Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest ter razvoja mikropodjetij na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2013


Ponudnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Objava: Uradni list RS, št. 18, z dne 1. marec 2013

Rok za oddajo vlog: 2. april 2013

Predmet javnega razpisa
je sofinanciranje investicij v mikro podjetjih v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega obrata, širitvi obstoječega obrata, diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki in bistveni spremembami proizvodnega procesa v obstoječem obratu. Investicija se mora izvajati na območju občin Bovec, Kobarid ali Tolmin.

Vlagatelj lahko kandidira na razpis samo z eno prijavo.

Investicija oziroma prijavljena faza investicije ne sme biti začeta pred oddajo vloge na razpis. Za začetek izvajanja investicije oziroma prijavljene faze investicije se šteje trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza za začetek aktivnosti.

Upravičeni stroški so:
- nakup zemljišč,
- gradnja in nakup objektov,
- nakup strojev in opreme,
- nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja.

Za dodelitev nepovratnih sredstev lahko kandidirajo vlagatelji z investicijami, katerih celotna vrednost upravičenih stroškov je višja kot 10.000 EUR in bodo zaključene najkasneje do 31.12.2015.

Skupna vrednost sofinanciranja investicije ne bo mogla preseči 50.000 EUR.

Nakup zemljišč lahko predstavlja največ 50 % vrednosti prijavljenih upravičenih stroškov. Nakup zemljišč in nakup objektov je upravičen strošek, razen v primerih, ko gre za nakup zemljišč in objektov med sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda ali med fizično osebo, ki je ustanovitelj s.p.-ja in njegovo firmo ali med družbeniki gospodarske družbe in gospodarsko družbo.
Nabavljena osnovna sredstva so lahko rabljena.
V podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta, stroški nakupa transportne opreme (premično premoženje) ne spadajo med upravičene stroške.
Povračilo davka na dodano vrednost, davka na promet nepremičnin in davka na dobiček ali dohodek ni upravičen strošek.

Neposreden nakup premoženja podjetja, ki je prenehalo poslovati ali bi prenehalo poslovati, če ne bi bilo prodano, se šteje kot začetna naložba, če je podjetje kupil neodvisen kupec. Pri nakupu podjetja se šteje kot začetna naložba strošek nakupa osnovnih sredstev podjetja, če so kupljena od tretje osebe po tržnih pogojih.

Nakup delnic ali deleža podjetja v primeru iz prejšnjega odstavka se ne šteje kot začetna naložba.

Višina sofinanciranja je odvisna od izpolnjevanja pogojev, vendar v nobenem primeru ne sme preseči:
- 50 % vrednosti upravičenih stroškov za mikro podjetja,
- 30 % vrednosti upravičenih stroškov za podjetja, ki poslujejo v sektorju transporta, ne glede na to iz katerih javnih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena oziroma če je pomoč dodeljena po več shemah hkrati, vključno s pomočjo po pravilu »de minimis« (Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 379)) in individualnih pomočeh.

Prejemnik državne pomoči mora prispevati lastna sredstva v višini najmanj 25 % upravičenih stroškov, ki ne smejo vsebovati javnih sredstev.

Višina pomoči
Skupna višina nepovratnih sredstev, ki bo na razpolago za sofinanciranje v letu 2013 znaša okvirno 416.647,00 EUR. Nepovratna sredstva za te namene so zagotovljena na proračunski postavki MGRT 116610: Razvojna pomoč Posočju.

Dodatne informacije so v času odprtja razpisa na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro, kontaktne osebe:
- Tina Bregar na MGRT (tel.: 01/32-01-364, e-pošta: #EM#74686c622a6774626f68784b6b6278216378#EM#),
- Vesna Kozar na Posoškem razvojnem centru (tel.: 05/38-41-503, gsm: 031-381-692, e-pošta: #EM#7664716d652b6d687268784b7c7f6d216378#EM#),
- Nežika Kavčič na Posoškem razvojnem centru (tel.: 05/38-41-519, e-pošta: #EM#6e64786a6f64286c697f69626f4d7e7d733f617a#EM#).Datoteke:
Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij v letu 2013.doc (133.00 kB)
Razpisna dokumentacija Začetne investicije 2013.doc (584.50 kB)
Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij 2013 (predstavitev).ppt (2.38 MB)