Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest, razvoja mikro, majhnih in srednje velikih podjetjih ter razvoja turističnih kapacitet na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2009


Ponudnik: Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
Objava: Uradni list RS, 27. marec 2009

Rok za oddajo vlog: 30. 4. 2009

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v mikro, majhnih, srednje velikih podjetij ter pri fizičnih osebah v dejavnosti turizma v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega obrata, širitvi obstoječega obrata, diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki in bistveni spremembami proizvodnega procesa v obstoječem obratu in investicije v izboljšave nastanitvenih kapacitet pri turističnih ponudnikih. Investicija se mora izvajati na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin.

Razpis je razdeljen na tri sklope:

- Sklop A: Državna pomoč za majhna in srednja podjetja;
- Sklop B: Državna pomoč za mikro podjetja;
- Sklop C: Državna pomoč fizičnim in pravnim osebam v dejavnosti turizma.

Vlagatelj se lahko prijavi samo na en sklop razpisa, in sicer samo z enim projektom.

Upravičeni stroški so:
· nakup zemljišč,
· gradnja in nakup objektov,
· nakup strojev in opreme,
· nematerialne naložbe, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja.

Nabavljena osnovna sredstva so lahko rabljena.

V podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta, stroški nakupa transportne opreme (premično premoženje) ne spadajo med upravičene stroške.

Povračilo davka na dodano vrednost in davka na dobiček/dohodek ni upravičen strošek.
Stroški izdelave elaborata za prijavo na razpis ne spadajo med upravičene stroške.

Neposreden nakup premoženja podjetja, ki je prenehalo poslovati ali bi prenehalo poslovati, če ne bi bilo prodano, se šteje kot začetna naložba, če je podjetje kupil neodvisen kupec. Pri nakupu podjetja se šteje kot začetna naložba strošek nakupa osnovnih sredstev podjetja, če so kupljena od tretje osebe po tržnih pogojih.

Višina sofinanciranja je odvisna od izpolnjevanja pogojev, vendar v nobenem primeru ne sme preseči:
- 50 % vrednosti upravičenih stroškov za mikro in majhna podjetja ter pri fizičnih osebah na področju turizma,
- 40 % za srednje velika podjetja in
- 30% upravičenih stroškov za podjetja, ki poslujejo v sektorju transporta,
ne glede na to iz katerih javnih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena oziroma če je pomoč dodeljena po več shemah hkrati, vključno s pomočjo po pravilu »de minimis« (Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 379, 28/12/2006 str. 5-10)), in individualnih pomočeh.

Informacije:
- Tina Bregar, Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 01/ 47-83-797, #EM#74686c622a6774626f68784b6b6278216378#EM#,
- Vesna Kozar, Posoški razvojni center, 05/38-41 503, 031-381-692, #EM#7664716d652b6d687268784b7c7f6d216378#EM#,
- Nežika Kavčič, Posoški razvojni center, 05/38-41-514, #EM#6e64786a6f64286c697f69626f4d7e7d733f617a#EM#.
Datoteke:
Javni razpis Zacetne investicije 2009.doc (153.00 kB)
Razpisna dokumentacija Zacetne investicije 2009.doc (842.50 kB)
Rezultati JR spodbujanje zacetnih investicij v Posocju 2009.pdf (167.49 kB)