Podjetniški inkubator Posočje


V Zgornjem Posočju načrtujemo ustanovitev podjetniškega inkubatorja z namenom pospeševanja podjetništva in gospodarskega razvoja regije. Inkubator bo ponujal široko paleto poslovnih storitev za pomoč podjetnikom s področja svetovanja in usposabljanja ter zagotavljal ustrezne materialne pogoje za opravljanje perspektivnih dejavnosti. Namenjen bo podjetnikom za premagovanje začetnih težav pri ustanavljanju, organiziranju in razvoju poslovanja do določene razvojne stopnje. Vse to je pogoj za ustvarjanje kvalitetnih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo. Z njim bomo poskušali v Posočju tudi zadržati vsaj del visoko izobraženega kadra.
Najem prostorov

Podjetniški inkubator bo v začetni fazi razpolagal s več poslovnimi prostori za opravljanje predvsem storitvenih dejavnosti, v zgradbi pa bodo na razpolago tudi skupni prostori - učilnica, sejna soba, fotokopirnica - ki jih bodo lahko koristila vsa vključena podjetja. Najem prostorov bo subvencioniran (višina subvencije bo odvisna od obdobja vključenosti v inkubator, ki pa ne bo smela biti daljša od treh let), zato bo najemnina nižja od tržne.

Potencialni inkubiranci

Aktivnosti v zvezi s pridobivanjem potencialnih inkubirancev bodo potekale ves čas. Izbiralo se bo med potencialnimi podjetniki, že delujočimi podjetji (starimi do 3 leta), mladimi raziskovalci in inovatorji ter strokovnjaki, ki jim je onemogočeno realizirati poslovne ideje prav zaradi že omenjenih težav. Vsi inkubiranci bodo vključeni v sistem vavčerskega svetovanja, tako da bodo lahko tudi brezplačno koristili storitve podjetniškega svetovanja.

Graf 1: Vir: AJPES; Po podatkih AJPES-a je v treh posoških občinah vsako leto ustanovljenih med 50 in 60 novih poslovnih subjektov, največ je samostojnih podjetnikov (70 odstotkov).

Graf 2: Vir: AJPES; če primerjamo dejavnosti podjetij vidimo, da je bilo med letoma 1999 in 2002 ustanovljenih 89 novih proizvodnih podjetij (40%), na področju storitvenih dejavnosti 65 poslovnih subjektov (30%), na področju trgovine pa 67 (30%). Skupaj je bilo v omenjenem obdobju ustanovljenih 221 novih poslovnih subjektov.

Ocena števila potencialnih podjetij, primernih za vključitev v inkubator v razdobju 1999 - 2002

19992000
2001
2002
SKUPAJ
št. novih podjetij 48 54  63  56 221
 3% v inkubatorju1,41,6  1,9 1,7 6,6
 5% v inkubatorju 2,4  2,7 3,1 2,8 11

Po dosedanjih izkušnjah delovanja slovenskih in evropskih inkubatorjev ter na podlagi različnih primerjalnih študij ocenjujemo, da je za sprejem v podjetniški inkubator primernih od 3 do 5 odstotkov novoustanovljenih podjetij. V začetku naj bi po predvidevanjih v inkubator vključili najmanj 3 taka podjetja. Njihovo število pa bo postopoma naraščalo do zapolnitve vseh prostorskih možnosti. V analizo niso bile vključene sosednje občine Kanal, Cerkno, Brda ter tudi podjetja iz sosednje Italije, ki lahko po vstopu Slovenije v EU odpirajo svoje dejavnosti pri nas.
Merila za vključitev

Merila, po katerih bomo v skladu s prostorskimi možnostmi in drugimi pogoji vključevali podjetja v inkubator, bodo naslednja:
- razvijanje in uporaba sodobnih tehnoloških proizvodov ali storitev,
- mala podjetja,
- mlada podjetja s potencialom rasti,
- zaposlovanje visoko kvalificiranega kadra in sodelovanje s kadrovskim potencialom z univerz.
Izbor

Izbor podjetij bo opravila strokovna komisija na podlagi sprejetih kriterijev. Vlogo za sprejem bomo obravnavali na podlagi priloženega krajšega poslovnega načrta zainteresiranih podjetnikov. Ta mora vsebovati elemente, kot so:
- predstavitev poslovne zamisli skupaj s predstavitvijo podjetja, proizvoda tehnologij in panoge,
- opis razvojne vizije oziroma kratkoročni in dolgoročni cilji,
- analiza trga, kupcev, konkurence, tržnega deleža ...
- okvirni izračun ekonomskih pokazateljev,
- izdelava načrta potrebnih kadrov,
- predstavitev kritičnih tveganj in pričakovanih problemov,
- kratek povzetek.

Podjetniški inkubator bo torej namenjen vsem, ki so se že do sedaj soočali z najrazližnejšimi težavami pri uresničevanju svoje poslovne ideje. Prav zato vabimo vse zainteresirane, ki imajo željo sodelovati v takšnih podjetniških inkubatorjih, da predstavijo svoje poslovne ideje in tako skupaj z nami najdejo ustrezne rešitve. V primeru, da želite kaj več izvedeti o pogojih in predvidenemu delovanju Podjetniškega inkubatorja Posočje, nas pokličete na tel. št.: 05/ 38-41-500 ali nam pišete na elektronski naslov: #EM#7068726c44756974677a6162217f6d216378#EM#. Lahko nas obiščete tudi v prostorih Posoškega razvojnega centra v Tolminu.