RIBAsador


Ime operacije: Z inovativnimi poslovnimi rešitvami do višje dodane vrednosti v akvakulturi

Akronim: RIBAsador

Prijavitelj: Javni zavod Turizem Dolina Soče
Partner: Posoški razvojni center

Začetek in zaključek operacije: 1. 1. 2020–9. 9. 2022

Vrednost operacije: 92.504,94 EUR
Upravičeni stroški operacije: 84.962,74 EUR
Zaprošen delež sofinanciranja: 85-odstotni
Odobrena vrednost sredstev: 72.218,33 EUR

Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33153-21/2018/4 dne 9. 9. 2019.


Vsebina:
Projekt naslavlja spodbujanje inovacij in razvoj inovativnih poslovnih modelov na področju trženja in promocije proizvodov na področju akvakulture in ribištva v vseh členih dobavne verige.
Razvita bo kolektivna blagovna znamka Dolina Soče, pri čemer bo uveden nov certifikat za izdelke in doživetja višje dodane vrednosti s poudarkom na akvakulturi. Polega samega razvoja znamke in certifikata je namen projekta privabiti deležnike in jim s pomočjo delavnic ter osebnega svetovanja pomagati razvijati ponudbo, ki bo preko certifikata predstavljala edinstvenost doline in njene kakovosti.
Vzpostavljena bo platforma znanja, ki bo v mrežo povezala vse zainteresirane ribogojnice na območju LAS Doline Soče z namenom prenosa znanja z akademskih krogov na teren. Cilj platforme znanja je tudi vplivanje na povečanje obsega proizvodnje in s tem povečanje možnosti za izhode v (zelene) zaposlitve. V mreži se bodo usklajevali različni interesi na vodotokih in vplivnih območjih ter neposredno vplivali za revitalizacijo vodotokov z genetsko čistimi avtohtonimi vrstami.

Aktivnosti:
 • - vzpostavitev kolektivne blagovne znamke (KBZ),
 • - animacija na terenu, sodelovanje pri vzpostavitvi KBZ,
 • - oblikovanje celostne podobe znaka (CGP) in embalaže,
 • - strokovna podpora pri oblikovanju platforme znanja,
 • - priprava koncepta platforme znanja, animiranje deležnikov akvakulture,
 • - organizacija delovnih srečanj, opredelitev vsebinskih sklopov povezave raziskav in podjetništva,
 • - organizacija in izvedba prve strokovne konference,
 • - tisk embalaže,
 • - priprava vsebin in izvedba spletne kampanje za nosilce certifikata,
 • - strokovna podpora pri oblikovanju platforme znanja,
 • - koordinacija platforme znanja, povezava z nosilci raziskav,
 • - animacija in vključevanje deležnikov širše verige akvakulture,
 • - organizacija in izvedba druge strokovne konference.

Cilji:
 • - S pomočjo certificiranja dvigniti dodano vrednost rib in ribjih izdelkov, rokodelskih izdelkov, gostinske ponudbe, vodenih doživetij in prireditev s sodelovanjem deležnikov iz področja akvakulture z namenom identifikacije in promocije ponudbe in ponudnikov, podelitev certifikatov.
 • - Vzpostaviti platformo znanja za povezavo institucij znanja in poslovnih subjektov v sektorju akvakulture.

Rezultati:
 • - oblikovan model mreženja lokalnih akterjev,
 • - vzpostavljen sistem certificiranja s pravilnikom in podelitev prvih certifikatov,
 • - oblikovanje vizualne podobe Kolektivne blagovne znamke s certifikatom,
 • - tri ocenjevanja ponudbe za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke v občinah Tolmin, Kobarid in Bovec,
 • - oblikovan in izdelan promocijski material za opremo certificiranih izdelkov,
 • - platforma znanja, ki bo integrirala znanja s proizvajalci in gospodarskimi subjekti vzdolž celotne verige vrednosti,
 • - vzpostavljena neformalna mreža malih gospodarskih subjektov – ribogojnic,
 • - dve konferenci.
Povezave: