Javno povabilo za oblikovanje in izdelavo promocijskega izdelka iz lesa


Posoški razvojni center (PRC) vabi izdelovalce izdelkov iz masivnega lesa, oblikovalce, katerih izrazni material je les, ter druge zainteresirane posameznike, da oddajo svojo ponudbo na

Javno povabilo za oblikovanje in izdelavo
promocijskega izdelka iz lesa.


Predmet javnega povabila je oblikovanje in izdelava vzorca promocijskega izdelka iz masivnega lesa.
Javno povabilo se izvaja v okviru projekta Alpstar, ki je prek programa Alpine Space sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Namen povabila
Promocijski izdelek bo naročnik uporabljal kot poslovno darilo ob različnih priložnostih in kot promocijski material projekta Alpstar.
Eden izmed ciljev projekta je doseganje učinkovitejše izrabe potenciala lesne biomase v regiji ter spodbujanje vrednostne verige v procesu obdelave lesa od gozda do izdelka.
Pri zasnovi izdelka naj izdelovalci upoštevajo namen projekta in namembnost izdelka.

Splošni pogoji:

- izdelek mora biti narejen iz masivnega lesa,
- izdelek predstavlja avtorjevo izvirno oblikovanje,
- vrednost za izdelavo enega kosa ne sme presegati vrednosti 30 evrov,
- na izdelku mora biti zagotovljen prostor za umestitev logotipov (logotip PRC-ja, logotip programa Alpine Space (min 25x11,4 mm), logotip projekta Alpstar (min 18 mm širine).

Način prijave
Naročnik bo postopek izvedel v obliki anonimnega javnega povabila. Ponudniki morajo zato svojo formalno ponudbo oddati v zaprti ovojnici z oznako »Anonimno javno povabilo – oblikovanje in izdelava promocijskega izdelka«, kjer ne bo nobenih oznak, na podlagi katerih bi naročnik lahko razbral identiteto ponudnika. Ovojnice, na katerih bo razvidna identiteta ponudnika, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
Vloga na javno povabilo mora biti poslana priporočeno ali vložena osebno na naslov: Posoški razvojni center, Ul. Padlih borcev 1b, 5220 Tolmin.

Vloga naj obsega:
- vzorec izdelka s kratkim opisom in ceno izdelave enega izdelka (brez DDV). Iz izdelka, opisa izdelka in cene izdelave enega izdelka ne sme biti razvidna identiteta ponudnika;
- zaprto ovojnico z oznako »Anonimno javno povabilo – oblikovanje in izdelava promocijskega izdelka«, ki vsebuje formalno ponudbo in vse potrebne podatke ponudnika.

Rok za oddajo ponudb je petek, 28. september 2012, do 12. ure.

Način ocenjevanja in merila
Prejete ponudbe bo pregledala komisija, imenovana s strani PRC-ja. Na podlagi meril bo izbrana najboljša ponudba in izdano naročilo za izdelavo izdelkov v okvirni vrednosti 3.000 evrov. Komisija bo pri ocenjevanju upoštevala naslednja merila:
- estetska vrednost izdelka,
- uporabna vrednost izdelka,
- promocijska vrednost izdelka,
- cena.

Dodatne informacije
Posoški razvojni center, kontaktna oseba: Miro Kristan, vodja projekta Alpstar, telefon: 05/38-41-885, e-pošta: #EM#6d68706c2a6e746e7b7d6b654c7d7c6c3e627b#EM#.