Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O)


Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O)

Na Posoškem razvojnem centru (PRC) je v maju 2016 zaživel posodobljen program Projektno učenje mlajših odraslih s kratico PUM-O.

Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O) je program neformalnega izobraževanja, namenjen mladim od 15. do dopolnjenega 26. leta, ki so iz različnih razlogov prekinili šolanje, ostali brez poklica, niso zaposleni, ali pa imajo težave v šoli, so pa pripravljeni narediti nekaj zase.

PRC sicer program Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM) izvaja že od leta 2005. V letih 2005–2007, 2008–2010 in 2010–2013 je bil sofinanciran s strani Evropske unije (EU) iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Od januarja 2014 do junija 2015 in od maja 2016 dalje (v posodobljeni obliki kot PUM-O) pa je program pod okriljem Zavoda RS za zaposlovanje in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter sofinanciran s strani EU iz Evropskega socialnega sklada.

Trajanje, organizacija dela in vsebina
Program PUM-O traja vse leto in ni vezan na šolsko leto. Mladi se lahko vključijo vanj kadar koli med letom. Program je brezplačen. Dejavnosti potekajo med tednom v dopoldanskem in popoldanskem času.

V programu potekajo dejavnosti po načelu projektnega dela in so razdeljene na tri področja:
- osebni učni projekti (večinoma gre za učenje in priprave na izpite ter iskanje zaposlitve),
- izbirno projektno delo (odvisno je od interesa celotne skupine; mladi se naučijo izdelovati različne izdelke, poleg tega pa se seznanijo tudi s fazami produkcijskega dela, z domačo obrtjo, rokodelskimi dejavnostmi, storitvami – npr. fotografski tečaj in organiziranje fotografske razstave, priprava in izvedba lutkovne predstave za otroke iz vrtca, izdelava pohištva iz palet, izdelava raznih manjših lesenih ali glinenih izdelkov za obdarovanja …),
- interesne dejavnosti (gre za kratke eno- do tri-dnevne delavnice, organizirane z namenom spodbujanja, širjenja in zadovoljevanja različnih interesov – med drugim tudi kulturne prireditve, sodelovanje z okoljem, športne aktivnosti, izleti …).

Temeljno izhodišče pri oblikovanju vsebin je usklajevanje med željami in interesi mladih ter predlogi mentorjev. Delavnice, tečaji, sodelovanje z raznimi strokovnjaki, vključevanje v lokalno dogajanje, izleti … so namenjene spoznavanju pozitivnih, drugačnih plati dela in učenja ter služijo kot spodbuda za vključitev v prekinjeno izobraževanje in pridobivanje kompetenc in izkušenj povezanih s trgom dela.

Cilji programa
S programom si prizadevamo za:
- pridobivanje splošne izobraženosti, razgledanosti, prožnost mišljenja,
- preprečevanje osipa (pomoč pri učenju),
- pripravo za nadaljevanje prekinjenega šolanja (pomoč pri opravljanju popravnih izpitov, vpisnih postopkov …),
- oblikovanje poklicne identitete in samoiniciativnosti z namenom vključitve na trg dela.


Mentorji
Program PUM-O vodijo mentorji, ki so se usposabljali v posebnih temeljnih programih, potrjenih s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter imajo javno veljavno licenco. Mentorji imajo svetovalno in povezovalno vlogo ter niso edini nosilci znanja oziroma tisti, ki o vsem odločajo. Cilje programa namreč usklajujejo z zanimanji posameznika, njegovimi potrebami in statusom. Določene specifične vsebine pa izvajajo tudi zunanji sodelavci.

Vključitev
Mladi od 15. do dopolnjenega 26. leta se lahko v program PUM-O vključijo kadar koli med letom. Lahko pridejo samoiniciativno, po priporočilu šolske svetovalke, svetovalke na Zavodu za zaposlovanje …

Dodatne informacije
Naslov: Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin
T: 05/38-41-514
M: 051-626-446
E: #EM#70746f43747765297b60#EM#
W: http://pum-tolmin.weebly.com

Program delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.