Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest ter razvoja mikro podjetij na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2012


Ponudnik: Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
Objava: Uradni list RS, št.10, z dne 10. februar 2012

Rok za oddajo vlog:
9. marec 2011.

Predmet javnega razpisa
je sofinanciranje investicij v mikro podjetjih v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega obrata, širitvi obstoječega obrata, diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki in bistveni spremembami proizvodnega procesa v obstoječem obratu. Investicija se mora izvajati na območju občin Bovec, Kobarid ali Tolmin.

Do sofinanciranja bodo upravičeni le upravičeni stroški
prijavljene investicije oziroma prijavljene faze investicije, ki bodo nastali od oddaje vloge na razpis do najkasneje 26.10.2012.

Upravičeni stroški so:

- nakup zemljišč,
- gradnja in nakup objektov,
- nakup strojev in opreme,
- nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja.

Za dodelitev nepovratnih sredstev lahko kandidirajo vlagatelji z investicijami, katerih celotna vrednost upravičenih stroškov je višja kot 10.000 EUR in bodo zaključene najkasneje do 31.12.2014.

Nakup zemljišč lahko predstavlja največ 50 % vrednosti prijavljenih upravičenih stroškov. Nakup zemljišč in nakup objektov je upravičen strošek, razen v primerih, ko gre za nakup zemljišč in objektov med sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda ali med fizično osebo, ki je ustanovitelj s.p.-ja in njegovo firmo ali med lastnikom gospodarske družbe in gospodarsko družbo.

Nabavljena osnovna sredstva so lahko rabljena.

V podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta, stroški nakupa transportne opreme (premično premoženje) ne spadajo med upravičene stroške.

Povračilo davka na dodano vrednost, davka na promet nepremičnin in davka na dobiček ali dohodek ni upravičen strošek.

Neposreden nakup premoženja podjetja, ki je prenehalo poslovati ali bi prenehalo poslovati, če ne bi bilo prodano, se šteje kot začetna naložba, če je podjetje kupil neodvisen kupec. Pri nakupu podjetja se šteje kot začetna naložba strošek nakupa osnovnih sredstev podjetja, če so kupljena od tretje osebe po tržnih pogojih.

Višina pomoči:
Skupna višina nepovratnih sredstev, ki bo na razpolago za sofinanciranje v letu 2012, znaša okvirno 387.639,00 EUR. Nepovratna sredstva za te namene so zagotovljena na proračunski postavki SVLR 1166: Razvojna pomoč Posočju.

Skupna vrednost pomoči za posamezno investicijo ne sme preseči:
- 50.000,00 EUR oz. 50 % vrednosti upravičenih stroškov za mikro podjetja,
- 50.000,00 EUR oz. 30 % upravičenih stroškov za podjetja, ki poslujejo v sektorju transporta,
ne glede na to iz katerih javnih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena oziroma če je pomoč dodeljena po več shemah hkrati, vključno s pomočjo po pravilu »de minimis« (Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 379) in individualnih pomočeh.

Prejemnik državne pomoči mora prispevati lastna sredstva v višini najmanj 25 % upravičenih stroškov, ki ne smejo vsebovati javnih sredstev.

Dodatne informacije
so v času odprtja razpisa na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro, kontaktne osebe:
- Tina Bregar na Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (tel.: 01/32-01-364, e-pošta: #EM#74686c622a6774626f68784b6b6278216378#EM#),
- Vesna Kozar na Posoškem razvojnem centru (tel.: 05/38-41-503, gsm: 031-381-692, e-pošta: #EM#7664716d652b6d687268784b7c7f6d216378#EM#),Datoteke:
Javni razpis za sposbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest ter razvoja mikro podjetij na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2012.doc (125.00 kB)
Razpisna dokumentacija Zacetne investicije 2012.pdf (593.22 kB)
Razpisna dokumentacija Začetne investicije 2012.doc (617.00 kB)
Predstavitev javnega razpisa Začeetne investicije 2012.pdf (2.37 MB)