Računalniško in digitalno opismenjevanje (RDO)


Znanstveni in tehnični napredek ter ekonomske in družbene spremembe so v zelo kratkem razdobju spremenile značilnosti temeljnih spretnosti, znanj in veščin, ki nam omogočajo kar se da uspešno delovanje v zasebnem, družbenem in poklicnem življenju. Računalniška in digitalna pismenost sta tako postali novi temeljni spretnosti, ki sta potrebni za aktivno, uspešno in kompetentno delovanje posameznika v današnji družbi.

I. Ciljna skupina:
Ciljna skupina programa RDO so odrasli, ki imajo pridobljeno osnovno ali nižjo poklicno izobrazbo oziroma nizko raven pismenosti ter nimajo izkušenj z računalniško in digitalno tehnologijo in to znanje potrebujejo v vsakdanjem življenju in pri poklicnem delu.

II. Cilji in smernice programa:
a) Splošni cilji programa:
Razvoj splošne računalniške in digitalne pismenosti za prijaznejše življenje in boljše komuniciranje v družbi, s poudarkom na pridobitvi osnovnih znanj za uporabo računalniške in digitalne tehnologije.

b) Smernice programa:
Program sledi sodobnim smernicam na področju vseživljenjskega učenja in trajnostnega razvoja človeških virov z namenom zagotavljanja didaktično ustreznih, sodobnih in inovativnih pristopov pri izvajanju računalniškega in digitalnega opismenjevanja ciljne populacije. Program pa, poleg izobraževalnih ciljev, sledi tudi vzgojnim, saj je za ustrezno higieno računalniškega in digitalnega sveta (kultura komunikacije, varovanje identitete in podatkov, preprečevanje zlorab …) potrebno preseči klasične učne koncepte, kjer je glavni in edini poudarek zgolj na izobraževalnih vsebinah.

III. Obseg izobraževanja v urah (teoretični in praktični del):
Program RDO predvideva skupno izvedbo za 22 organiziranih učnih skupin v obdobju od 2010 do 2013. Teoretični in praktični del delovanja ene učne skupine v programu RDO skupaj obsegata 50 ur.

IV. Tematski sklopi in podrobnejša vsebina:

Program RDO ima zastavljenih pet glavnih tematskih sklopov, ki so, v skladu z načrtovano vsebino, razdeljeni na tematske podsklope, ki vsebujejo smiselno zaokrožene vsebine znotraj glavnih sklopov..

Tematski sklopi programa RDO so sledeči:
1. Osnove računalništva in digitalnih tehnologij
2. Svetovni splet
3. Digitalna komunikacija
4. Programska oprema
5. Digitalne naprave in storitve

V. Ali je program plačljiv?
Program je za udeležence brezplačen, ravno tako pa za stroške materialov in drugih, za nemoteno izvajanje programa potrebnih elementov, poskrbimo izvajalci programa. Program je sofinanciran iz Evropske unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

VI. Aktivnosti na programu:
2010/11 – izpeljanih 7 izvedb programa v Bovcu, Kobaridu in Tolminu
2011/12 – izpeljanih 8 izvedb programa v Bovcu, Kobaridu, Podbrdu in Tolminu
2012/13 – izpeljanih 7 izvedb programa v Bovcu, Kobaridu, Podbrdu in Tolminu

Dodatne informacije na tel. št.: 05/38-41-884Posoški razvojni center je sredstva izvajanje programa Računalniško in digitalno opismenjevanje pridobil na Javnem razpisu za sofinanciranje izobraževalnih programov za dvig ravni pismenosti in Projektno učenje za mlajše odrasle od 2010 do 2013.

Operacijo delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013; 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3. 2.: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.