S pomočjo deficitarnih poklicev do ustreznih kadrov

Leta 2004 je Posoški razvojni center v partnerstvu z ostalimi razvojnimi agencijami v regiji (razvojno agencijo ROD iz Ajdovščine, agencijo ICRA iz Idrije in RRA severne Primorske iz Nove Gorice) na Javni razpis za sofinanciranje projektov regionalnih razvojnih programov za razvoj človeških virov v letu 2004 prijavil projekt Mladim v regiji približujemo deficitarne poklice – podjetjem pomagamo pridobiti ustrezne kadre

V projektu, ki je usmerjen v povezovanje gospodarstva in šolstva v regiji ter v katerega se je že v fazi prijave vključilo 50 zainteresiranih podjetij in šol ter drugih partnerjev, smo opredelili naslednje ključne cilje:

  • med mladimi v regiji povečati delež tistih, ki se izobražujejo za deficitarne poklice,
  • gospodarstvu regije srednje- in dolgoročno zagotoviti strokovne kadre, ki jih potrebuje za svoj nadaljnji razvoj in za večanje konkurenčne sposobnosti,
  • zagotoviti zaposlitev v regiji tistim mladim, ki se izobražujejo za poklice, ki jih tukajšnje gospodarstvo potrebuje,
  • vplivati na zmanjšanje strukturne neskladnosti v regiji,
  • omejiti beg strokovno usposobljenih kadrov iz regije,
  • primoči k dvigu izobrazbene ravni prebivalstva regije.

Ključni problemi na trgu dela v regiji

Navedeni splošni cilji izhajajo iz problematike, ki je značilna za trg dela v regiji. Gre za problem, da se med mladimi vse manjši delež odloča za izobraževanje za deficitarne poklice. Posledice tega se kažejo na eni strani v pomanjkanju ustreznega kadra v gospodarstvu, kar pomembno vpliva na manjšo konkurenčnost regijskega gospodarstva, na drugi strani pa v tem, da mladi po končanem izobraževanju ostajajo v središčih, kjer so se šolali, saj v regiji ni ustreznih delovnih mest zanje. Dejstvo, da se premajhen delež mladih odloča za študij deficitarnih poklicev, vpliva tudi na strukturno neskladje na trgu dela v regiji. Dolgoročno pa odhajanje mladih iz regije vpliva na slabšanje starostne strukture prebivalstva; prav Goriška statistična regija ima med slovenskimi regijami najslabšo in se v zadnjih letih še slabša. Ostajanje mladih v regiji bo postopno zaustavilo te negativne demografske trende.

Kako postopno zaustaviti neugodne trende

Izhajamo iz prepričanja, da je mlade potrebno pravočasno obveščati o načrtovanem razvoju lokalnega oziroma regionalnega gospodarstva s poudarkom na potrebah po kadrih. Če bodo mladi in njihovi starši (ki pomembno vplivajo na odločitev otrok o nadaljnjem šolanju) ter šolske svetovalne službe poznali potrebe gospodarstva in s tem tudi možnosti štipendiranja ter zaposlovanja po zaključenem šolanju, se bodo učenci po končanem osnovnošolskem in dijaki po srednješolskem izobraževanju v večji meri kot doslej odločali za študij poklicev, po katerih na trgu dela vlada povpraševanje.

Izvedba projekta

V projekt smo vključili podjetja v regiji in jih povabili, naj se v svoji predstavitvi osredotočijo na srednjeročne in dolgoročne potrebe po kadrih ter izpostavijo možnosti štipendiranja in zaposlovanja. Ker pa nismo pozabili na študente, bodo podjetja nakazala tudi možnosti opravljanja delovnih oziroma študijskih praks in izdelave seminarskih ter diplomskih nalog.

Te informacije, ki so namenjene učencem (njihovim staršem in šolskim svetovalnim službam) ter srednješolcem, so dostopne na posebni spletni strani, ki smo jo vzpostavili v projektu. V sklopu projekta je bila pripravljena tudi zgibanka, ki je bila namenjena promociji spletne strani in projekta.

S pomočjo deficitarnih poklicev do ustreznih kadrov