijsko - cerkljanskega podeželja 2x tedensko prireditev Kmečka tržnica. Aktivnost se je izvajala kot prireditev.
3. Priprava Grape novic iz tržnice
Priprava letaka z informacijami iz tržnice v velikosti A4 - A3. V letaku je zajeta tekoča ponudba, novosti v posameznem mesecu, akcije in degustacije, ki jih pripravljajo ponudniki, nagradna vprašanja ter vabila na različne dejavnosti, ki se izvajajo v prostoru. Letak se pripravi enkrat mesečno.
4. Sodelovanje pri zbiralni akciji EKO semen za države v razvoju)
V prostoru je bila organizirana dobrodelna zbiralna akcija zbiranja ekoloških semen za države v razvoju. Priključili smo se širši Slovenski akciji in Srednji šoli Zagorje, ki je semena aktivno zbirala.
5. Darilnica v prednovoletnem času 2010
Aktivnost se je izvedla z namenom večje prepoznavnosti prostora med lokalnimi prebivalci. Obenem smo spodbudili lokalne ponudnike, da so pripravili svoje produkte kot darila in jih ponudili v darilnici. Obenem smo tako - preko poročanja medijev promovirali prostor in Kmečko tržnico.
Darilnica je potekala:
- v petek, 24. 12. 2010,
- v sredo, 29. 12. 2010,
- v petek, 31. 12. 2010.
6. Priprava programa in dogovori za izvedbo novega tržnega dne na temo »Kupujem slovensko«
Za dodatno oživitev prostora za trženje in promocijo idrijsko - cerkljanskega podeželja smo želeli uvesti nov tržni dan - predvidoma ob torkih popoldne. Ker smo želeli prostoru dodati kakovostno vsebino, ki dopolnjuje ponudbo lokalnih produktov, smo se povezali s koordinatorji akcije »Kupujem slovensko« - Gospodarsko zbornico Slovenije - zbornico kmetijskih in živilskih podjetij.
7. Organizacija predstavitve lokalnih podeželskih društev v prostoru
Predstavitev podeželskih društev v pokriti tržnici. Predvsem se v prostoru predstavljajo društva, ki vabijo na svoje prireditve in predstavljajo druge svoje aktivnosti. Prostor tako pripomore k njihovi dodatni promociji, obenem pa služi kot predstavitveni prostor kjer podeželski prebivalci najdejo stik s podeželjem.
- 9. 7. 2011: Predstavitev TD Pod Kojco
- 23. 7. 2011: Predstavitev Društva kmečkih žena in deklet Vojsko
- 24. 8. 2011: Predstavitev TD Idrijske Krnice
8. Uvajanje novih produktov pri ponudnikih, ki prodajajo v prostoru
Z načrtnim delom s ponudniki se je pripravilo nove produkte: praznične produkte, s temelji na kulinarični dediščini in njeni interpretaciji. V mesecu marcu je bila na tržnici med strankami izvedena anketa o pogostosti, vrsti nakupa in dodatnih željah. Anketo je izpolnilo 34 strank. Kratka analiza rezultatov ankete sporoča, da si stranke želijo v tržnici kupovati: zelišča (tudi iz lokalnega okolja); več raznovrstne sveže zelenjave; kislo zelje, repa, mlečne izdelke z manjšo vrednostjo maščobe, vojskarsko kolerabo, žlikrofe, več sadja; navedli so tudi meso (zajčje, perutnino, salame, ekološka mesnina), izražena je bila tudi želja po redni ponudbi jajc.
9. Oblikovanje ponudbe za uporabo prostora za izdelavo Idrijskih žlikrofov
Priprava vsebine za uporabo prostora za izdelavo Idrijskih žlikrofov v prostoru. Prostor namreč nudi tudi možnost izdelave te idrijske zaščitene jedi. S to aktivnostjo smo želeli oživiti prostor kot tudi ponuditi možnost izdelovalcem, ki svojega prostora za izdelavo nimajo in bi lahko na ta način registrirali dejavnost ter tržili idrijske žlikrofe. Oblikovanje ponudbe za uporabo prostora kot primerne lokacije za izdelavo idrijskih žlikrofov, objava vabila v lokalnih medijih
- ABC, 18. november 2011 str. 15
10. Sestanek in izobraževanje za kmete, vključene v Kmečko tržnico
Priprava in izvedba organizacijskega sestanka kot predaktivnosti za jesensko prireditev z dogovori o sodelovanju in izvedbi prireditve. Priprava in izvedba izobraževanja Higiena pri prodaji kmetijskih pridelkov in živil nizkega tveganja na premični stojnici, za katera ni potrebno hlajenje.
Sestanka sta potekala:
- 19. 9. 2011 sestanka se je udeležilo 12 udeležencev,
- 30. 9. 2011 sestanka so se udeležili 4 udeleženci.
11. Priprava zloženke Kmečka tržnica 2011/2012
Izdelava zloženke z aktualnimi podatki ponudnikov na Kmečki tržnici, ki prodajajo v prostoru za trženje in promocijo idrijsko cerkljanskega podeželja. Zloženka je objavljena na tukaj in se za potrebe sprotne promocije sproti tiska. Večje naklade niso bile predvidene zaradi ažurnosti informacij.
12. Prestavitev v oddaji TV SLO Dobro jutro
V sklopu predstavitve Idrije v oddaji Dobro jutro, se je predstavilo tudi Prostor za promocijo in trženje idrijsko - cerkljanskega podeželja, kjer se je poleg lokalnih ponudnikov, ki prodajajo v prostoru, predstavilo tudi Društvo podeželskih žena Idrija Cerkno. Oddaja je bila na sporedu 9. 3. 2011.
(ZVEZA: Priloga: fotografije iz posnetka, elektronska pošta)
13. Izvedba promocijske jesenske prireditve Kmečka tržnica v oktobru na Mestnem trgu v Idriji
- dne 22. 10. 2011 prireditev Kmečka tržnica
14. Izdelava promocijskega kataloga daril lokalnih produktov
Katalog je bil izdelan v novembru z namenom promocije prostora in produktov v prednovoletnem času ter predstavitvi produktov kot osebnih in poslovnih daril. Najdete ga tukaj.

Partnerji v projektu:
1. Občina Idrija - sofinanciranje projekta
2. ICRA d.o.o. Idrija – koordinacija in vodenje projekta ter priprava programskega dela pri Kmečki tržnici.

Osnovni podatki o projektu

Ime projekta: Oživitev »prostora za trženje in promocijo Idrijsko-Cerkljanskega podeželja
Nosilec: Občina Cerkno
Partnerja: Občina Idrija, ICRA d.o.o. Idrija
Celotna vrednost projekta: 58.000,00 €
Sredstva LEADER: do 21.933,34 €
Obdobje izvajanja projekta: januar 2010–december 2011
Projektni vodja: Darja Lahajnar, tel. št.: 05/37-43-914, e-pošta: #EM#64607069652b6a66606860656d7f4e667363733d677c#EM#