Javni razpis za spodbujanje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v podjetjih na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2013


Ponudnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Objava: Uradni list RS, št. 18, z dne 1. marec 2013

Rok za oddajo vlog: 17. maj 2013

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v podjetjih na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2013 v obliki nepovratnih sredstev, ki se bodo dodeljevala podjetjem za:
a. Izobraževanje zaposlenih (izobraževanje se nanaša na pridobitev višje stopnje formalne izobrazbe od sedanje),
b. Usposabljanje zaposlenih (ki se nanaša na pridobivanje ustreznih znanj in spretnosti).

Upravičeni stroški
, za katere je mogoče pridobiti subvencijo oz. pomoč, so:
- stroški izobraževanj in usposabljanj,
- potni stroški oseb, ki se izobražujejo in usposabljajo na odobrenih izobraževanjih in usposabljanjih, s tem, da njihova višina ne sme presegati 10% upravičenih stroškov vseh odobrenih izobraževanj oziroma usposabljanj skupaj.

Stroški lastnega dela vlagatelja niso upravičeni do sofinanciranja.
Davek na dodano vrednost v nobenem primeru ni upravičen strošek.

Skupna vrednost pomoči za posamezen projekt:
- do 100% vrednosti upravičenih stroškov.

Skupna višina sofinanciranja izobraževanj in usposabljanj, ki jo lahko prejme upravičenec, ne bo mogla preseči 10.000 EUR. V primeru, da sredstva iz javnega razpisa niso porabljena v celoti, se lahko upravičencu dodelijo višja sredstva (ostanek se enakomerno porazdeli med upravičence).

Višina pomoči
Višina nepovratnih sredstev, ki bodo na razpolago v letu 2013, znaša okvirno 100.000 EUR. Nepovratna sredstva za te namene so zagotovljena na proračunski postavki MGRT 116610 - Razvojna pomoč Posočju.

Dodatne informacije so v času odprtja razpisa na voljo vsak dan med 9. in 12. uro, kontaktni osebi:
- Tina Bregar na MGRT (tel. 01/32-01-364, e-pošta: #EM#74686c622a6774626f68784b6b6278216378#EM#) in
- Almira Pirih na Posoškem razvojnem centru (tel. 05/38-41-500, e-pošta: #EM#616d6f6a76642877617b63634c7d7c6c3e627b#EM#).Datoteke:
Javni razpis Izobraževanje in usposabljanje 2013.doc (102.00 kB)
Razpisna dokumentacija Izobraževanje in usposabljanje 2013 (čistopis).doc (454.50 kB)