OBNOVLJIVI VIRI: Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije


Predmet javnega razpisa: dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (lesna biomasa in sončna energija), ki so zgrajeni v Republiki Sloveniji. Predmet sofinanciranja so finančne spodbude, namenjene za naložbe v nove sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire (v nadaljevanju: DO OVE) in v širitev sistemov DO OVE.

Upravičeni nameni:
- izgradnja sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW;
- širitev daljinskega omrežja pri obstoječem sistemu DO OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso;
- v kolikor izraba solarne energije kot dodatnega vira prispeva k izboljšanju gospodarnosti celotnega sistema DO OVE, je lahko del operacije tudi solarni sistem za pripravo tople vode.

Roki za oddajo vlog: do porabe sredstev oz. vsak prvi delovni četrtek v mesecu:  2. 6. in 1. 9. 2022

Več informacij: TUKAJ