LOVE TO – Educate, Analyse, React and Nurture. Erasmus+

Naslov projekta: Love to – Educate, Analyse, React and Nurture
Trajanje projekta: 1. 12. 2020–30. 11. 2022
Vrednost projekta: 21.437 EUR
Spletna stran: https://www.cmepius.si/mednarodno-sodelovanje

Projekt, na katerega smo se prijavili v začetku leta 2020 in ga potem v drugi polovici tega istega leta tudi dobili, je bil namenjen izobraževanju in usposabljanju zaposlenih na Posoškem razvojnem centru, OE ljudska univerza, ki delajo bodisi kot organizatorji programov izobraževanja za odrasle bodisi kot izvajalci teh istih programov.

Erasmus+ projekti posamezniku – udeležencu v projektu omogočajo osebni in strokovni razvoj. Organizacija, ki sodeluje, s tem krepi kakovost, pridobiva na internacionalizaciji, povečuje povezanost sodelavcev in vodstva znotraj institucij ter se odpira tako v lokalno kot širše okolje.

V projektu smo se zato osredotočili na:

  • mreženje in iskanje novih partnerstev ter posledično razvijanje novih projektov,
  • izpopolnjevanje zaposlenih na področju dela z ranljivimi ciljnimi skupinami,
  • izmenjavo znanj, izkušenj in metod na področju izobraževanja odraslih,
  • oblikovanje izobraževalnih modulov, ki jih bomo ponujali v okviru Erasmus+ v nadaljnjih letih.

Z vsebinami, na katerih je bil poudarek, smo zasledovali cilje, ki so ključno povezani z našim poslanstvom in vizijo ter so v skladu s smernicami izobraževanja odraslih Evropske komisije:

  • Izvajati kakovostne izobraževalne in svetovalne storitve ter stalna skrb za razvoj kakovosti na OE LU
  • Omogočati izobraževanje čim širšemu krogu učečih se
  • Povezovati, sodelovati in vključevati različne profile ter organizacije v lokalni skupnosti, na nacionalnem nivoju in izven
  • Razvijati nove zamisli in uporabljati inovativne pristope pri vključevanju in izobraževanju samem
  • Odgovorno ravnati v skladu z našimi vrednotami, spoštovanje enakopravnosti, dostojanstva ter nepristranskosti


Dodatne informacije: 
Nika Kikelj Maver, telefon: 05/38-41-514, e-pošta: nika.km@prc.si


Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja ter ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.

LOVE TO – Educate, Analyse, React and Nurture