Program vavčerskega svetovanja


V skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (Ur.l. RS, št. 40/2004) se je Pospeševalni center za malo gospodarstvo (PCMG) statusno preoblikoval v javno agencijo, ki v pravnem prometu nastopa s skrajšano firmo: JAPTI, Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije. JAPTI je na nacionalnem nivoju izvajalec programa vavčerskega svetovanja. Skrbi za razvoj, koordinacijo in izvajanje programa ter nadzor nad izvajanjem na lokalni ravni. Prav tako je zadolžen za kontrolo vseh računovodskih listin, ki so podlaga za izplačilo subvencij. Dostop do storitev programa zagotavlja prek izbranih zunanjih lokalnih izvajalcev - vstopnih točk in svetovalcev, ki so vpisani v katalog podjetniških svetovalcev.

Programsko-razvojni svet programa vavčerskega svetovanja je na 1. korespondenčni seji sprejel nova navodila za izvajanje programa vavčerskega svetovanja, ki so stopila v veljavo s 1. 9. 2005. V programu vavčerskega svetovanja se tako lahko vključijo svetovanci iz naslednjih ciljnih skupin:

    * delujoča podjetja (sredstva zagotavlja Ministrstvo za gospodarstvo (MG) iz Evropskega regionalnega razvojnega sklada),
    * potencialni podjetniki (sredstva zagotavlja MG),
    * brezposelne osebe, prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ) (sredstva zagotavlja Ministrstvo za delo dru?ino in socialne zadeve prek ZRSZ).

Svetovanci lahko prejmejo subvencijo za stroške:

    * storitev podjetniškega svetovanja (vse ciljne skupine),
    * storitev usposabljanja (za ciljno skupino brezposelne osebe prijavljene na ZRSZ).

Upravičeni stroški so tako stroški svetovanja in usposabljanja s področij:

    * poslovnih funkcij podjetja (vodenje in upravljanje, trženje, prodaja, nabava, finance, investicije, kadrovske zadeve, informacijska funkcija, proizvodna funkcija),
    * priprave razvojno naravnanih programov in projektov,
    * prava (svetovanje pri izbiri statusne oblike podjetja, delovno pravni zakonodaji, gospodarskih poslih, zaš?iti avtorskih pravic in industrijske lastnine, zakonodaji EU),
    * davkov,
    * računovodstva (vzpostavljanje računovodske funkcije v podjetju).

Delujoča podjetja, upravičena do subvencije, so majhne ali srednje družbe po 52. členu Zakona o gospodarskih družbah ter samostojni podjetnik posameznik, ki pa nimajo kot glavno dejavnost registrirano:

    * kmetijstvo (področje A),
    * ribištvo in ribiške storitve (področje B),
    * pridobivanje premoga (oddelek 10),
    * pomorski transport (skupina 61.1),
    * gradnja in popravilo ladij (razred 35.11),
    * proizvodnja železa, jekla in ferozlitin (skupina 27.1),
    * proizvodnja cevi iz kovin (skupina 27.2),
    * druga primerna predelava železa in jekla (skupina 27.3),
    * litje železa (skupina 27.51),
    * litje jekla (razred 27.52),
    * kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija (skupina 28.4),
    * površinska obdelava in prekrivanje kovin; splošna mehanična dela (skupina 28.5),
    * proizvodnja izdelkov iz žice (razred 28.73),
    * proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig in vzmeti (razred 28.74).

Delujoče podjetje, ki izpolnjuje pogoje za vključitev v program, pri izvajalcu programa sklene pogodbo o vključitvi v program. Ob tem izvajalcu programa predloži:

    * originalno dokazilo o tem, da je vpisan v ustrezen register (ki ni starejše od 30 dni) in
    * original potrdilo Davčne uprave Republike Slovenije, da nima neporavnanih obveznosti do države (ki ne sme biti starejše od 15 dni).
    *  

Ciljna skupina delujočih podjetij je v programu upravičena samo do storitev podjetniškega svetovanja. Posamezen svetovanec je v času veljavnosti pogodbe o vključitvi v program, ki velja najkasneje do 31. 12. tekočega leta, upravičen do subvencija do 50 odstotkov neto vrednosti upravičenih stroškov svetovanja, vendar največ do 1.000.000,00 SIT.

Potencialni podjetniki: subvencije do 100 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov svetovanja, vendar največ do višine treh minimalnih plač v obdobju trajanja pogodbe, pod pogojem, da se v roku 12 mesecev samozaposli.

Brezposelne osebe: subvencija do 100 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov svetovanja in usposabljanja, vendar največ do višine dveh minimalnih mesečnih plač v obdobju trajanja pogodbe, pod pogojem, da se v roku 6 mesecev samozaposli.

Dodeljena sredstva v programu so namenska in se smejo uporabljati izključno za namene in pod pogoji, določenimi v pogodbi o vključitvi .