Vključitev geološke dediščine v podeželski turizem na območju porečja Idrijce (Idrijskega in Tolminskega)


Idrija z izjemno geološko dediščino, botanično raznolikostjo, enkratnimi gozdovi in bogato rudarsko dediščino zavzema pomembno mesto v evropskem prostoru. Z nastajajočim geoparkom na geografsko zaključenem območju želimo povezati naravno in kulturno dediščino na edinstven in izviren način.
V prvi fazi bomo naredili detajlni popis ter nadaljevali z izborom najpomembnejše dediščine. Pripravili bomo opis točk in najprimernejši način predstavitve. Za strokovne sodelavce bo izvedena delavnica na temo predstavitve naravne dediščine pod vodstvom priznanega interpretatorja narave.

Aktivnosti


• opis geološke dediščine na terenu (vnos in obdelava terenskih podatkov, oprema s slikovnim gradivom),
• prenos metodologije popisa geološke dediščine na širše območje (Tolmin),
• priprava in zbir podatkov o naravni dediščine za Dolino Trebuše,
• vzpostavitev stika z lastniki zemljišč in določitev načina sodelovanja,
• analiza, zasnova, izbor primernih točk,
• predstavitev točk na terenu projektni strokovni delovni skupini,
• priprava koncepta celostnega zgleda geo-parka,
• izobraževalne vsebine (predavanja, predstavitve, delavnice),
• spletna predstavitev in izdelava predstavitvenih plakatov,
• GEO dan.

Osnovni podatki


Ime projekta: Vključitev geološke dediščine v podeželski turizem na območju porečja Idrijce (idrijskega in tolminskega)
Nosilec: Rudnik živega srebra Idrija d.o.o.
Partnerji: Zavod RS za varstvo narave OE Nova Gorica, NAC - Naravoslovni center Tolmin, Občina Idrija, Občina Tolmin
Celotna vrednost projekta: 52.020,00 €
Sredstva LEADER: 34.393,33 €
Obdobje izvajanja projekta: januar 2009–november 2010
Projektni vodja: Bojan Režun, Rudnik Idrija, e-pošta: #EM#7274666d6d6e286e6c7b63616d4d7d3a3e7f7767#EM#


Učinki projekta:


V projektu so bile izvedene naslednje aktivnosti:
- popis geološke dediščine na terenu (vnos in obdelava terenskih podatkov, oprema s slikovnim gradivom),
- prenos metodologije popisa geološke dediščine na širše območje (Tolmin),
- priprava in zbir podatkov o naravni dediščini za dolino Trebuše,
- vzpostavitev stika z lastniki zemljišč in določitev načina sodelovanja,
- analiza, zasnova in izbor primernih točk,
- predstavitev točk na terenu projektni strokovni delovni skupini,
- priprava idejnega koncepta geoparka,
- izobraževalne vsebine (predavanja, predstavitve, delavnice),
- spletna predstavitev in izdelava predstavitvenih plakatov,
- Geodan.

Izvedenih je bilo deset obsežnejših terenov na območju občine Idrije ter na novo opisanih 29 točk geološke dediščine. Pregledanih, opisanih ter opremljenih s slikovnim gradivom pa je bilo 130 točk geološke dediščine. Ves inventar geološke dediščine je bil razvrščen po geografskih enotah. Izdelana je bila karta naravne in kulturne dediščine ter karta novo popisanih točk. Na osnovi terenskega dela ter zbranih podatkov, zbranih varstvenih režimov je bila izdelana metodologija in tabela, ki vključuje ime, opis, ident. št., status, zvrst, predlagan sklop, nivo predstavitve, način predstavitve, dostopnost, stanje in opis točke, predvideni posegi, lastništvo, upravljavec, omejitve, ogroženost, slikovno gradivo. Metodologija je bila prenesena na območje Tolmina, kjer so bili zbrani podatki za dolino Trebuše in traso Kosmačeve učne poti. Za izbrane točke je bilo ugotovljeno lastništvo ter izdelana karta lastništva parcel. Ob terenskem ogledu in predstavitvi točk so bile izbrane točke ter detajlno opisane. Na novo je bil izdelan vpisni terenski list ter vanj vneseni podatki izdanih točk. Smernice in rezultati delavnice Geološka dediščina Idrije so potrdile, da zgodba o Idriji temelji na rudišču živega srebra. Na osnovi analize je bil pripravljen idejni koncept Geoparka. Projekt je bil predstavljen lokalni skupnosti (Občini Idrija, delavnica v Tolminu), strokovni javnosti (19. Posvetovanje geologov v Ljubljani) ter na dveh mednarodnih konferencah (na Portugalskem in v Calaisu v Franciji). V tujih strokovnih revijah sta bila objavljena dva članka o naravni dediščini v idrijski občini. Izvedenih je bilo več izobraževanj (Muzejsko društvo Idrija, študentje geologije v Ljubljani, izveden naravoslovni dan za učence OŠ Idrija). Na Gimnaziji Tolmin je bila dopolnjena in obnovljena geološka zbirka. Za izobraževanje sodelavcev pa je bila predstavljena interpretacija naravne dediščini Parka Medvednica ter predstavljene delavnice v Prirodoslovnem muzeju v Ljubljani. Širši javnosti je projekt in njegove glavne aktivnosti predstavljen na spletni strani. Izdelan je plakat z zemljevidom izbranih točk geološke dediščine idrijske občine. V okviru Geodneva je bila v Tolminu izvedena terenska delavnica, v Idriji je pa je bila predstavljena Geološka zbirka učencem OŠ Idrija.

Priprava in izvedba akcij informiranja in ozaveščanja
Z namenom informiranja lokalne skupnosti so bile izvedene sledeče aktivnosti: predstavitev Muzejskemu društvu in Turističnemu društvu Idrija ter učencem OŠ Idrija. Objavljeni so bili članki v Komunikatorju in Primorskih novicah. Nekatere akcije so bile objavljene na spletu in radiu. Obvestilo o dogodku Geodan in predstavitveni delavnici na spletni strani medijev (Primorski val, TV Tolmin, Posočje …). Pogovor in izjave za javnost za regionalno postajo Radio Primorski val, Radio Slovenija in regionalno televizijsko postajo VI-TEL.

Prispevek v naravi:
NAC – Naravoslovni center Tolmin je od avgusta do oktobra opravil prispevek v naravi in sicer terensko delo, popise, vzorčenje in fotografiranje.

Partnerji v projektu:
1. Vodilni partner v projektu je Rudnik živega srebra Idrija d.o.o., ki se s prestrukturiranjem svoje dejavnosti vedno bolj posveča izobraževanju in osveščanju javnosti o naravni, predvsem geološki dediščini, tehnični dediščini ter ekologiji. To potrjujeta tudi oba pomembna projekta in sicer ustanovitev Geoparka ter priprava dosjeja za vpis na UNESCO seznam svetovne dediščine, ki bosta v prihodnje pomembno vplivala na razvoj območja;
2. NAC – Naravoslovni center Tolmin je vključen v številne dejavnosti, ki se izvajajo na območju tolminskega, od izobraževanja in osveščanja javnosti s področja naravoslovja, izvedbe in koordinacije tematskih predstavitev, delavnic, ekskurzij, usposabljanja z naravoslovno tematiko ter izvedbi študijskih krožkov. Prispevek v naravi in sofinanciranje aktivnosti;
3. Občina Tolmin in Občina Idrija spodbujata razvoj podeželja ter projekte izobraževanja in osveščanja javnosti o naravni in kulturni dediščini na območju obeh občin. Občini sofinancirata projekt.