Javni razpis za direktorja javnega zavoda Posoški razvojni center


Svet javnega zavoda Posoški razvojni center, na podlagi 11. in 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posoški razvojni center (Občina Bovec: Uradno glasilo 1/1999, Uradno glasilo 6/2002, Uradni list RS, št. 24/2007, Uradni list RS, št. 47/2012 in Uradni list RS, št. 88/15; Občina Kobarid: Uradno glasilo 1/1999, Uradni list RS, št. 74/2002, Uradni list RS, št. 24/2007, Uradni list RS, št. 53/2012 in Uradni list RS, št. 88/15; Občina Tolmin: Uradno glasilo 1/1999, Primorske novice 30/2002, Primorske novice 9/2007, Uradni list RS, št. 46/2012, Uradni list RS, št. 88/15), 16. člena Statuta javnega zavoda Posoški razvojni center ter sklepa, sprejetega na 4. seji sveta zavoda dne 9. 2. 2016, objavlja naslednji javni razpis za imenovanje

DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA POSOŠKI RAZVOJNI CENTER

Za direktorja javnega zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
• imeti mora najmanj univerzitetno izobrazbo oziroma magisterij stroke (2. bolonjska stopnja);
• imeti mora najmanj 7 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta na vodilnih ali 5 let na vodstvenih delovnih mestih, ki so primerljiva enemu od naslednjih področij delovanja javnega zavoda: podjetništvo, regionalni razvoj, okolje in prostor, podeželje, izobraževanje odraslih;
• ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, niti ni bil obsojen zaradi drugega kaznivega dejanja na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
• zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
• imeti mora slovensko državljanstvo;
• obvladati mora en svetovni jezik na višji ravni;
• imeti mora vozniški izpit B kategorije.

Kandidati za direktorja javnega zavoda morajo ob prijavi predložiti vizijo delovanja javnega zavoda v mandatnem obdobju.

Kandidati morajo k prijavi predložiti ustrezna dokazila, in sicer:
• za izpolnjevanje pogojev izobrazbe:
- overjeno fotokopijo diplome za univerzitetno izobrazbo oziroma magisterija stroke (druga bolonjska stopnja);
• za izpolnjevanje pogojev delovnih izkušenj:
- podpisan življenjepis, v katerem so navedene institucije, v katerih je delal, delovno mesto, čas trajanja zaposlitve, ključne naloge, ki jih je opravljal,
- overjeno fotokopijo pogodb(e) o zaposlitvi (iz katere so razvidni podatki, ki se nanašajo na opis delovnega mesta, zahtevnost del in datum sklenitve ter prenehanja pogodbe);
• za izpolnjevanje pogoja, da ni pravnomočno obsojen:
- originalno potrdilo pristojnega ministrstva;
• za izpolnjevanje pogoja, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica:
- originalno potrdilo pristojnega sodišča;
• za izpolnjevanje pogoja, da ima slovensko državljanstvo:
- originalno potrdilo pristojnega organa;
• za izpolnjevanje pogoja znanja enega svetovnega jezika na višji ravni:
- overjeno fotokopijo potrdila ustrezne institucije;
• za izpolnjevanje pogoja vozniški izpit B kategorije:
- overjeno fotokopijo veljavnega vozniškega dovoljenja.

Rok za prijavo kandidatov je 15 dni.

Direktor sklene pogodbo o zaposlitvi s svetom zavoda za čas mandata, ki traja 4 leta.

Prijavo z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in vizijo delovanja javnega zavoda v mandatnem obdobju morajo kandidati vložiti v zaprti ovojnici na naslov: Posoški razvojni center, Svet javnega zavoda, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin, s pripisom: »ne odpiraj – javni razpis za direktorja«. Svet bo kot pravočasne upošteval prijave, ki bodo vložene najkasneje v roku 15 dni od dneva objave razpisa. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je zadnji dan razpisnega roka vložena osebno na sedežu zavoda ali poslana priporočeno po pošti.

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno prispele prijave kandidatov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 15. dneh od dneva sprejema sklepa o izbiri.

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.