OKOLJE: Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Kobarid za leto 2022


Predmet javnega razpisa: dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Kobarid za leto 2022. 

Občina Kobarid s sofinanciranjem vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav spodbuja lastnike objektov, da pristopijo k ustrezni ureditvi načina odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda ter posledično k čistejšemu okolju na območjih izven meja aglomeracij oziroma na območjih, ki niso opremljena z javno kanalizacijo in to tudi ni predpisano. Sem spadajo naselja: Avsa, Borjana, Gornje Drežniške Ravne, Homec, Jevšček, Jezerca, Koseč, Krn, Libušnje, Livške Ravne, Logje, Perati, Plohi, Piki, Robidišče, Stanovišče, Šturmi, kot tudi:
  • - stanovanjske stavbe znotraj poselitvenih območij, kjer je zgrajena javna kanalizacija, vendar priključitev na javno kanalizacijo, na podlagi izjave izvajalca lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Kobarid, tehnično ni izvedljiva ali ekonomsko ni upravičena;
  • - za dokončanje novogradnje stanovanjske stavbe, ki so izven in znotraj meje aglomeracije, v primeru, da javno kanalizacijsko omrežje in čiščenje komunalne odpadne vode še ni zgrajeno.

Rok za oddajo vlog: 15. 10. 2022


Več informacij: TUKAJ