Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja kadrov z najmanj srednješolsko izobrazbo na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2009


Ponudnik: Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
Objava: Uradni list RS, 27. marec 2009

Rok za oddajo vlog: 3. 8. 2009

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov plač podjetjem in samostojnim podjetnikom za novozaposlene osebe z najmanj srednješolsko izobrazbo oz. sofinanciranje prispevkov za socialno varnost za zasebnike in se dodelijo za obdobje dveh let (24 mesecev).

Zaposlitev mora biti povezana z izvedbo projekta začetne naložbe (naložba v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri: vzpostavitvi novega obrata, širitvi obstoječega obrata, diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki, bistveni spremembi proizvodnega procesa v obstoječem obratu). To pomeni, da se nanaša na dejavnost, za katero je bila izvedena naložba in je ustvarjena v treh letih po končani naložbi. Upoštevajo se tudi delovna mesta, ustvarjena v treh letih po končani naložbi zaradi povečanja stopnje izkoriščenosti zmogljivosti s pomočjo nove naložbe.

Upravičeni stroški so:
- bruto plača za zaposlene v podjetju in pri samostojnih podjetnikih,
- obvezni prispevki za socialno varnost za zasebnike.

Najvišja dovoljena stopnja sofinanciranja lahko znaša do 30 odstotkov upravičenih stroškov ustvarjenih delovnih mest povezanih z investicijo za velika podjetja, izraženo v bruto ekvivalentu dotacije. Za srednja podjetja se tako določena zgornja meja lahko poveča za 10 odstotnih točk in za mala podjetja 20 odstotnih točk, razen za podjetja, ki poslujejo v sektorju transporta. Upošteva se tista bruto plača, ki jo v vlogi opredeli vlagatelj.

Maksimalna vrednost sofinanciranja za samozaposlene znaša polovico mesečno odvedenih prispevkov za socialno varnost, pri čemer se upoštevajo tisti, ki jih v vlogi opredeli vlagatelj.

Informacije:
- Tina Bregar, Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 01/47-83-797, #EM#74686c622a6774626f68784b6b6278216378#EM#;
- Almira Pirih, Posoški razvojni center, 05-38-41-515 oz. 05-38-41-500, #EM#616d6f6a76642877617b63634c7d7c6c3e627b#EM#,
- Brigita Bratina Peršin, Posoški razvojni center, 05-38-41-516 oz. 05-38-41-500, #EM#62736b646d7167296a7b6b7f65636f4f6063713d677c#EM#.
Datoteke:
Javni razpis Zaposlovanje 2009.doc (108.50 kB)
Razpisna dokumentacija Zaposlovanje 2009.doc (415.50 kB)