OBČINE: Javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2024 v okviru Sklada za podnebne spremembe

Namen razpisa je ozaveščanje in promocija trajnostne mobilnosti skozi vse leto, kar pomeni izvedbo ukrepov, ki imajo dolgoročnejši vpliv na prebivalce v slovenskih občinah ter jih aktivno spodbujajo k spremembi potovalnih navad in načinu razmišljanja v bolj trajnostno naravnane, kot je hoja, kolesarjenje, uporaba javnega prevoza, skupne vožnje, parkiranje zunaj mestnih jeder itd. Glede na trenutno stanje na področju trajnostne mobilnosti v Sloveniji je poleg izvedbe ETM v času med 16. in 22. septembrom nujno potrebno aktivnosti promocije in ozaveščanja o trajnostni mobilnosti vsebinsko obogatiti ter časovno razširiti.

Predvidena sredstva za vse razpisane vsebine: 500.000,00 evrov.
Prijavitelji lahko zaprosijo za sofinanciranje do 100 odstotkov upravičenih stroškov aktivnosti, pri čemer dodeljen znesek za sofinanciranje posamezne aktivnosti ne sme presegati omejitev, podanih v Katalogu aktivnosti. Najvišja skupna višina sofinanciranja, ki jo lahko občina prejme, je 10.000,00 evrov.

Upravičeni stroški

V zvezi s sofinanciranjem aktivnosti so upravičeni naslednji stroški:

  • neposredni materialni stroški, vezani na izvedbo aktivnosti;
  • stroški informiranja in oglaševanja v medijih;
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev.