Izobraževanje je ena ključnih usmeritev razvoja človeških virov, opredeljena tako v lokalni razvojni strategiji LAS za razvoj kot tudi v strateških razvojnih dokumentih. Prebivalci podeželja, skladno s pričakovanim razvojem, potrebujejo dodatna znanja, ki jih lahko pridobijo le skozi posebej zanje prilagojene programe. Na območju LAS je bil v okviru projekta Phare VŽU izveden projekt Model vseživljenjskega učenja na SZ delu Goriške regije. Del projekta je obsegal pripravo strokovnih podlag, pripravo programa in izvedbo izobraževalnega programa za podeželsko prebivalstvo »Znanje za podjetnost na podeželju«. Program je bil za udeležence brezplačen. Iz evalvacije je razvidno, da obstajajo velike potrebe po specializiranih izobraževalnih programih za podeželsko prebivalstvo. Predlagani projekt je nadgradnja omenjenega projekta, sledi aktualnim potrebam prebivalcev podeželja, še posebej potencialnim nosilcem podjetniških dejavnosti, je prebivalcem lokacijsko blizu in za udeležence brezplačen.

Učinki projekta:
Projekt je prispeval k splošnemu širjenju zavesti o potrebah znanja in vseživljenjskega učenja. Vplival je na prepoznavnost izobraževalnih možnosti za prebivalce podeželja. Program je obenem nudil znanje potrebno za razvoj podeželja, ki je prebivalcem prostorsko blizu in zanje brezplačno. Rezultati projekta so vidni in se jih bo izvajalo tudi v prihodnje. V okviru projekta so bile izpeljane naslednje aktivnosti:

 • Izdelan program izobraževanja
 • Izdelan in distributiran Katalog izobraževanj za sezono zima-pomlad 2009
 • Izvedena izobraževanja po programu iz Kataloga izobraževanj
 • Nakupljena računalniška oprema za učilnico ICRUM v Idriji (6 računalnikov)
 • Nakupljena oprema za ureditev učnih prostorov v Podeželski hiši v Bovcu (102,6 m2 površin za učne namene): računalniška oprema za učilnico, pohištvo za učilnico in tri prostore v podeželski hiši, oprema čajne kuhinje, ter razna oprema za izvajanje programov ročnih spretnosti.
 • Delujoč sistem informiranja in obveščanja.
 • Vzpostavljena baza podatkov in ažuriranje baz.
 • Pripravljen pregled izvedenih izobraževanj za leti 2007 in 2008.
 • Izvedena evalvacija izobraževanj, analiza evalvacijskih listov in podatkov o udeležencih, predlogi za nadaljnja izobraževanja.

S projektom smo želeli podeželskemu prebivalstvu ponuditi možnost za brezplačno izobraževanje ter jih tako vzposobiti, da s pridobljenim znanjem izkoristijo prednosti, ki jih ponuja podeželje. Poskusili smo okrepiti podjetniški pristop prebivalcev in krepiti zavest o visoki vrednosti podeželja, trajnostni rabi naravnih danosti in varovanju okolja.

Osnovni podatki o projektu:

Ime projekta: Več znanja na podeželju
Nosilec: LAS za razvoj
Partnerji:

 • Posoški razvojni center – načrtovanje, priprava programa, izvedba delavnic in organiziranje skupin v podeželski hiši.
 • Občina Bovec – nakup opreme za podeželsko hišo.
 • Občina Idrija – vodenje in koordiniranje projekta, izvedba delavnic in nakup računalniške opreme.
 • Fundacija Bit Planota - načrtovanje, priprava in izvedba delavnic.
 • KGZS – Zavod GO - načrtovanje, priprava in izvedba delavnic.
 • Občina Kanal ob Soči - načrtovanje, priprava in izvedba delavnic.
 • Občina Cerkno – sofinanciranje projekta.
 • Občina Kobarid – sofinanciranje projekta
 • Občina Tolmin – sofinanciranje projekta.
 • MO Nova Gorica - sofinanciranje projekta.

Celotna vrednost projekta: 59.163,43 €
Sredstva LEADER: 30.458,34 €
Obdobje trajanja projekta: avgust 2008 - maj 2009
Projektni vodja: Mateja Bizjak, ICRA d.o.o. Idrija, 05 374 39 11, mateja.bizjak@icra.si