Javni razpis »Procesni vavčer 2011/2012«


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov zunanjih strokovnjakov v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih in stroškov kotizacij za usposabljanja zaposlenih, ki so člani projektne skupine, na področju metodologij za uvajanje izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.

Namen razpisa je spodbuditi izvajanje stalnih izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.

Na javnem razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe.

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 300.000,00 EUR za leti 2011 in 2012 skupaj.

Javni razpis bo odprt do porabe sredstev oz. ne dlje kot do 29.11.2011. Vloge, ki bodo prispele po 29.11.2011 (definicija »prispetje«: smiselno se upoštevajo določila prvega odstavka 11. poglavja tega javnega razpisa), se kot prepozne s sklepom zavržejo.

Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodil na obrazcih.

Vlogo lahko podjetje pošlje po pošti ali dostavi osebno na sedež JAPTI. Original vloge mora biti dostavljen v zaprti ovojnici, ki je opremljena z izpolnjenim Obrazcem št. 4: »Naslovnica za ovojnico«, na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije:
Informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo je možno dobiti na podlagi pisnega zaprosila ali prek elektronske pošte na naslov: #EM#70736d606176686e7e687c68697f4e657161667a3a667f#EM# do vključno 22.11.2011 – zaprosilo naj bo označeno s Procesni vavčer - vprašanje«. JAPTI ni dolžan posredovati informacij v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, če iz pisnega zaprosila ali iz elektronske pošte pošiljatelja ni razvidne zahtevane označbe. JAPTI bo na spletnem naslovu: http://www.japti.si/ objavil odgovore na vprašanja v roku treh (3) delovnih dni po prejemu vprašanja. Odgovori na vprašanja so sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: http://www.japti.si/ ali na sedežu JAPTI, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9.00 in 12.00 uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi zahteve podane na elektronski naslov: #EM#70736d606176686e7e687c68697f4e657161667a3a667f#EM#, s pripisom »JR Procesni vavčer 2011 – razpisna dokumentacija«. JAPTI ni dolžan posredovati razpisne dokumentacije, če iz e-sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa.