GOSPODARSTVO: Javni razpis spodbude za mikropodjetja v lesarstvu


Predmet javnega razpisa: sofinanciranje investicij mikropodjetij v opredmetena in neopredmetena sredstva ter stroškov plač ter drugih stroškov dela v povezavi z razvojem novih proizvodov iz lesa. Poudarek bo dan projektom, ki bodo omogočali nadaljnji razvoj in trajnostno rast mikropodjetij na okolju prijazen način in skladno s principi krožnega gospodarstva.

Upravičenci: mikro podjetja, v razredu od 0 do 5 zaposlenih, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge in ki imajo registrirano dejavnost:
  • - C16 (Obdelava in predelava lesa) ali 
  • - C31 (Proizvodnja pohištva, razen C31.03 – proizvodnja žimnic). 
Rok za oddajo vlog: 18. 11. 2022

Več informacij: TUKAJ