GOSPODARSTVO: "Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov" (REVAV-15)

Predmet javnega poziva: sofinanciranje upravičenih stroškov zunanjega strokovnjaka/izvajalca za izdelavo LCA analize« ki je skladna s standardom 14040 in 14044 in v skladu s Priročnikom ILCD.

Namen in cilj: ciljnim skupinam iz točke 4 tega javnega poziva omogočiti izvedbo »celostnega vrednotenja okoljskih vplivov (LCA: Life Cycle Assessment), ki nastajajo v življenjskem ciklu izdelka ( v nadaljevanju : LCA analiza)«

Rok za oddajo vlog: odprto do porabe sredstev (skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023)