Javni razpis za spodbujanje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v podjetjih na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2009


Ponudnik: Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
Objava: Uradni list RS, 27. marec 2009


Rok za oddajo vlog: 15. maj 2009

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v podjetjih na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2009 v obliki nepovratnih sredstev, ki se bodo dodeljevala podjetjem za:

a. Izobraževanje zaposlenih (izobraževanje se nanaša na pridobitev višje stopnje formalne izobrazbe od sedanje),
b. Usposabljanje zaposlenih (usposabljanje se nanaša na pridobivanje ustreznih znanj in spretnosti).

Upravičeni stroški, za katere je mogoče pridobiti subvencijo oz. pomoč, so:
- stroški izobraževanj in usposabljanj,
- potni stroški oseb, ki se izobražujejo in usposabljajo na odobrenih izobraževanjih in usposabljanjih, s tem, da njihova višina ne sme presegati 10% upravičenih stroškov vseh odobrenih izobraževanj oziroma usposabljanj skupaj.

Stroški lastnega dela vlagatelja niso upravičeni do sofinanciranja.
Davek na dodano vrednost v nobenem primeru ni upravičen strošek.

Višina pomoči, ki jo prejmejo upravičenci:
- do 100% upravičenih stroškov usposabljanj in izobraževanj delavcev.

Skupna višina sofinanciranja izobraževanj in usposabljanj, ki jo lahko prejme upravičenec, je lahko največ 8.400 EUR. V primeru, da sredstva iz javnega razpisa niso porabljena v celoti, se lahko upravičencu dodelijo višja sredstva (ostanek se enakomerno porazdeli med upravičence).


Informacije:
- Tina Bregar, Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 01/47-83-797,  #EM#74686c622a6774626f68784b6b6278216378#EM#;
- Almira Pirih, Posoški razvojni center, 05-38-41-515 oz. 05-38-41-500, #EM#616d6f6a76642877617b63634c7d7c6c3e627b#EM#,
- Brigita Bratina, Posoški razvojni center, 05-38-41-516 oz. 05-38-41-500, #EM#62736b646d7167296a7b6b7f65636f4f6063713d677c#EM#.

Datoteke:
Javni razpis Izobrazevanje in usposabljanje 2009.doc (107.50 kB)
Razpisna dokumentacija Izo in usp 2009.doc (451.50 kB)
Rezultati JR Izobrazevanje in usposabljanje 2009.pdf (135.39 kB)