Poziv k oddaji projektnih predlogov za vključitev v Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Goriške statistične regije za obdobje 2010-2012


Severnoprimorska mrežna regionalna razvojna agencija objavlja Poziv k oddaji projektnih predlogov za vključitev v Izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa Goriške statistične regije za obdobje 2010-2012.

V Goriški statistični regiji trenutno potekajo intenzivne priprave Izvedbenega načrta RRP za obdobje 2010-2012 (IN). IN je dokument, ki vsebuje vse ključne projektne predloge regionalnega pomena, ki se bodo izvajali v določenem časovnem obdobju s pomočjo različnih finančnih virov in bodo s svojimi rezultati pomembno vplivali na doseganje ciljev, ki si jih je regija zadala v regionalnem razvojnem programu (RRP) 2007-2013. Uvrstitev projekta v dokument IN ima tako pomembno težo, saj nakazuje na vplivnost projekta na doseganje ciljev regije. Po drugi strani pa lahko uvrstitev projekta v IN do določene mere vpliva tudi na točkovanje na različnih javnih razpisih, nikakor pa sama uvrstitev v dokument ne more zagotavljati uspešne kandidature na javnih razpisih.

Izvedbeni načrt bo strukturiran na enak način kot sam regionalni razvojni program, po petih vsebinskih področjih razvoja oz. po petih razvojnih prioritetah:

1. Področje razvoja človeških virov (razvojna prioriteta RRP: Znanje za podjetnost in razvoj)
2. Področje razvoja gospodarstva (razvojna prioriteta RRP: Inovativnost v gospodarstvu)
3. Področje razvoja turizma (razvojna prioriteta RRP: Odličnost v turizmu)
4. Področje razvoja podeželja (razvojna prioriteta RRP: Celostni razvoj podeželja)
5. Področje razvoja okolja in prostora (razvojna prioriteta RRP: Trajnostni in okoljski in prostorski razvoj ter uravnotežena in kvalitetna infrastrukturna opremljenost regije)


Projektni predlog mora za uvrstitev v dokument zadostiti vsem naslednjim kriterijem:
1. skladnost s prioritetami in programi RRP, kar pomeni, da se mora vklapljati v določeno razvojno prioriteto in program RRP;
2. vplivnost na širše teritorialno območje (št. vključenih občin; čezmejni oz. transnacionalni pomen);
3. predlog ne sme biti na ravni projektne ideje, kar pomeni, da mora biti pripravljen na izvedbo oziroma pripravljen do te mere, da lahko kandidira na določenem razpisu (oz. je kandidiral in je v fazi odobritve oz. celo že v fazi izvajanja, ki pa bo trajala tudi v obdobju 2010-2012);
4. projekt se mora izvajati na območju Goriške statistične regije (območje izvajanje je lahko tudi širše).

Vabimo vas k pripravi in oddaji projektnih predlogov za vključitev v Izvedbeni načrt RRP za obdobje 2010-2012

Za zbiranje projektnih predlogov po posameznih področjih so pristojni koordinatorji odborov RRP:
- Področje razvoja človeških virov: mag. Almira Pirih, tel.št.: 05/38-41-500, e-naslov: #EM#616d6f6a76642877617b63634c7d7c6c3e627b#EM#
- Področje razvoja gospodarstva: Tomaž Vadjunec, tel. št.: 05/33-06-682, e-naslov: #EM#746e6f627e2b70666c637f65696e4e7d62703f60643b657e#EM#
- Področje razvoja turizma: Tanja Golja, tel. št.: 05/33-06-682, e-naslov: #EM#74606c69652b616864636b4b7e7f6f2263613c607d#EM#
- Področje razvoja podeželja: Suzana Žvokelj Ferjančič, tel.št.: 05/36-53-600, e-naslov: #EM#72602c716b6146746166662562687a#EM#
- Področje razvoja okolja in prostora: Jožica Lazar, tel.št.: 05/37-43-913, e-naslov: #EM#6a6e786a6764286b69736b794c646d7d713f617a#EM#


Projekt opišite na način, da izpolnite vsa potrebna polja v obrazcu.

Izpolnjen obrazec pošljite po elektronski pošti na naslov koordinatorja ustreznega odbora do 15. 8. 2009.

Vsi projektni predlogi, ki bodo zadostili kriterijem in bodo prispeli v roku, bodo uvrščeni v predlog izvedbenega načrt RRP za obdobje 2010-2012, ki ga bo na svoji seji v septembru pregledal in potrdil Regionalni razvojni svet Severne Primorske, zatem pa še Svet regije Severne Primorske.

Splošne dodatne informacije v zvezi s pripravo IN dobite na tel št.: 05/36-53-600 oz. preko e-pošte: #EM#72602c716b6146746166662562687a#EM#. Kontaktna oseba je Suzana Žvokelj Ferjančič (vodja priprave IN). Po dodatne informacije v zvezi s pripravo projektnih predlogov, ki se vsebinsko navezujejo na posamezno področje RRP pa se obrnite neposredno na posameznega koordinatorja oz. koordinatorko.


Povezave na dokumente, ki vam bodo v pomoč pri izpolnjevanju prve strani obrazca:

Razvojne prioritete, programi Regionalnega razvojnega programa

http://www.euskladi.si/publikacije/OP/2007-2013/ - na tej povezavi boste našli: Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov, Operativni program razvoja človeških virov, Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture, Operativne programe evropskega teritorialnega sodelovanja – CILJ 3, ki jih upravlja SVLR: programi čezmejnega sodelovanja.
Na naslednji povezavi boste našli OP Interreg IV C:http://www.svlr.gov.si/si/delovna_podrocja/podrocje_evropske_kohezijske_politike/kohezijska_politika_v_obdobju_2007_2013/cilj_3/interreg_ivc/

Na naslednji povezavi boste našli operativne programe različnih programov transnacionalnega sodelovanja, ki jih v Sloveniji upravlja Ministrstvo za okolje in prostor:http://www.cilj3.mop.gov.si/