Javni razpis iz naslova ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za kmetije, kmetije z dopolnilno dejavnostjo ter agrarne in pašne skupnosti za leto 2011


Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 123 - Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom iz PRP 2007-2013 za izvedbo naložb v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, predelavo živilskih proizvodov, skupne naložbe (kmetijski in živilski proizvodi) ter prvo stopnjo predelave lesa, ki jih bodo izvedle kmetije, kmetije z dopolnilno dejavnostjo ter agrarne in pašne skupnosti.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 8.000.000 EUR, od tega:
- do 6.500.000 EUR za namen A in
- do 1.500.000 EUR za namen B.

Stopnja pomoči znaša od vključno 45 do vključno 60% priznane vrednosti naložbe, in sicer po posameznih predmetih podpore.

Za sredstva iz razpisa lahko kandidirajo nosilci kmetijskega gospodarstva (v primeru kmetij, ki se ukvarjajo s pridelavo oziroma predelavo in so vpisane v RKG), nosilci dopolnilne dejavnosti ali agrarne in pašne skupnosti v zasebni lasti, za nekatere namene pa še vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje za mikro in mala podjetja.

Javni razpis je odprt do vključno 30. 9. 2011.

Več informacij ter celotno razpisno dokumentacijo najdete tukaj.