P1 PLUS 2023 - GARANCIJE ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE

Predmet produkta: so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Primorska hranilnica Vipava d.d., Delavska hranilnica d.d..

Namen razpisa: P1 plus 2023 je zagotavljati ugodno financiranje MSP, ter s tem omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP.

Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 60.000.000 EUR.

Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 6.000.000 EUR.

Splošni pogoji kandidiranja: Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju MSP), ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki , zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe ter zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu. V okvir MSP po tem razpisu sodijo podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kot 250 zaposlenih, prav tako imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR. 

Podjetja morajo izpolnjevati tudi osnovne pogoje kandidiranja ter kreditne in garancijske pogoje

Upravičeni stroški projekta: Garancija in subvencija obrestne mere se odobri za dolgoročni namenski kredit. Kredit se lahko porabi za:

INVESTICIJSKA VLAGANJA, kamor sodijo:

- materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa novih strojev in opreme, nakupa zemljišč,

- stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroške gradnje, obnove in/ali nakupa (poslovnega) objekta ;

- nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc 

 OBRATNA SREDSTVA, kamor sodijo:

- stroški materiala in trgovskega blaga,

- stroški storitev,

- stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo oz. za s.p-je prispevke za socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom, regres za letni dopust).

Višina skupnih upravičenih stroškov projekta ni omejena. Za materialne in nematerialne investicije se upoštevajo neto vrednosti (brez DDV), za obratna sredstva se upoštevajo bruto vrednosti (z DDV). Izjema velja za podjetja, ki niso zavezanci za DDV. Pri njih se vsi upravičeni stroški priznajo v bruto vrednosti (torej vrednost računa z DDV).

Roki za oddajo vlog: 15.4., 5.5., 25.5., 15.6., 5.7., 1.9., 15.9., 1.10., in 15.10.2023.

Več informacij: TUKAJ