SOCIALA/VARSTVO: Javni razpis za dodeljevanje sredstev za socialnovarstvene programe v občini Tolmin za leto 2023

Občina Tolmin objavlja Javni razpis za dodeljevanje sredstev za socialnovarstvene programe v občini Tolmin za leto 2023.

Predmet razpisa: dodeljevanje sredstev za socialnovarstvene programe v občini Tolmin na področju:

 • reševanja socialnih stisk ter pomoči socialno ogroženim posameznikom in družinam,
 • krepitve zdravja in spodbujanja zdravega življenjskega sloga,
 • preprečevanja vsakovrstnih odvisnosti,
 • medgeneracijskega sodelovanja,
 • ohranjanja in izboljšanja kakovosti življenja oseb s kronično boleznijo in/ali invalidnostjo ter njihove vključenosti v družbo in sodelovanja v vsakdanjem življenju. 

Upravičenci: organizacije, ki izvajajo socialnovarstvene programe in:

 • so pravno organizirane kot društva, zveze društev ali verske skupnosti,
 • imajo registriran sedež ali organizacijsko enoto v občini Tolmin,
 • imajo sedež lahko tudi izven območja občine Tolmin, vendar morajo imeti med člani tudi občane občine Tolmin,
 • so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki so predmet prijave na javni razpis,
 • izvajajo socialnovarstvene programe, namenjene občanom občine Tolmin,
 • so do dneva objave javnega razpisa registrirane najmanj eno leto,
 • imajo v ustanovitvenem ali drugem temeljnem aktu določeno neprofitno delovanje na področju socialnega, zdravstvenega in/ali invalidskega varstva,
 • imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za organizacijo in izvedbo socialnovarstvenih programov, ki so predmet prijave na javni razpis,
 • imajo urejeno evidenco o članstvu v skladu s predpisom, ki ureja nevladni sektor,
 • se socialnovarstveni programi, ki so predmet prijave na javni razpis ne (so)financirajo iz drugih virov proračuna Občine Tolmin,
 • imajo poravnane vse zapadle obveznosti in izpolnjene vse pogodbene obveznosti do Občine Tolmin,
 • niso v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz registra,
 • imajo poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom.

Rok za oddajo: ponedeljek, 5. junij 2023,
Dodatne infomracije: TUKAJ