Računalniška pismenost za odrasle (RPO)


Temeljni cilj programa je spodbuditi splošno računalniško pismenost med odraslimi, jim omogočiti kar najbolje uporabljati osebni računalnik in spoznati prednosti njegove uporabe ter ponuditi osnovno računalniško uposabljanje, ki bo omogočilo aktivno vlogo v informacijski družbi vsem, ne glede na starost, spol, izobrazbo ali status.

I. Ciljna skupina:
Ciljna skupina so odrasli, ki računalnika še niso uporabljali in si želijo pridobiti temeljno znanje za delo z njim za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja.

II. Cilji in smernice programa:
Cilj programa je vključitev, glede na normativ skupine po programu, 264 odraslih v Posočju (občinah Bovec, Kobarid in Tolmin) v 22 izvedb programa Računalniška pismenost za odrasle ne glede na starost, spol, izobrazbo ali status.

III. Obseg izobraževanja v urah (teoretični in praktični del):
Program RPO predvideva skupno izvedbo za 22 organiziranih učnih skupin v obdobju od 2010 do 2013. Teoretični in praktični del delovanja ene učne skupine v programu RPO skupaj obsegata 60 ur.

IV. Tematski sklopi in podrobnejša vsebina:
Program RPO je opredeljen z dokumentom, ki ga dobite na tej povezavi.

V. Ali je program plačljiv?
Program je za udeležence brezplačen, ravno tako pa za stroške materialov in drugih, za nemoteno izvajanje programa potrebnih elementov, poskrbimo izvajalci programa. Program je sofinanciran iz Evropske unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

VI. Aktivnosti na programu:
2010/11 – izpeljanih 7 izvedb programa v Bovcu, Kobaridu in Tolminu
2011/12 – izpeljanih 8 izvedb programa v Bovcu, Kobaridu in Tolminu
2012/13 – izpeljanih 7 izvedb programa v Bovcu, Kobaridu in Tolminu

Dodatne informacije na tel. št.: 05/38-41-884Posoški razvojni center je sredstva izvajanje programa Računalniška pismenost za odrasle pridobil na Javnem razpisu za sofinanciranje izobraževalnih programov za dvig ravni pismenosti in Projektno učenje za mlajše odrasle od 2010 do 2013.

Operacijo delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013; 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3. 2.: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.