Razvojni program Soča


Soča 2013


Program spodbujanja razvoja v Posočju 2007–2013 (Soča 2013) se je z lanskim letom iztekel. Posoški razvojni center je pripravil povzetek rezultatov (vključeni so do februarja leta 2014 znani podatki), ki ga je predstavil tudi na seji Sveta zavoda. Ogledate si ga lahko v spodnji datoteki:

Predstavitev razvojnega programa Soča.ppt


Poročilo za leto 2013 sprejeto na vladi

Vlada RS se je 24. 12. 2014 na redni seji seznanila s Poročilom o realizaciji Izvedbenega programa razvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid in Tolmin za leto 2013 (zadnji izvedbeni program v sklopu Soče 2013). 

Zakon o popotresni obnovi objektov in spodbujanja razvoja v Posočju je kot enega od ukrepov popotresne obnove določal razvojno pomoč za obnovo in spodbujanje gospodarskega, socialnega in kulturnega razvoja območij občin Bovec, Kobarid in Tolmin. Vsakoletno izvajanje Programa spodbujanja razvoja v Posočju 2007–2013 (SOČA 2013) se je izvajalo na podlagi letnih izvedbenih programov. Izvedbene programe je sprejemala vlada, ki se je z njihovo realizacijo tudi seznanjala prek poročil o realizaciji.

Več o tem si lahko preberete tukaj.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O programu

Zakon o popotresni obnovi objektov in spodbujanja razvoja v Posočju kot enega od ukrepov popotresne obnove določa razvojno pomoč za obnovo in spodbujanje gospodarskega, socialnega in kulturnega razvoja območij občin Bovec, Kobarid in Tolmin. S pomočjo Programa spodbujanja razvoja v Posočju 2002–2006 (Soča 2006) je v petih letih v dolino prišlo dobrih 8,3 mio EUR razvojnih sredstev.

Vlada RS je 15. marca 2007 potrdila nov Program spodbujanja razvoja v Posočju 2007–2013 (Soča 2013), ki pomeni nadaljevanje in nadgradnjo državne pomoči iz preteklih let.

Zakon opredeljuje, da mora pristojni organ za regionalni razvoj v državnem proračunu RS za ta ukrep zagotavljati naslednja sredstva:

    * 400 mio SIT (1.669.170,42 EUR) letno za leti 2007 in 2008,
    * 300 mio SIT (1.251.877,87 EUR) letno za leta 2009, 2010 in 2011,
    * 200 mio SIT (834.585,21 EUR) letno v letih 2012 in 2013.

Z zakonom je določeno, da koordinacijo, ki med drugim vključuje organizacijsko, strokovno in tehnično podporo pri načrtovanju in izvajanju ukrepov razvojne pomoči, izvaja Posoški razvojni center. Njegova naloga je tudi priprava Programa razvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid in Tolmin kot del Regionalnega razvojnega programa Severne Primorske (Goriške statistične regije).


Sredstva do leta 2013

Glede na to, da v letu 2005 ni bilo zagotovljenih vseh v zakonu predvidenih sredstev, je Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, kot pristojni organ za regionalni razvoj, v državnih proračunih za leti 2007 in 2008 zagotovila več sredstev. Za razvojni program Soča 2013 je tako predvideno:

    * 1.886.164 EUR za leto 2007 in 1.877.817 EUR za leto 2008,
    * 1.252.000 EUR letno za leta 2009, 2010 in 2011 ter
    * 834.000 EUR letno za leti 2012 in 2013.

Vsakoletno izvajanje razvojnega programa Soča 2013 se izvaja na podlagi letnih Izvedbenih programov, ki jih pripravi Posoški razvojni center; usklajeni so s Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, sprejme pa jih Vlada RS.

Sredstva razvojnih spodbud so namenjena še naprej:

    * vzpostavljanju razvojne infrastrukture,
    * pospeševanju podjetniških vlaganj, razvoju gospodarstva in odpiranju novih delovnih mest ter
    * usposabljanju in razvoju kadrov.

Dodeljevala se bodo ob upoštevanju pravil dodeljevanja državnih pomoči ter Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.


Novosti Soče 2013

Glede na izkušnje in na osnovi vrednotenja prejšnjega programa, Soča 2013 vključuje nekaj novosti:

    * Ukrep I se je izvajal le v letih 2007 in 2008,
    * Ukrep II vključuje novo ciljno skupino (sobodajalce); za mikro podjetja in sobodajalce ne bo glavni kriterij za dodelitev sredstev število novih delovnih mest,
    * Ukrep III: instrumenta spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja ter štipendiranje sta razširjena na srednješolsko in višješolsko izobrazbo; instrument zaposlovanje in samozaposlovanje je vezan na novo investicijo kot je opredeljena v Ukrepu II.


Ukrep I: Vzpostavljanje razvojne infrastrukture

Ukrep je namenjen:

    * pridobivanju dodatnih zemljišč v obrtno-poslovnih conah in na tej osnovi komunalnemu opremljanju zemljišč,
    * izgradnji poslovnih prostorov, ki se jih bo oddajalo v najem,
    * nakupu in preureditvi obstoječih poslovnih prostorov,
    * obnovi in razvoju turistične infrastrukture,
    * nakupu, ureditvi ali obnovi prostorov za delo skupnih razvojnih institucij,
    * pridobivanju novih zemljišč za gospodarsko rabo s prenosom neposredne državne lastnine v last in posest oziroma upravljanje lokalnih skupnosti,
    * posodobitev ali vzpostavitev širokopasovnih internetnih povezav.

Do sredstev v okviru instrumenta Sofinanciranje nakupa zemljišč, komunalnega urejanje le-teh ter urejanja in preurejanja industrijskih in obrtnih con so upravičene vse tri posoške občine.


Ukrep II: Pospeševanje podjetniških vlaganj, razvoja gospodarstva in odpiranja novih delovnih mest

Namen ukrepa je:

    * pospeševanje podjetništva in spodbujanje ustanavljanja novih mikro, majhnih in srednjih podjetij ter zagotavljanje ugodnih finančnih virov rastočim in zrelim podjetjem,
    * pridobivanje novih delovnih mest,
    * doseganje višje dodane vrednosti na zaposlenega in izboljšanje konkurenčnosti posoškega gospodarstva,
    * izboljšanje turistične ponudbe v Posočju,
    * spodbuda investicijskim dejavnostim podjetij,
    * spodbujanje in uveljavljanje podjetniške miselnosti in razvoj podjetniških podpornih storitev,
    * podpora in izvajanje projektov na področju razvoja podjetništva.

Instrument Spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest, razvoja mikro, majhnih in srednjih podjetij ter razvoja turističnih zmogljivosti je razdeljen v tri sklope:

    * sklop A: Državna pomoč za majhna in srednja podjetja,
    * sklop B: Državna pomoč za mikro podjetja,
    * sklop C: Državna pomoč fizičnim in pravnim osebam v dejavnosti turizma.

Do pomoči so upravičeni mikro podjetja (do 10 zaposlenih), majhna podjetja (do 50 zaposlenih) in srednje velika podjetja (do 250 zaposlenih), samostojni podjetniki, zadruge, zadružne zveze, sobodajalci, vpisani v register sobodajalcev, in fizične osebe, ki bodo uredile turistične nastanitvene kapacitete.


Ukrep III: Usposabljanje in razvoj kadrov


Namen tega ukrepa je:

    * dvig izobrazbene ravni prebivalstva,
    * povečanje deleža zaposlovanja diplomantov iz Posočja v Posočju,
    * zaposlovanje perspektivnih mladih kadrov iz drugih delov Slovenije in tujine v Posočju,
    * povečanje deleža delovno aktivnega prebivalstva,
    * zmanjšanje strukturnih neskladij med ponudbo in povpraševanjem delovne sile,
    * uvajanje alternativnih oblik zaposlitev.

Ukrep vključuje tri instrumente:

    * Štipendiranje: prejemniki sredstev so fizične osebe (štipendisti), izbrane na javnem razpisu in sicer tako mladi iz Posočja kot iz drugih delov Slovenije ter tujine. Mladi iz Posočja lahko pridobijo kombinirano (zagotovljeno soštipendiranje podjetij iz Posočja) ali samostojno štipendijo, mladi od drugod pa le kombinirano štipendijo (več informacij o štipendijah najdete tukaj).

Ta instrument je eden izmed vzvodov, ki postopno vodijo k večanju izobrazbene ravni prebivalstva na območju treh posoških občin (Bovec, Kobarid, Tolmin), zagotavljanju ustreznih kadrov gospodarstvu in preprečevanju "bega možganov" oziroma nevračanju mladih izobražencev po končanem šolanju v Zgornje Posočje.

Posoški razvojni center (PRC) vsako šolsko leto na osnovi pravilnika o štipendiranju (nov pravilnik) objavi razpis za pridobitev štipendije. Razvojni program Soča 2013 prinaša novost; štipendiranje je namreč razširjeno tudi na srednješolsko in višješolsko izobrazbo. Skladno z omenjenim pravilnikom PRC podeljuje dve vrsti štipendij: v kombinaciji s podjetji iz Zgornjega Posočja in samostojne štipendije. Pri izbiri štipendistov se upoštevajo merila, opredeljena v razpisni dokumentaciji. Med njimi so najpomembnejša tista, ki opredeljuje deficitarnost poklicev, torej tiste poklice, po katerih posoško gospodarstvo najbolj povprašuje.

    * Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja: upravičenci so delodajalci, ki v Posočju za nedoločen čas zaposlijo diplomante z najmanj visokošolsko izobrazbo oziroma deficitarne kadre s srednješolsko ali višješolsko izobrazbo. Upravičenci so tudi osebe z navedenimi ravnmi izobrazbe, ki se samozaposlijo. Prednost imajo tisti, ki zaposlijo kadre deficitarnih poklicev oziroma samozaposleni deficitarni poklici;

Instrument je usmerjen v spodbujanje delodajalcev za zaposlitev kadrov z najmanj srednješolsko izobrazbo in v spodbujanje samozapovanja kadrov z najmanj srednješolsko izobrazbo. Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko vsako leto objavi javni razpis, na katerega se prijavijo gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki v tekočem letu (v določenem obdobju) na novo ter za nedoločen čas zaposlijo (ali pa se samozaposlili) kader z najmnaj srednješolsko izobrazbo. Zaposlitev mora delodajalec utemeljiti z novo investicijo v obrat, izdelke ali proizvodni proces.
Podjetja in samostojni podjetniki lahko na tem razpisu pridobijo pravico do subvencije za novo zaposlene kadre v višini 24-ih minimalnih plač (za kader z najmanj visokošolsko izobrazbo) oz. določenega dela minimalnih plač (glede na stopnjo izobrazbe). Samozaposleni pa pridobijo pravico do subvencije v višini polovice mesečno odvedenih prispevkov za socialno varnost.
   
   * Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja: upravičenci so podjetja in samostojni podjetniki (delodajalci) v Posočju.

Instrument je usmerjen v spodbujanje delodajalcev k izobraževanju in usposabljanju zaposlenih s ciljem dvigovanja stopnje njihovih znanj in s tem večanju konkurenčnosti podjetij v Posočju.

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko vsako leto objavi javni razpis, na katerega se prijavijo gospodarske družbe in samostojni podjetniki za uveljavitev povračila dela stroškov, ki so jih namenili za izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v tekočem letu. V sklopu usposabljanj gre za splošna usposabljanja, ki so namenjena pridobitvi splošnega znanja, in za posebna usposabljanja, namenjena pridobitvi znanj za konkretno delovno mesto.

Ta instrument je eden izmed vzvodov, ki postopno vodijo k večanju izobrazbene ravni prebivalstva na območju treh posoških občin (Bovec, Kobarid, Tolmin), zagotavljanju ustreznih kadrov gospodarstvu in preprečevanju "bega možganov" oziroma nevračanju mladih izobražencev po končanem šolanju v Zgornje Posočje.

Posoški razvojni center (PRC) vsako šolsko leto na osnovi pravilnika o štipendiranju (nov pravilnik) objavi razpis za pridobitev štipendije. Razvojni program Soča 2013 prinaša novost; štipendiranje je namreč razširjeno tudi na srednješolsko in višješolsko izobrazbo. Skladno z omenjenim pravilnikom PRC podeljuje dve vrsti štipendij: v kombinaciji s podjetji iz Zgornjega Posočja in samostojne štipendije. Pri izbiri štipendistov se upoštevajo merila, opredeljena v razpisni dokumentaciji. Med njimi so najpomembnejša tista, ki opredeljuje deficitarnost poklicev, torej tiste poklice, po katerih posoško gospodarstvo najbolj povprašuje.

    * Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja: upravičenci so delodajalci, ki v Posočju za nedoločen čas zaposlijo diplomante z najmanj visokošolsko izobrazbo oziroma deficitarne kadre s srednješolsko ali višješolsko izobrazbo. Upravičenci so tudi osebe z navedenimi ravnmi izobrazbe, ki se samozaposlijo. Prednost imajo tisti, ki zaposlijo kadre deficitarnih poklicev oziroma samozaposleni deficitarni poklici;

Instrument je usmerjen v spodbujanje delodajalcev za zaposlitev kadrov z najmanj srednješolsko izobrazbo in v spodbujanje samozapovanja kadrov z najmanj srednješolsko izobrazbo. Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko vsako leto objavi javni razpis, na katerega se prijavijo gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki v tekočem letu (v določenem obdobju) na novo ter za nedoločen čas zaposlijo (ali pa se samozaposlili) kader z najmnaj srednješolsko izobrazbo. Zaposlitev mora delodajalec utemeljiti z novo investicijo v obrat, izdelke ali proizvodni proces.
Podjetja in samostojni podjetniki lahko na tem razpisu pridobijo pravico do subvencije za novo zaposlene kadre v višini 24-ih minimalnih plač (za kader z najmanj visokošolsko izobrazbo) oz. določenega dela minimalnih plač (glede na stopnjo izobrazbe). Samozaposleni pa pridobijo pravico do subvencije v višini polovice mesečno odvedenih prispevkov za socialno varnost.
   
   * Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja: upravičenci so podjetja in samostojni podjetniki (delodajalci) v Posočju.

Instrument je usmerjen v spodbujanje delodajalcev k izobraževanju in usposabljanju zaposlenih s ciljem dvigovanja stopnje njihovih znanj in s tem večanju konkurenčnosti podjetij v Posočju.

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko vsako leto objavi javni razpis, na katerega se prijavijo gospodarske družbe in samostojni podjetniki za uveljavitev povračila dela stroškov, ki so jih namenili za izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v tekočem letu. V sklopu usposabljanj gre za splošna usposabljanja, ki so namenjena pridobitvi splošnega znanja, in za posebna usposabljanja, namenjena pridobitvi znanj za konkretno delovno mesto.Datoteke:
Program spodbujanja razvoja v Posočju 2007-2013.doc (412.00 kB)
Izvedbeni program Soča 2011.doc (131.50 kB)
Izvedbeni program Soča 2012.doc (223.50 kB)
Izvedbeni program Soča 2013.doc (228.00 kB)