Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest, razvoja mikro, malih in srednje velikih podjetij ter turističnih kapacitet na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2011


Ponudnik: Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
Objava: Uradni list RS, št. 7, z dne 4. februar 2011

Rok za oddajo vlog: 9. marec 2011.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v mikro, malih in srednje velikih podjetjih ter pri fizičnih osebah v dejavnosti turizma v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega obrata, širitvi obstoječega obrata, diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki in bistveni spremembami proizvodnega procesa v obstoječem obratu in investicije v izboljšave turistične ponudbe in nastanitvenih kapacitet pri turističnih ponudnikih. Investicija se mora izvajati na območju občin Bovec, Kobarid ali Tolmin.

Razpis je razdeljen na tri sklope:
- Sklop A: Državna pomoč za mala in srednje velika podjetja;
- Sklop B: Državna pomoč za mikro podjetja;
- Sklop C: Državna pomoč za fizične in pravne osebe v dejavnosti turizma.

Vlagatelj lahko kandidira na razpis z eno prijavo na en sklop.

Upravičeni stroški so:
- nakup zemljišč,
- gradnja in nakup objektov,
- nakup strojev in opreme,
- nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja.

Nakup zemljišč lahko predstavlja največ 50 % vrednosti prijavljenih upravičenih stroškov. Nakup zemljišč in nakup objektov je upravičen strošek, razen v primerih, ko gre za nakup zemljišč in objektov med sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda ali med fizično osebo, ki je ustanovitelj s.p.-ja in njegovo firmo ali med lastnikom gospodarske družbe in gospodarsko družbo.

Nabavljena osnovna sredstva so lahko rabljena.

V podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta, stroški nakupa transportne opreme (premično premoženje) ne spadajo med upravičene stroške.

Povračilo davka na dodano vrednost, davka na promet nepremičnin in davka na dobiček ali dohodek ni upravičen strošek.

Neposreden nakup premoženja podjetja, ki je prenehalo poslovati ali bi prenehalo poslovati, če ne bi bilo prodano, se šteje kot začetna naložba, če je podjetje kupil neodvisen kupec. Pri nakupu podjetja se šteje kot začetna naložba strošek nakupa osnovnih sredstev podjetja, če so kupljena od tretje osebe po tržnih pogojih.

Višina sofinanciranja je odvisna od izpolnjevanja pogojev, vendar v nobenem primeru ne sme preseči:
- 50 % vrednosti upravičenih stroškov za mikro in mala podjetja ter pri registriranih sobodajalcih in fizičnih osebah na področju turizma,
- 40 % vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja in
- 30 % vrednosti upravičenih stroškov za podjetja, ki poslujejo v sektorju transporta,
ne glede na to iz katerih javnih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena oziroma če je pomoč dodeljena po več shemah hkrati, vključno s pomočjo po pravilu »de minimis« (Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 379) in individualnih pomočeh).

Dodatne informacije so v času odprtja razpisa na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro, kontaktne osebe:
- Tina Bregar na Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (tel.: 01/32-01-364, e-pošta: #EM#74686c622a6774626f68784b6b6278216378#EM#),
- Vesna Kozar na Posoškem razvojnem centru (tel.: 05/38-41-503, gsm: 031-381-692, e-pošta: #EM#7664716d652b6d687268784b7c7f6d216378#EM#),
- Nejc Eržen na Posoškem razvojnem centru (tel.: 05/38-41-883, e-pošta: #EM#6e6468602a60747d6d674a7b7e6e207c79#EM#).
Datoteke:
Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest, razvoja mikro, malih in srednje velikih podjetij ter turističnih kapacitet na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2011.doc (163.00 kB)
Razpisna dokumentacija Začetne investicije 2011.doc (1.02 MB)
Predstavitvena delavnica za javni razpis za spodbujanje začetnih injvesticij gradivo.pdf (17.70 MB)
Rezultati Javnega razpisa za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest 2011.DOC (145.50 kB)