Prehrana in tradicija v Zgornjem Posočju


Aktivnosti projekta


I. FAZA

A: Investicije
V sklopu te aktivnosti bomo izvedli 3 investicije:
- nakup opreme prostora oz. malega obrata (kuhinje) za predelavo živil rastlinskega izvora in nakup drobnega inventarja za kuhinjo,
- nakup 18-ih mobilnih stojnic,
- nakup mobilne linije za predelavo sadja v sok in nakup drobnega inventarja za mobilno linijo.


II. FAZA

A. Koordinacija in vodenje projekta

B. Promocija in obveščanje javnosti
- 30 oglasov na Alpskem valu,
- 2 predstavitveni oddaji na Alpskem valu,
- 2 prilogi v lokalnem časopisu EPIcenter, (2 x 7400 prebivalcem),
- 18 oglasov na lokalni KA-TV.

C: Priprava programa izobraževanj in izvedba izobraževanj ter javnih predstavitev
Priprava programa izobraževanj in izvedba izobraževanj po posameznih kmetijskih branžah ter tistih, vezanih na tradicijo:
a) Izobraževanja po posameznih kmetijskih branžah:
- Mlečni izdelki (2 delavnici),
- Sadjarstvo (4 predavanja in 12 javnih predstavitev linije za predelavo soka),
- Zelenjadarstvo (3 predavanja),
- Zelišča (3 delavnice),
- Čebelarstvo (3 javne predstavitve in 3 delavnice za otroke),
- Gobarstvo (2 terenski delavnici in 1 javna predstavitev s pokušino),
- Mesna proizvodnja (1 delavnica – suhomesni izdelki),
- HACCAP (1 predavanje);
b) Javne predstavitve:
- Promocijske in demonstracijske aktivnosti za mobilno linijo (12 demonstracij);
c) Izobraževanja, vezane na tradicijo:
- Izvedba sklopa delavnic Iz tradicije rojena sodobnost,
- Izvedba delavnic: Pleteni izdelki (4 delavnice),
- Izvedba delavnic na temo rokodelstva (5 delavnic),
V okviru delavnic bodo udeleženci spoznavali in raziskovali navade, vrednote, veščine in znanja iz naše lokalne preteklosti, katere bodo širši javnosti predstavili v Kobaridu, na tržnici izmenjave semen in sadik. Obiskovalci bodo tako lahko spoznavali veščine, ki so jih naši predniki uporabljali v vsakdanjem življenju (tkanje, semenarstvo, pridelovanje žit, kulinarika itd.).

D: Izdelava nabora lokalnih tradicionalnih jedi
V okviru teh aktivnosti bomo:
- animirali lokalna društva, da se aktivno vključijo v pridobivanje tradicionalnih receptov in pisanje tekstov za knjižico receptov,
- izvedli tri kuharske delavnice,
- najeli prostore za izvedbo delavnic,
- izvedli nakup lokalnih surovin.

E: Priprava publikacij in promocijskega gradiva
V sklopu te aktivnosti bomo izdelali:
- knjižico receptov Jedi iz Zgornjega Posočja (gostinska izobraževanja, priprava besedila in fotografij, sodelovanje z lokalnimi društvi, oblikovanje in tisk) (1.000 kos),
- promocijsko gradivo za čebelarske produkte (promocijski panoji za čebelarske izdelke in slogan 4 kos ter zgibanka 1.000 kos),
- promocijsko knjižico Iz tradicije rojena sodobnost (raziskovalne delavnice, priprava besedil in fotografij, zbiranje starih fotografij, oblikovanje, tisk 500 kos).

F: Investicije
- vzpostavitev sistema HACCP v predelovalnem obratu.

G: Izdelava smernic razvoja posameznih kmetijskih branž, smiselno vezanih na vsebino tega projekta
V sklopu te aktivnosti bomo v sodelovanju z vključenimi skupinami, društvi in posamezniki izdelali smernice kot osnovo za pripravo nadaljnjih projektnih aktivnosti in razvoj posameznih branž.

Osnovni podatki o projektu

Ime projekta: Prehrana in tradicija v Zgornjem Posočju
Nosilec: Občina Kobarid
Partner: Občina Tolmin, Občina Bovec, Občina Kanal ob Soči, Društvo sadjarjev Zgornjega Posočja, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Celotna vrednost projekta: 67.115,92 €
Sredstva LEADER: do 49.715,09 €
Projektni vodja: Nataša Taljat, tel. št.: 05/38-99-200, e-pošta: #EM#6e607662776428736965606a784d65607270607a703b657e#EM#