Nagradna igra


Splošni pogoji sodelovanja v nagradnih igrah v SOČAsniku


SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Organizator nagradne igre je Posoški razvojni center (v nadaljevanju PRC).


POGOJI SODELOVANJA
2. člen
(1) V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

(2) V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci PRC ali njihovi ožji družinski člani.

(3) Vsak posameznik lahko k posamezni nagradni igri pristopi le enkrat.


POTEK NAGRADNE IGRE
3. člen
Podrobna predstavitev in potek nagradne igre je na voljo v SOČAsniku.


PRAVILA NAGRADNE IGRE
4. člen
(1) Nagradna igra se začne z izdajo posamezne številke. Datum zaključka nagradne igre je objavljen v SOČAsniku, kjer nagradna igra tudi poteka.

(2) S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri.

(3) V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov iz 3. odstavka 8. člena Splošnih pogojev nagradnih iger si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:
- udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
- je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
- udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi v besedilu razpisa nagradne igre v SOČAsniku ali jih ni izpolnil pravočasno.
V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.


NAGRADE
5. člen
(1) Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad.

(2) Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre v SOČAsniku, kjer nagradna igra tudi poteka.

(3) Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.


ŽREBANJE NAGRAD
6. člen
(1) Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.

(2) Žrebanje nagrad bo potekalo najkasneje v 14-ih dneh po zaključku nagradne igre na sedežu organizatorja (Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin).


OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV
7. člen
(1) Organizator nagradne igre nagrajenca o prejemu nagrade na navedeno telefonsko številko ali e-naslov, ki ga je ob pričetku nagradne igre posredoval udeleženec.

(2) S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator lahko kot nagrajenca objavi v SOČAsniku.

(3) Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.


PREVZEM NAGRAD
8. člen
(1) Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator.

(2) Nagrade ne presegajo vrednosti, ki jih predpisuje Zakon o dohodnini kot mejo za obdavčitev in zato niso obdavčene.

(3) Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pozivu organizatorja potrditi oziroma predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča in kraj bivanja.

(4) Organizator s telefonskim pozivom iz odstavka (3) tega člena nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Nagrado lahko organizator na lastne stroške pošlje na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec, prevzem nagrade pa je možen tudi osebno v službenih prostorih organizatorja. Če nagrajenec v tridesetih dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

V primeru izgubljenega ali poškodovanega paketa in/ali poškodovane vsebine paketa, nagrajenec ni upravičen do kakršnegakoli nadomestila, finančnega ali materialnega.

(5) Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade.

Pisno soglasje lahko starši ali zakoniti skrbniki oblikujejo sami.


VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV
9. člen
(1) Organizator Posoški razvojni center kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre.

(2) Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:
- ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca);
- kontaktna telefonska ali e-naslov (za potrebe obveščanja o nagradi in obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo nagrade).

(3) V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

(4) Podatke hranimo v računalniški ali pisni obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.

(5) Uporabniki podatkov so predstavnik organizatorja, ki so odgovorni za potek in izvedbo nagradne igre.


KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
10. člen
(1) Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične narave ali vzroki na strani javnosti.

(2) O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami v SOČAsniku.

(3) Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov #EM#736e6162776b6f6c48797868227e67#EM#.


Tolmin, 18. 4. 2019

Posoški razvojni center