Javni poziv za oddajo projektnih predlogov za izvajanje Lokalne razvojne strategije za hribovski del Severne Primorske za leto 2011


Ponudnik: Posoški razvojni center za Lokalno akcijsko skupino LAS za razvoj
Objava: 1. junija 2010

Predmet javnega poziva je nabor projektnih predlogov za leto 2011, ki se navezujejo na razvoj podeželja. Sofinancirani bodo iz sredstev programa LEADER, ki si ga lahko podrobneje ogledate pod 4. os Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013.

Prijavijo se lahko fizične osebe z dejavnostjo ali kot partnerji tudi brez dejavnosti, javni, zasebni in nevladni sektorji, ki imajo sedež ali poslovno enoto na območju občin Bovec, Cerkno, Idrija, Kanal ob Soči, Kobarid, Tolmin ter na Trnovsko - Banjški planoti v Mestni občini Nova Gorica.

Rok za oddajo vlog je 1. julij 2010.

Dodatne informacije o javnem pozivu daje vodja LAS Greta Pavšič na telefonski številki 05/38-41-507 in 031-345-868 oziroma prek e-pošte #EM#67736777652b76667e7a63684c7d7c6c3e627b#EM#


Prijavitelj mora na I. fazo izbora projektov predložiti:
- izpolnjeno vlogo za I. fazo izbora projektov za leto 2011 (vloga mora biti oddana v pisnem izvodu in v elektronski obliki),
- izpolnjeno partnersko izjavo,
- dokazilo o registraciji prijavitelja – za pravne osebe,
- investicijsko tehnična dokumentacija za investicijske projekte, kjer so predvidena gradbena dela, iz katere so razvidni,
- izpolnjeno izjavo, da prijavitelj za projektne aktivnosti še ni prejel sredstev iz državnega proračuna Republike Slovenije ali sredstva Evropske Unije.

Prijavitelj mora na II. fazo izbora projektov predložiti:
- izpolnjeno vlogo za II. fazo izbora projektov za leto 2011 (vloga mora biti oddana v pisnem izvodu in v elektronski obliki),
- izpolnjeno izjavo partnerjev o sofinanciranju in višini sofinanciranja projekta,
- soglasje lastnikov pri posegih v prostor ali pri urejanju objektov (samo v premeru, če je to potrebno).
- ter ostale izjave za katere lahko naknadno določi ocenjevalna komisija.Javni poziv 2011.pdf
OPREMA OVOJNICE.doc
Prijavni obrazec 2011 - I. faza.doc
Prijavni obrazec 2011 - II. faza podroben stroskovni nacrt - tabela.xls
Navodila prijaviteljem 2011.pdf
OCENJEVALNI LIST za I. fazo za projekte 2011.pdf
Vzorec pogodbe z upravicencem.pdf