Revitalizacija prostorov čipkarske šole


Vsebina projekta

Strateški cilj programa je ohraniti naravo, varovati in primerno vključevati naravno in kulturno dediščino v razvojne ukrepe podeželja. Primeren način predstavitve pomeni, da bo z revitalizacijo prostorov čipkarske šole doseženo naslednje:
- kabinet risarke vzorcev bo ustrezno razsvetljen in opremljen na način, ki bo omogočal ergonomsko, sodobno in učeči se družbi prijazno ureditev delovnega prostora za edino osebo na področju v okviru LAS, ki se profesionalno ukvarja z oblikovanjem, razvijanjem in risanjem vzorcev za klekljanje in sorodnimi aktivnostmi, preko katerih se Čipkarska šola Idrija aktivno vključuje v razvojne ukrepe podeželja in razvija možnosti za sodelovanje z zainteresiranimi posamezniki, predstavniki na trgu dela in drugimi izobraževalnimi institucijami;
- razstavna galerija idrijskih čipk bo preurejena in opremljena tako, da bodo čipke v njej ustrezno osvetljene, varovane in estetsko predstavljene na način, ki bo odražal pravi odnos kulturne sredine do razstavljenih eksponatov, ki so dragocene mojstrovine iz zakladnice slovenske kulturne dediščine in so od nekdaj veljale za vrhunec ročnih spretnosti. Tako načrtovana galerija bo upoštevala estetiko, zakonitosti likovne stroke in arhitekture in bo pomenila velik napredek v načinu predstavitve čipk v primerjavi z obstoječim stanjem, kjer so čipke postavljene na ogled v zastarelih, neestetskih vitrinah učilnice.

Rezultati projekta


Rezultati projekta v 1. fazi


PROJEKTNO VODENJE
• Izdelava načrta projektnega vodenja.
• Koordinacija projektnih aktivnosti.
• Nadzor nad kakovostjo projektnih aktivnosti.
Izdelan je bil načrt projektnega vodenja, na osnovi katerega smo lahko koordinirali projektne aktivnosti in skrbeli za kakovostno, ekonomično in pravočasno izvedene projektne aktivnosti v poročevalskem obdobju v skladu z načrtom in projektno dokumentacijo.

OPREMLJANJE KABINETA RISANJA VZORCEV ZA KLEKLJANJE
• Analizirati stanje glede potrebne opreme kabineta risanja vzorcev za klekljanje.
• Analizirati ponudnike opreme kabineta risanja vzorcev za klekljanje.
• Izdelati načrt za opremo kabineta risanja vzorcev za klekljanje.
• Izbrati, kupiti in montirati opremo v kabinetu risanja vzorcev za klekljanje.

V skladu s projektno dokumentacijo je bil obstoječi neustrezno opremljeni kabinet risanja vzorcev za klekljanje na novo opremljen. Nova oprema omogoča ergonomsko urejeno delovno mesto zaposleni oblikovalki; omogoča uporabo informacijsko komunikacijsko tehnologije, kar je v skladu z zahtevami in razmerami sodobne hitro učeče se družbe, in omogoča arhiviranje arhivskih dokumentov v skladu z navodili stroke.

PRISPEVEK V NARAVI:
Opravljanje lastnega dela se je izvajalo za pripravo kabineta risanja vzorcev za klekljanje pred beljenjem, popravilo sten in beljenje, postavitev in montaža opreme v kabinetu.


Rezultati projekta v 2. fazi

PROJEKTNO VODENJE
Projektno vodenje, koordinacija projektnih aktivnosti, nadzor nad kakovostjo projektnih aktivnosti so se odvijali po načrtu vodenja projekta in se zaključile dva meseca pred planiranim rokom.

OPREMLJANJE RAZSTAVNE GALERIJEIDRIJSKIH ČIPK
Analiza stanja potreb opreme v razstavni galeriji idrijskih čipk:
Predvidena analiza ponudnikov opreme je bila opravljena že v prvi fazi projekta, ker smo izbrali enega ponudnika za opremo kabineta risanja vzorcev, ki je bil opremljen v prvi fazi projekta, in za opremo razstavne galerije.

Načrtovanje in izbor opreme za razstavno galerijo idrijskih čipk:
Nakup in montaža opreme za razstavno galerijo idrijskih čipk in dokončna ureditev prostora. Z novo opremo je prejšnja učilnica s poškodovanimi, in zato za obiskovalce nevarnimi, in neestetskimi steklenimi vitrinami postala razstavna galerija v kateri so idrijske čipke osvetljene, varovane in estetsko predstavljene na način, ki je varen za obiskovalce. Obiskovalci razstavne galerije idrijskih čipk so udeleženci izobraževanje s področja klekljanja in ostale zainteresirane javnosti. Razstavo čipk v revitalizirani razstavni galeriji idrijskih čipk si je ogledalo 600 obiskovalcev, kar je za 100 več od povprečja preteklih petih let. Dober obisk kaže na pozitiven odnos javnosti do izobraževanj na področju kulturne dediščine, konkretno idrijske čipke, je potrditev nosilcu projekta o smiselnosti projektnih aktivnosti in potrjuje realizacijo projektnih ciljev, ki krepijo identiteto območja, dvigajo samozavest domačinov in večajo prepoznavnost območja v širšem prostoru. Posledično pričakujemo tudi realizacijo dolgoročno zastavljenega cilja, to je povečan interes mladih za izobraževanja iz področja klekljanja in s tem povezane potrebe po novih delovnih mestih.

PROMOCIJA PROJEKTA:
Objave v lokalnih in nacionalnih medijih
Spletne strani: www.cipkarskasola.si
Mediji razstave niso promovirali samostojno, temveč v okviru ostalih aktivnosti, ki so se prav tako odvijale v okviru tradicionalnega 30. Festivala idrijske čipke.
Oblikovanje in tiskanje vabil za otvoritev razstave ter pošiljanje vabil
Postavitev in otvoritev razstave idrijskih čipk v prenovljeni razstavni galeriji
Odprtja razstave v novi galeriji z naslovom NITI NARAVE, ki je bila 16. 6. 2011 se je udeležilo 600 obiskovalcev.

Osnovni podatki o projektu

Ime projekta: Revitalizacija prostorov čipkarske šole
Nosilec: Gimnazija Jurija Vege Idrija
Partnerji: /
Celotna vrednost projekta: 19.166,66 €
Sredstva LEADER: do 8.666,66 €
Obdobje izvajanja projekta: julij 2010–november 2011
Projektni vodja: Metka Fortuna, tel. št.: 05/37-34-570, e-pošta: #EM#6d6476686545656e78626b797f666f7c7f7d733d677c#EM#