JAVNI RAZPIS ZA FINANČNI PRODUKT – BIZI PF

Finančni produkt BIZI PF po vsebini predstavlja premostitveno posojilo, katerega cilj je hitrejša izvedba projektov z odobrenimi evropskimi in/ali nacionalnimi nepovratnimi sredstvi, pri čemer Sklad daje prednost vlagateljem, ki se nahajajo na obmejnih problemskih območjih ali območjih avtohtonih narodnih skupnostih.

Produkt ne vsebuje elementov državnih pomoči.

Višina in vir sredstev: Skupni razpisani znesek posojilnega produkta BIZI PF je 4.000.000 EUR. Sredstva so zagotovljena iz virov Sklada.

Namen in cilj javnega razpisa: Finančni produkt je namenjen premagovanju časovnih razlik pri denarnih tokov gospodarskih subjektov, pri čemer se prednostno podpirajo vlagatelji z izkušnjami pri izvajanju projektov iz nepovratnih virov. Finančni produkt BIZI PF je namenjen vlagateljem na območju celotne Republike Slovenije, pri čemer pa imajo prednost območja z nižjo razvitostjo in območja avtohtonih narodnih skupnosti. Posojilna sredstva tega produkta so namenjena pred-financiranju posameznih projektov, s katerimi bodo doseženi cilji, ki so opredeljeni v okviru posameznih programskih usmeritev javnega razpisa oziroma ukrepa, iz katerega izhajajo dodeljena evropska in/ali nacionalna nepovratna sredstva.

Upravičeni vlagatelji

Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot:

– pravna oseba,

– družba z neomejeno odgovornostjo,

– komanditna družba,

– družba z omejeno odgovornostjo,

– delniška družba,

– komanditna delniška družba,

– evropska delniška družba,

– gospodarsko interesno združenje,

– evropsko gospodarsko interesno združenje,

– fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.

Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot:

– zadruga,

– zadružna zveza.

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni oziroma poslovni register pred 1. 1. 2021. Vlagatelj mora biti prejemnik evropskih in/ali nacionalnih sredstev, kar pomeni, da je že prejel pozitivno odločitev in/ali že ima podpisano pogodbo o sofinanciranju, v kolikor je le-ta podlaga za črpanje.

Obdobje upravičenosti: Začetek projekta, ki izhaja iz odločbe oziroma pogodbe o odobritve sredstev, je lahko od 1. 1. 2020 naprej.

Upravičeni stroški projektov: Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 80,00% upravičenih stroškov projekta za predfinanciranje odobrenih, neizplačanih evropskih in/ali nacionalnih sredstev. Podrobnejša navodila o stroških projektov, ki so lahko financirana s sredstvi tega finančnega produkta, so zapisana v Pravilniku o upravičenosti stroškov projekta in pogojih črpanja, ki je objavljen na www.srrs.si.

Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov: Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 30.000 EUR, najvišja pa 150.000 EUR. Za vlagatelje z bonitetno oceno enako ali višjo kot 8 ter vrednostjo kazalnika vlagatelja neto dolg na EBITDA-2 največ 5,00, je najvišja zaprošena vrednost 300.000 EUR oziroma 450.000 EUR v kolikor vlagatelji pri Skladu hkrati zaprošajo oziroma imajo odobreno dolgoročno investicijsko posojilo za izvedbo vsaj 30% upravičenega istega projekta. Minimalna vrednost upravičenih stroškov projekta je 37.500 EUR.

Posojilni pogoji

– Obrestna mera je fiksna, na njeno višino pa vpliva lokacija vlagatelja.

– Obrestna mera pri posojilu se izračuna kot ROM za izračun državnih pomoči + pribitek 0,51% letno oziroma pribitek 0,31% letno za vlagatelja iz obmejnih problemskih območij ali območij avtohtonih narodnih skupnosti.

– ROM vključuje izhodiščno obrestno mero, kateri se doda 100 bazičnih točk oziroma 1,0 odstotno točko.

– Posojilo ne vsebuje elementov državnih pomoči.

– Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.

– Skupna doba vračanja posojila je največ 36 mesecev.

– Vlagatelj posojilo vrača po vnaprej določeni dinamiki, ki je enaka planu prejema evropskih in/ali nacionalnih nepovratnih sredstev. Vlagatelj opredeli dinamiko prejema evropskih in/ali nacionalnih nepovratnih sredstev v vlogi, in sicer največ 8 mesecev od vložitve zahtevka. V kolikor se prijavljeni projekt oziroma izplačilo zadnjega zahtevka ne izvede v treh letih od podpisa pogodbe, je vlagatelj dolžan vrniti posojilo na dan izteka triletnega obdobja od podpisa pogodbe. V kolikor vlagatelj prejme izplačilo nepovratnih sredstev pred zapadlostjo posameznega obroka, mora prejeta sredstva nameniti za vračilo obroka Skladu, in sicer naslednji delovni dan po prejemu. Vsi roki in zneski obrokov se opredelijo v posojilni pogodbi.

– Roki zapadlosti obrokov se z dodatkom k pogodbi lahko spremenijo, ne morejo pa preseči treh let po podpisu pogodbe. Zahtevo za spremembo zapadlosti vlagatelj posreduje Skladu vsaj 15 dni pred zapadlostjo posameznega obroka, pri čemer mora predložiti ustrezna dokazila o spremembi dinamike izplačila evropskih sredstev.

Rok za oddajo vloge: Vlagatelj lahko vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 10. 4. 2023 do 31. 12. 2023 oziroma do porabe sredstev.

Več informacij: TUKAJ